Psalms 55

  55:Title   1519 εις To 3588 το the 5056 τέλος director; 1722 εν among 5215 ύμνοις hymns 4907 συνέσεως of contemplation; 3588 τω to * Ασάφ Asaph.   55:1   1801 ενώτισαι Give ear, 3588 ο O 2316 θεός God, 3588 την to 4335-1473 προσευχήν μου my prayer! 2532 και for 3361 μη you should not 5237 υπερίδης overlook 3588 την   1162-1473 δέησίν μου my supplication.   55:2   4337 πρόσχες Take heed 1473 μοι to me, 2532 και and 1522 εισάκουσόν listen to 1473 μου me! 3076 ελυπήθην I was fretted 1722 εν in 3588 τη   96.2-1473 αδολεσχία μου my meditation 2532 και and 5015 εταράχθην was disturbed,   55:3   575 από from 5456 φωνής the voice 2190 εχθρού of the enemy, 2532 και and 575 από from 2347 θλίψεως the affliction 268 αμαρτωλού of the sinner; 3754 ότι for 1578 εξέκλιναν they turned aside 1909 επ΄ against 1473 εμέ me 458 ανομίαν for lawlessness, 2532 και and 1722 εν in 3709 οργή anger 1465.1 ενεκότουν they displayed anger 1473 μοι against me.   55:4   3588 η   2588-1473 καρδία μου My heart 5015 εταράχθη was disturbed 1722 εν in 1473 εμοί me, 2532 και and 1167 δειλία dread 2288 θανάτου of death 1968 επέπεσεν fell 1909 επ΄ upon 1473 εμέ me.   55:5   5401 φόβος Fear 2532 και and 5156 τρόμος trembling 2064 ήλθεν came 1909 επ΄ upon 1473 εμέ me, 2532 και and 2572 εκάλυψέ [2covered 1473 με 3me 4655 σκότος 1darkness].   55:6   2532 και And 2036 είπα I said, 5100 τις Why 1325 δώσει shall he not give 1473 μοι to me 4420 πτέρυγας wings 5616 ωσεί as 4058 περιστεράς a dove, 2532 και and 4070.3 πετασθήσομαι I shall spread out 2532 και and 2664 καταπαύσω I shall rest?   55:7   2400 ιδού Behold, 3118.2 εμάκρυνα I was far off 5435.6 φυγαδεύων being driven into exile, 2532 και and 835 ηυλίσθην was lodged 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness.   55:8   4327 προσεδεχόμην I waited for 3588 τον the 4982 σώζοντά one delivering 1473 με me 575 από from 3641.4 ολιγοψυχίας faint-heartedness 2532 και and 2616.6 καταιγίδος the gale.   55:9   2670 καταπόντισον Sink them, 2962 κύριε O lord, 2532 και and 2612.1 καταδίελε divide 3588 τας   1100-1473 γλώσσας αυτών their tongues! 3754 ότι for 1492 είδον I saw 458 ανομίαν lawlessness 2532 και and 485 αντιλογίαν dispute 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city.   55:10   2250 ημέρας Day 2532 και and 3571 νυκτός night 2944 κυκλώσει he shall encircle 1473 αυτήν her 1909 επί upon 3588 τα   5038-1473 τείχη αυτής her walls; 2532 και and 458 ανομία lawlessness 2532 και and 4192 πόνος misery 1722 εν will be in 3319 μέσω the midst 1473 αυτής of her;   55:11   2532 και and 93 αδικία injustice, 2532 και and 3756-1587 ουκ εξέλιπεν [4ceased not 1537 εκ 5from out of 3588 των   4113-1473 πλατειών αυτής 6her squares 5110 τόκος 1usury 2532 και 2and 1388 δόλος 3treachery].   55:12   3754 ότι For 1487 ει if 2190 εχθρός an enemy 3679 ωνείδισέ berated 1473 με me, 5297-302 υπήνεγκα αν I would have endured. 2532 και And 1487 ει if 3588 ο the 3404 μισών one detesting 1473 με me 1909 επ΄ [2against 1473 εμέ 3me 3169.2 εμεγαλορρημόνησεν 1spoke great words], 2928-302 εκρύβην αν I would have hidden 575 απ΄ from 1473 αυτού him.   55:13   1473-1161 συ δε But you, 444 άνθρωπε O man, 2473 ισόψυχε are like-minded, 2232 ηγεμών a leader 1473 μου of mine, 2532 και and 1109-1473 γνωστέ μου my diviner,   55:14   3739 ος who 2009.1 επιτοαυτό together 1098.2 εγλύκανας you sweetened 1475.1 εδέσματα foods; 1722 εν in 3588 τω the 3624 οίκω house 3588 του   2316 θεού of God 4198 επορεύθημεν we went 1722 εν in 3672.4 ομονοία concord.   55:15   2064-1161 ελθέτω δε And let [2come 2288 θάνατος 1death] 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them, 2532 και and 2597 καταβήτωσαν let them go down 1519 εις into 86 άδου Hades 2198 ζώντες alive! 3754 ότι For 4189 πονηρία wickedness 1722 εν in 3588 ταις   3940-1473 παροικίαις αυτών their sojourn, 1722 εν is in 3319 μέσω the midst 1473 αυτών of them.   55:16   1473 εγώ I 4314 προς [2to 3588 τον   2316 θεόν 3God 2896 εκέκραξα 1cried out], 2532 και and 3588 ο the 2962 κύριος lord 1522 εισήκουσέ listened to 1473 μου me.   55:17   2073 εσπέρας Evening 2532 και and 4404 πρωϊ morning 2532 και and 3314 μεσημβρίας at midday 1334 διηγήσομαι I describe 2532 και and 518 απαγγελώ report; 2532 και and 1522 εισακούσεται he shall listen to 3588 της   5456-1473 φωνής μου my voice.   55:18   3084 λυτρώσεται He shall ransom 1722 εν [2in 1515 ειρήνη 3peace 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 1my soul] 575 από from 3588 των the ones 1448 εγγιζόντων approaching 1473 μοι me; 3754 ότι for 1722 εν among 4183 πολλοίς many 1510.7.6 ήσαν they were 4862 συν with 1473 εμοί me.   55:19   1522-3588-2316 εισακούσεται ο θεός God shall listen, 2532 και and 5013 ταπεινώσει [6shall humble 1473 αυτούς 7them 3588 ο 1the one 5224 υπάρχων 2existing 4253 προ 3before 3588 των 4the 165 αιώνων 5eons]. 1316.1 διάψαλμα PAUSE. 3756 ου [3no 1063 γαρ 1For 1510.2.3 εστιν 2there is 1473 αυτοίς 5with them 465 αντάλλαγμα 4bargaining], 3754 ότι for 3756 ουκ they do not 5399 εφοβήθησαν fear 3588 τον   2316 θεόν God.   55:20   1614 εξέτεινε He stretched out 3588 την   5495-1473 χείρα αυτού his hand 1722 εν in 3588 τω   591 αποδιδόναι recompensing; 953 εβεβήλωσαν they profaned 3588 την   1242-1473 διαθήκην αυτού his covenant.   55:21   1266 διεμερίσθησαν He divided them into parts 575 από from 3709 οργής the anger 3588 του   4383-1473 προσώπου αυτού of his face, 2532 και and 1448 ήγγισαν [2approached 3588 αι   2588-1473 καρδίαι αυτών 1their hearts]. 527.2 ηπαλύνθησαν [2were made tender 3588 οι   3056-1473 λόγοι αυτού 1His words] 5228 υπέρ above 1637 έλαιον olive oil, 2532 και yet 1473 αυτοί they 1510.2.6 εισι are 1002 βολίδες arrows.   55:22   1977 επίρριψον Cast 1909 επί upon 2962 κύριον the lord 3588 την   3308-1473 μέριμνάν σου your anxiety, 2532 και and 1473 αυτός he 1473-1303.5 σε διαθρέψει will nourish you! 3756 ου He will not 1325 δώσει grant 1519 εις [4into 3588 τον 5the 165 αιώνα 6eon 4535 σάλον 3for a tossing about 3588 τω 1the 1342 δικαίω 2just].   55:23   1473-1161 συ δε But you, 3588 ο O 2316 θεός God, 2609 κατάξεις shall lead 1473 αυτούς them down 1519 εις into 5421 φρέαρ the well 1312 διαφθοράς of corruption; 435 άνδρες men 129 αιμάτων of blood 2532 και and 1386.1 δολιότητος deceit 3766.2 ου μη in no way 2254.4 ημισεύσωσι shall live half 3588 τας   2250-1473 ημέρας αυτών their days. 1473-1161 εγώ δε But I, 2962 κύριε O lord, 1679 ελπιώ shall hope 1909 επί upon 1473 σε you.