Psalms 55:6

  55:6   2532 και And 2036 είπα I said, 5100 τις Why 1325 δώσει shall he not give 1473 μοι to me 4420 πτέρυγας wings 5616 ωσεί as 4058 περιστεράς a dove, 2532 και and 4070.3 πετασθήσομαι I shall spread out 2532 και and 2664 καταπαύσω I shall rest?