Psalms 44:1

  44:1   3588 ο O 2316 θεός God, 1722 εν [2with 3588 τοις   3775-1473 ωσίν ημών 3our ears 191 ηκούσαμεν 1we heard], 2532 και and 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών our fathers 312 ανήγγειλαν announced 1473 ημίν to us 2041 έργον the work 3739 ο which 2038 ειργάσω you worked 1722 εν in 3588 ταις   2250-1473 ημέραις αυτών their days, 1722 εν in 2250 ημέραις [2days 744 αρχαίαις 1ancient].