Psalms 37

  37:Title   5568 ψαλμός A psalm 3588 τω to * Δαυίδ David.   37:1   3361 μη Be not 3863 παραζήλου provoked to jealousy 1722 εν with 4188.2 πονηρευομένοις ones acting wickedly, 3366 μηδέ nor 2206 ζήλου be jealous 3588 τους of the 4160 ποιούντας ones doing 3588 την   458 ανομίαν lawlessness!   37:2   3754 ότι For 5616 ωσεί [3as 5528 χόρτος 4grass 5036 ταχύ 2quickly 633.3 αποξηρανθήσονται 1they shall be dried up], 2532 και and 5616 ωσεί as 3001 λάχανα vegetation 5514 χλόης of tender shoots 5036 ταχύ they shall quickly 634 αποπεσούνται fall away.   37:3   1679 έλπισον Hope 1909 επί upon 2962 κύριον the lord, 2532 και and 4160 ποίει execute 5544 χρηστότητα graciousness! 2532 και And 2681 κατασκήνου encamp 3588 την in the 1093 γην land! 2532 και and 4165 ποιμανθήση you shall be tended 1909 επί by 3588 τω   4149-1473 πλούτω αυτής its riches.   37:4   2701.2 κατατρύφησον Revel 3588 του in the 2962 κυρίου lord! 2532 και that 1325 δωή he should give 1473 σοι to you 3588 τα the 155 αιτήματα requests 3588 της   2588-1473 καρδίας σου of your heart.   37:5   601 αποκάλυψον Reveal 4314 προς to 2962 κύριον the lord 3588 την   3598-1473 οδόν σου your way, 2532 και and 1679 έλπισον hope 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him! 2532 και and 1473 αυτός he 4160 ποιήσει will act.   37:6   2532 και And 1627 εξοίσει he shall bring forth 5613 ως [2as 5457 φως 3light 3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην σου 1your righteousness], 2532 και and 3588 το   2917-1473 κρίμά σου your practice 5613 ως as 3314 μεσημβρίαν at midday.   37:7   5293 υποτάγηθι Submit 3588 τω to the 2962 κυρίω lord, 2532 και and 2427.2 ικέτευσον entreat 1473 αυτόν him! 3361 μη Be not 3863 παραζήλου provoked to jealousy 1722 εν in 3588 τω the 2720.1 κατευοδουμένω prospering 1722 εν [5in 3588 τη   3598-1473 οδώ αυτού 6his way 1722 εν 1by 444 ανθρώπω 2a man 4160 ποιούντι 3doing 3892 παρανομίαν 4unlawfulness]!   37:8   3973 παύσαι Cease 575 από from 3709 οργής anger, 2532 και and 1459 εγκατάλιπε abandon 2372 θυμόν rage! 3361 μη Be not 3863 παραζήλου provoked to jealousy 5620 ώστε so as to 4188.2 πονηρεύεσθαι do wicked!   37:9   3754 ότι For 3588 οι the ones 4188.2 πονηρευόμενοι doing wicked 1842 εξολοθρευθήσονται shall be utterly destroyed; 3588-1161 οι δε but the ones 5278 υπομένοντες waiting on 3588 τον the 2962 κύριον lord, 1473 αυτοί they 2816 κληρονομήσουσι shall inherit 3588 την the 1093 γην land.   37:10   2532 και And 2089 έτι yet 3641 ολίγον in a short time, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 5224 υπάρξη shall [2exist 268 αμαρτωλός 1the sinner]; 2532 και and if 2212 ζητήσεις shall you seek 3588 τον   5117-1473 τόπον αυτού his place, 2532 και then 3766.2 ου μη in no way 2147 εύρης shall you find it.   37:11   3588-1161 οι δε But the 4239 πραείς gentle 2816 κληρονομήσουσι shall inherit 1093 γην the earth, 2532 και and 2701.2 κατατρυφήσουσιν they shall revel 1909 επί over 4128 πλήθει an abundance 1515 ειρήνης of peace.   37:12   3906 παρατηρήσεται [3shall closely watch 3588 ο 1The 268 αμαρτωλός 2sinner] 3588 τον the 1342 δίκαιον just, 2532 και and 1031 βρύξει shall gnash 1909 επ΄ [2over 1473 αυτόν 3him 3588 τους   3599-1473 οδόντας αυτού 1his teeth].   37:13   3588-1161 ο δε But the 2962 κύριος lord 1548.1 εκγελάσεται shall laugh out loud at 1473 αυτόν him, 3754 ότι for 4265 προβλέπει he foresees 3754 ότι that 2240 ήξει [2will come 3588 η   2250-1473 ημέρα αυτού 1his day].   37:14   4501 ρομφαίαν [4the broadsword 4685 εσπάσαντο 3unsheathed 3588 οι 1The 268 αμαρτωλοί 2sinners]; 1780.2 ενέτειναν they stretched tight 5115-1473 τόξον αυτών their bow 3588 του   2598 καταβαλείν to throw down 4434 πτωχόν the poor 2532 και and 3993 πένητα needy, 3588 του   4969 σφάξαι to slay 3588 τους the 2117 ευθείς straight 3588 τη   2588 καρδία in heart.   37:15   3588 η   4501-1473 ρομφαία αυτών [2their broadsword 1525 εισέλθοι 1May] enter 1519 εις into 3588 τας   2588-1473 καρδίας αυτών their own hearts; 2532 και and 3588 τα   5115-1473 τόξα αυτών [2their bows 4937 συντριβείη 1may] be broken.   37:16   2908 κρείσσον Better 3641 ολίγον is a little 3588 τω to the 1342 δικαίω just, 5228 υπέρ than 4149 πλούτον [2riches 268 αμαρτωλών 3of sinners 4183 πολύν 1many].   37:17   3754 ότι For 1023 βραχίονες the arms 268 αμαρτωλών of sinners 4937 συντριβήσονται shall be broken; 5288.3 υποστηρίζει [4supports 1161 δε 1but 3588 τους 5the 1342 δικαίους 6just 3588 ο 2the 2962 κύριος 3 lord].   37:18   1097-2962 γινώσκει κύριος The lord knows 3588 τας the 3598 οδούς ways 3588 των of the 299 αμώμων unblemished; 2532 και and 3588 η   2817-1473 κληρονομία αυτών their inheritance 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 1510.8.3 έσται 1shall be].   37:19   3756 ου They will not 2617 καταισχυνθήσονται be disgraced 1722 εν in 2540 καιρώ [2time 4190 πονηρώ 1a bad], 2532 και and 1722 εν in 2250 ημέραις the days 3042 λιμού of hunger 5526 χορτασθήσονται they shall be filled.   37:20   3754 ότι For 3588 οι the 268 αμαρτωλοί sinners 622 απολούνται shall be destroyed. 3588-1161 οι δε And the 2190 εχθροί enemies 3588 του of the 2962 κυρίου lord 260 άμα at the same time 3588 τω in 1392-1473 δοξασθήναι αυτούς their being glorified 2532 και and 5312 υψωθήναι exalted, 1587 εκλείποντες [4vanishing 5616 ωσεί 2as 2586 καπνός 3smoke 1587 εξέλιπον 1vanished].   37:21   1155 δανείζεται [3borrows 3588 ο 1The 268 αμαρτωλός 2sinner], 2532 και and 3756 ουκ does not 661 αποτίσει pay back; 3588-1161 ο δε but the 1342 δίκαιος just 3627 οικτείρει pities, 2532 και and 1325 διδοί gives.   37:22   3754 ότι For 3588 οι the ones 2127 ευλογούντες blessing 1473 αυτόν him 2816 κληρονομήσουσι shall inherit 1093 γην land; 3588-1161 οι δε but the 2672 καταρώμενοι ones cursing 1473 αυτόν him 1842 εξολοθρευθήσονται shall be utterly destroyed.   37:23   3844 παρά [5by 2962 κυρίου 6the lord 3588 τα 1The 1226.1 διαβήματα 2footsteps 444 ανθρώπου 3of a man 2720 κατευθύνεται 4are straightened out]; 2532 και and 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού [2his way 2309 θελήσει 1he shall want] 4970 σφόδρα exceedingly.   37:24   3752 όταν Whenever 4098 πέση he shall fall 3756 ου he will not 2674.2 καταραχθήσεται break, 3754 ότι for 2962 κύριος the lord 496.6 αντιστηρίζει gives support 5495-1473 χείρα αυτώ to his hand.   37:25   3501 νεώτερος [2younger 1096 εγενόμην 1I was once] 2532-1063 και γαρ and 1095 εγήρασα I grew old; 2532 και and 3756 ουκ [3not 1492 είδον 1I beheld 1342 δίκαιον 2the just] 1459 εγκαταλελειμμένον being abandoned, 3761 ουδέ nor 3588 το   4690-1473 σπέρμα αυτού his seed 2212 ζητούν seeking 740 άρτους bread loaves.   37:26   3650 όλην [6the entire 3588 την   2250 ημέραν 7day 1653 ελεεί 3shows mercy 2532 και 4and 1155 δανείζει 5lends 3588 ο 1The 1342 δίκαιος 2righteous], 2532 και and 3588 το   4690-1473 σπέρμα αυτού his seed 1519 εις [2for 2129 ευλογίαν 3a blessing 1510.8.3 έσται 1will be].   37:27   1578 έκκλινον Turn aside 575 από from 2556 κακού evil 2532 και and 4160 ποίησον do 18 αγαθόν good, 2532 και and 2681 κατασκήνου encamp 1519 εις into 165 αιώνα the eon 165 αιώνος of the eon!   37:28   3754 ότι For 2962 κύριος the lord 25 αγαπά loves 2920 κρίσιν equity, 2532 και and 3756 ουκ shall not 1459 εγκαταλείψει abandon 3588 τους   3741-1473 οσίους αυτού his sacred ones; 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 5442 φυλαχθήσονται they shall be guarded. 459-1161 άνομοι δε But lawless ones 1559 εκδιωχθήσονται shall be driven out, 2532 και and 4690 σπέρμα the seed 765 ασεβών of the impious 1842 εξολοθρευθήσεται shall be utterly destroyed.   37:29   1342-1161 δίκαιοι δε But the just 2816 κληρονομήσουσι shall inherit 1093 γην the earth, 2532 και and 2681 κατασκηνώσουσιν encamp 1519 εις into 165 αιώνα the eon 165 αιώνος of the eon 1909 επ΄ upon 1473 αυτής it.   37:30   4750 στόμα The mouth 1342 δικαίου of the just 3191 μελετήσει shall meditate upon 4678 σοφίαν wisdom, 2532 και and 3588 η   1100-1473 γλώσσα αυτού his tongue 2980 λαλήσει shall speak 2920 κρίσιν equity.   37:31   3588 ο The 3551 νόμος law 3588 του   2316-1473 θεού αυτού of his God 1722 εν is in 2588-1473 καρδία αυτού his heart; 2532 και and 3756 ουχ [2shall not 5286.3 υποσκελισθήσεται 3be tripped up 3588 τα   1226.1-1473 διαβήματα αυτού 1his footsteps].   37:32   2657 κατανοεί [3contemplates 3588 ο 1The 268 αμαρτωλός 2sinner] 3588 τον the 1342 δίκαιον just, 2532 και and 2212 ζητεί seeks 3588 του   2289-1473 θανατώσαι αυτόν to kill him.   37:33   3588-1161 ο δε But the 2962 κύριος lord 3766.2 ου μη in no way 1459 εγκαταλίπει shall abandon 1473 αυτόν him 1519 εις into 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτού his hands, 3761 ουδ΄ nor 3766.2 ου μη in no way 2613 καταδικάσηται should he condemn 1473 αυτόν him 3752 όταν whenever 2919 κρίνηται he should judge 1473 αυτώ him.   37:34   5278 υπόμεινον Wait 3588 τον on the 2962 κύριον lord, 2532 και and 5442 φύλαξον guard 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού his way! 2532 και and 5312 υψώσει he shall exalt 1473 σε you 3588 του   2624.1 κατακληρονομήσαι to inherit 3588 την the 1093 γην land, 1722 εν in 3588 τω the one 1842 εξολοθρεύεσθαι [3being utterly destroyed 268 αμαρτωλούς 2sinners 3708 όψει 1you will see].   37:35   1492 είδον I beheld 3588 τον the 765 ασεβή impious 5251 υπερυψούμενον being greatly exalted, 2532 και and 1869 επαιρόμενον being lifted up 5613 ως as 3588 τας the 2748 κέδρους cedars 3588 του   * Λιβάνου of Lebanon.   37:36   2532 και And 3928 παρήλθον I went by, 2532 και and 2400 ιδού behold, 3756-1510.7.3 ουκ ην he was not. 2532 και And 2212 εζήτησα I sought 1473 αυτόν him, 2532 και and 3756 ουχ [2was not 2147 ευρέθη 3found 3588 ο   5117-1473 τόπος αυτού 1his place].   37:37   5442 φύλασσε Guard 171.1 ακακίαν innocence, 2532 και and 1492 ίδε know 2118 ευθύτητα straightness! 3754 ότι for 1510.2.3 εστίν there is 1458.5 εγκατάλειμμα a leftover 444 ανθρώπω [2man 1516 ειρηνικώ 1for the peaceable].   37:38   3588-1161 οι δε But the 3892.1 παράνομοι lawbreakers 1842 εξολοθρευθήσονται shall be utterly destroyed 2009.1 επιτοαυτό together; 3588 τα the 1458.5 εγκαταλείμματα leftovers 3588 των of the 765 ασεβών impious 1842 εξολοθρευθήσονται shall be utterly destroyed.   37:39   4991-1161 σωτηρία δε But deliverance 3588 των of the 1342 δικαίων just 3844 παρά is by 2962 κυρίου the lord; 2532 και and 5231.5 υπερασπιστής [3defender 1473 αυτών 2their 1510.2.3 εστιν 1he is] 1722 εν in 2540 καιρώ time 2347 θλίψεως of affliction.   37:40   2532 και And 997 βοηθήσει [2shall help 1473 αυτοίς 3them 2962 κύριος 1the lord], 2532 και and 4506 ρύσεται shall rescue 1473 αυτούς them; 2532 και and 1807 εξελείται he shall take 1473 αυτούς them 1537 εξ away from 268 αμαρτωλών the sinners; 2532 και and 4982 σώσει he shall deliver 1473 αυτούς them, 3754 ότι for 1679 ήλπισαν they hoped 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him.