Psalms 44

  44:Title   1519 εις To 3588 το the 5056 τέλος director; 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Κορέ of Korah; 1519 εις for 4907 σύνεσιν contemplation.   44:1   3588 ο O 2316 θεός God, 1722 εν [2with 3588 τοις   3775-1473 ωσίν ημών 3our ears 191 ηκούσαμεν 1we heard], 2532 και and 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών our fathers 312 ανήγγειλαν announced 1473 ημίν to us 2041 έργον the work 3739 ο which 2038 ειργάσω you worked 1722 εν in 3588 ταις   2250-1473 ημέραις αυτών their days, 1722 εν in 2250 ημέραις [2days 744 αρχαίαις 1ancient].   44:2   3588 η   5495-1473 χειρ σου Your hand 1484 έθνη [2nations 1842 εξωλόθρευσε 1utterly destroyed], 2532 και and 2707.3 κατεφύτευσας planted 1473 αυτούς them. 2559 εκάκωσας You afflicted 2992 λαούς peoples 2532 και and 1544 εξέβαλες cast 1473 αυτούς them out.   44:3   3756-1063 ου γαρ For not 1722 εν by 3588 τη   4501-1473 ρομφαία αυτών their broadsword 2816 εκληρονόμησαν they inherited 1093 γην the land, 2532 και and 3588 ο   1023-1473 βραχίων αυτών their arm 3756 ουκ did not 4982 έσωσεν deliver 1473 αυτούς them; 235 αλλ΄ but it was 3588 η   1188-1473 δεξιά σου your right hand, 2532 και and 3588 ο   1023-1473 βραχίων σου your arm, 2532 και and 3588 ο the 5462 φωτισμός illumination 3588 του   4383-1473 προσώπου σου of your countenance, 3754 ότι for 2106 ευδόκησας you thought well 1722 εν by 1473 αυτοίς them.   44:4   1473 συ You 1510.2.2 ει are 1473 αυτός he, 3588 ο O 935-1473 βασιλεύς μου my king 2532 και and 3588 ο   2316-1473 θεός μου my God, 3588 ο the one 1781 εντελλόμενος giving charge to 3588 τας the 4991 σωτηρίας deliverances * Ιακώβ of Jacob.   44:5   1722 εν In 1473 σοι you 3588 τους   2190-1473 εχθρούς ημών [2our enemies 2768.3 κερατιούμεν 1we will gore], 2532 και and 1722 εν in 3588 τω   3686-1473 ονόματί σου your name 1847 εξουδενώσομεν we will treat with contempt 3588 τους the ones 1881 επανισταμένους rising up against 1473 ημίν us.   44:6   3756-1063 ου γαρ For not 1909 επί upon 3588 τω   5115-1473 τόξω μου my bow 1679 ελπιώ will I hope; 2532 και and 3588 η   4501-1473 ρομφαία μου my broadsword 3756 ου will not 4982 σώσει deliver 1473 με me.   44:7   4982-1063 έσωσας γαρ For he delivered 1473 ημάς us 1537 εκ from 3588 των the ones 2346 θλιβόντων afflicting 1473 ημάς us; 2532 και and 3588 τους the 3404 μισούντας ones detesting 1473 ημάς us 2617 κατήσχυνας he disgraced.   44:8   1722 εν In 3588 τω   2316 θεώ God 1867 επαινεθησόμεθα we will be praised 3650 όλην the entire 3588 την   2250 ημέραν day; 2532 και and 1722 εν in 3588 τω   3686-1473 ονόματί σου your name 1843 εξομολογησόμεθα we will make acknowledgment 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   44:9   3568-1161 νυνί δε But now 683 απώσω you thrusted away, 2532 και and 2617 κατήσχυνας disgraced 1473 ημάς us; 2532 και and 3756 ουκ you shall not 1831 εξελεύση go forth, 3588 ο O 2316 θεός God, 1722 εν with 3588 ταις   1411-1473 δυνάμεσιν ημών our forces.   44:10   654 απέστρεψας You turned 1473 ημάς us 1519 εις to 3588 τα the 3694 οπίσω rear 3844 παρά by 3588 τους   2190-1473 εχθρούς ημών our enemies; 2532 και and 3588 οι the 3404 μισούντες ones detesting 1473 ημάς us 1283 διήρπαζον plundered 1438 εαυτοίς for themselves.   44:11   1325 έδωκας You gave 1473 ημάς us 5613 ως as 4263 πρόβατα sheep 1035 βρώσεως for food; 2532 και and 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations 1289 διέσπειρας you scattered 1473 ημάς us.   44:12   591 απέδου You rendered 3588 τον   2992-1473 λαόν σου your people 427 άνευ without 5092 τιμής a value; 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 4128 πλήθος abundance 1722 εν by 3588 τοις   213.1-1473 αλαλάγμασιν αυτών their shout.   44:13   5087 έθου You put 1473 ημάς us 3681 όνειδος for scorn 3588 τοις to 1069-1473 γείτοσιν ημών our neighbors; 3456.1 μυκτηρισμόν for a sneering 2532 και and 5512.2 χλευασμόν a taunting 3588 τοις to the ones 2945 κύκλω round about 1473 ημών us.   44:14   5087 έθου You put 1473 ημάς us 1519 εις as a 3850 παραβολήν parable 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations; 2796 κίνησιν a shaking 2776 κεφαλής of the head 1722 εν among 3588 τοις the 2992 λαοίς peoples.   44:15   3650 όλην [5the entire 3588 την   2250 ημέραν 6day 3588 η   1791-1473 εντροπή μου 1My being made ashamed 2713 κατεναντίον 3in front 1473 μου 4of me 1510.2.3 εστί 2is], 2532 και and 3588 η the 152 αισχύνη shame 3588 του   4383-1473 προσώπου μου of my face 2572 εκάλυψέ covered 1473 με me;   44:16   575 από even from 5456 φωνής the voice 3679 ονειδίζοντος of the one berating 2532 και and 3879.1 παραλαλούντος speaking improperly 575 από from 4383 προσώπου in front 2190 εχθρού of the enemy 2532 και and 1559 εκδιώκοντος the one banishing.   44:17   3778-3956 ταύτα πάντα All these things 2064 ήλθεν came 1909 εφ΄ upon 1473 ημάς us, 2532 και but 3756 ουκ we did not 1950 επελαθόμεθά forget 1473 σου you; 2532 και and 3756 ουκ we did not 91 ηδικήσαμεν do wrong 1722 εν by 1242-1473 διαθήκη σου your covenant;   44:18   2532 και and 3756 ουκ we did not 868 απέστη leave 1519 εις [2to 3588 τα 3the 3694 οπίσω 4rear 3588 η   2588-1473 καρδία ημών 1our heart], 2532 και nor 1578 εξέκλινας turned aside 3588 τας   5147-1473 τρίβους ημών our paths 575 από from 3588 της   3598-1473 οδού σου your way.   44:19   3754 ότι For 5013 εταπείνωσας you humbled 1473 ημάς us 1722 εν in 5117 τόπω the place 2561 κακώσεως of affliction; 2532 και and 1943 επεκάλυψεν [3covered over 1473 ημάς 4us 4639 σκιά 1the shadow 2288 θανάτου 2of death].   44:20   1487 ει If 1950 επελαθόμεθα we forgot 3588 του the 3686 ονόματος name 3588 του   2316-1473 θεού ημών of our God, 2532 και and 1487 ει if 1276.1 διεπετάσαμεν we opened and spread out 5495-1473 χείρας ημών our hands 4314 προς to 2316 θεόν [2god 245 αλλότριον 1an alien],   44:21   3780 ουχί shall not 3588 ο   2316 θεός God 1567 εκζητήσει require 3778 ταύτα these things? 1473-1063 αυτός γαρ For he 1097 γινώσκει knows 3588 τα the 2931.1 κρύφια secret things 3588 της of the 2588 καρδίας heart.   44:22   3754 ότι For 1752 ένεκά because of 1473 σου you 2289 θανατούμεθα we are being put to death 3650 όλην the entire 3588 την   2250 ημέραν day; 3049 ελογίσθημεν we are considered 5613 ως as 4263 πρόβατα sheep 4967 σφαγής for slaughter.   44:23   1825 εξεγέρθητι Awaken! 2444 ινατί Why 5258.1 υπνοίς do you sleep, 2962 κύριε O lord? 450 ανάστηθι Rise up! 2532 και and 3361 μη you should not 683 απώση thrust us away 1519 εις unto 5056 τέλος the end.   44:24   2444 ινατί Why 3588 το   4383 πρόσωπόν [3your face 1473 σου 1do you 654 αποστρέφεις 2turn] 1950 επιλανθάνη and forget 3588 της   4432-1473 πτωχείας ημών our poorness 2532 και and 3588 της   2347-1473 θλίψεως ημών our affliction?   44:25   3754 ότι For 5013 εταπεινώθη [2was humbled 1519 εις 3into 5522 χούν 4the dust 3588 η   5590-1473 ψυχή ημών 1our soul]; 2853 εκολλήθη [2was cleaved 1519 εις 3to 1093 γην 4the earth 3588 η   1064-1473 γαστήρ ημών 1our belly].   44:26   450 ανάστα Rise up, 2962 κύριε O lord, 997 βοήθησον help 1473 ημίν us 2532 και and 3084 λύτρωσαι ransom 1473 ημάς us 1752 ένεκεν because of 3588 του   3686-1473 ονόματός σου your name!