Psalms 44:3

  44:3   3756-1063 ου γαρ For not 1722 εν by 3588 τη   4501-1473 ρομφαία αυτών their broadsword 2816 εκληρονόμησαν they inherited 1093 γην the land, 2532 και and 3588 ο   1023-1473 βραχίων αυτών their arm 3756 ουκ did not 4982 έσωσεν deliver 1473 αυτούς them; 235 αλλ΄ but it was 3588 η   1188-1473 δεξιά σου your right hand, 2532 και and 3588 ο   1023-1473 βραχίων σου your arm, 2532 και and 3588 ο the 5462 φωτισμός illumination 3588 του   4383-1473 προσώπου σου of your countenance, 3754 ότι for 2106 ευδόκησας you thought well 1722 εν by 1473 αυτοίς them.