Psalms 55:23

  55:23   1473-1161 συ δε But you, 3588 ο O 2316 θεός God, 2609 κατάξεις shall lead 1473 αυτούς them down 1519 εις into 5421 φρέαρ the well 1312 διαφθοράς of corruption; 435 άνδρες men 129 αιμάτων of blood 2532 και and 1386.1 δολιότητος deceit 3766.2 ου μη in no way 2254.4 ημισεύσωσι shall live half 3588 τας   2250-1473 ημέρας αυτών their days. 1473-1161 εγώ δε But I, 2962 κύριε O lord, 1679 ελπιώ shall hope 1909 επί upon 1473 σε you.