Proverbs 17

  17:1   2908 κρείσσων Better 5596.1 ψωμός a morsel 3326 μεθ΄ with 2237 ηδονής satisfaction 1722 εν in 1515 ειρήνη peace, 2228 η than 3624 οίκος a house 4134 πλήρης full 4183 πολλών of many 18 αγαθών good things, 2532 και and 94 αδίκων unjust 2367.3 θυμάτων things offered for sacrifices 3326 μετά with 3163 μάχης battles.   17:2   3610 οικέτης [2servant 3540.1 νοήμων 1An intelligent] 2902 κρατήσει shall prevail over 1203 δεσποτών [2masters 878 αφρόνων 1foolish]; 1722-1161 εν δε and among 80 αδελφοίς brethren 1244 διελείται he shall divide 3313 μέρη portions.   17:3   5618 ώσπερ As 1381 δοκιμάζεται [4tried 1722 εν 5in 2575 καμίνω 6a furnace 696 άργυρος 1silver 2532 και 2and 5557 χρυσός 3gold]; 3779 ούτως so 1588 εκλεκταί choice 2588 καρδίαι hearts 3844 παρά by 2962 κυρίω the lord.   17:4   2556 κακός A bad man 5219 υπακούει obeys 1100 γλώσσης the tongue 3892.1 παρανόμων of lawbreakers; 94-1161 άδικος δε and an unjust man 4337 προσέχει heeds 5491 χείλεσι [2lips 5571 ψεύδεσιν 1lying].   17:5   3588 ο The 2606 καταγελών one ridiculing 4434 πτωχού the poor 3947 παροξύνει provokes 3588 τον the one 4160 ποιήσαντα making 1473 αυτόν him. 3588-1161 ο δε And the one 2020.1 επιχαίρων rejoicing at 622 απολλυμένω one being destroyed 3756 ουκ shall not 121.1 αθωωθήσεται be acquitted; 3588-1161 ο δε but the one 1986.2 επισπλαγχνιζόμενος showing compassion 1653 ελεηθήσεται shall be shown mercy.   17:6   4735 στέφανος [3are the crown 1088 γερόντων 4of the aged 5043 τέκνα 1Children's 5043 τέκνων 2children]; 2745 καύχημα [3are the boasting 1161 δε 1and 5043 τέκνων 2children] 3962-1473 πατέρες αυτών of their fathers. 3588 του [4is of the 4103 πιστού 5trustworthy 3650 όλος 1The entire 3588 ο   2889 κόσμος 2world 3588 των   5536 χρημάτων 3of things]; 3588-1161 του δε but for the 571 απίστου unbelieving 3761 ουδέ not 3588.2 οβολός an obolus.   17:7   3756 ουχ [3shall not 718 αρμόσει 4suit 878 άφρονι 5a fool 5491 χείλη 2lips 4103 πιστά 1Trustworthy], 3761 ουδέ nor 1342 δικαίω [3to the just 5491 χείλη 2lips 5571 ψευδή 1lying].   17:8   3408 μισθός [5wage 5484 χαρίτων 4is a favorable 3809 παιδεία 1Instruction 3588 τοις 2to the 5530 χρωμένοις 3ones employing it]; 3739-1161 ου δ΄ and where 302 αν ever 1994 επιστρέψη it shall turn, 2137 ευοδωθήσεται the way shall be prosperous.   17:9   3739 ος The one who 2928 κρύπτει hides 92 αδικήματα offences 2212 ζητεί seeks 5373 φιλίαν friendship; 3739-1161 ος δε but the one who 3404 μισεί detests 2928 κρύπτειν hiding it 1339 διϊστησι sets apart 5384 φίλους friends 2532 και and 3609 οικείους family members.   17:10   4937 συντρίβει [2breaks down 547 απειλή 1Intimidation] 2588 καρδίαν the heart 5429 φρονίμου of the intelligent; 878-1161 άφρων δε but a fool 3146 μαστιγωθείς being whipped 3756 ουκ does not 143 αισθάνεται perceive.   17:11   485 αντιλογίας Disputes 1453 εγείρει arise 3956 πας with every 2556 κακός evil man; 3588-1161 ο δε but the 2962 κύριος lord 32 άγγελον [3angel 415 ανελεήμονα 2an unmerciful 1599 εκπέμψει 1shall send forth] 1473 αυτώ against him.   17:12   1706 εμπεσείται [2shall fall unto 3308 μέριμνα 1Anxiety 435 ανδρί 4man 3540.1 νοήμονι 3an intelligent]; 3588-1161 οι δε but the 878 άφρονες fools 1260 διαλογιούνται shall argue 2556 κακά evil things.   17:13   3739 ος The one who 591 αποδίδωσι repays 2556 κακά evil things 473 αντί for 18 αγαθών good things, 3756 ου [2shall not 2795 κινηθήσεται 3be moved 2556 κακά 1evil things] 1537 εκ from out of 3588 του   3624-1473 οίκου αυτού his house.   17:14   1849 εξουσίαν [4authority 1325 δίδωσι 3shall give 3056 λόγοις 5to words 746 αρχή 1The sovereignty 1343 δικαιοσύνης 2of righteousness]; 4285 προηγείται [5lead 1161 δε 1but 3588 της   1729.1 ενδείας 6to lack 4714 στάσις 2faction 2532 και 3and 3163 μάχη 4fighting].   17:15   3739 ος The one who 1342 δίκαιον [4as just 2919 κρίνει 1judges 3588 τον 2the 94 άδικον 3unjust], 94 άδικον [4as unjust 1161 δε 1or 3588 τον 2the 1342 δίκαιον 3just], 169 ακάθαρτος is unclean 2532 και and 947 βδελυκτός abominable 3844 παρά before 2316 θεώ God.   17:16   2444 ινατί Why did 5224 υπήρξε [2exist 5536 χρήματα 1riches] 878 άφρονι to the fool? 2932-1063 κτήσασθαι [5to acquire 1063 γαρ 1for 4678 σοφίαν 6wisdom 174.1 ακάρδιος 2the heartless 3756 ου 3will not 1410 δυνήσεται 4be able]. 3739 ος The one who 5308 υψηλόν [4high 4160 ποιεί 1makes 3588 τον   1438 εαυτού 2his own 3624 οίκον 3house] 2212 ζητεί seeks 4936.1 συντριβήν destruction; 3588-1161 ο δε and the one 4645.3 σκολιάζων being crooked 3588 του   3129 μαθείν to learn 1706 εμπεσείται shall fall 1519 εις into 2556 κακά evils.   17:17   1519 εις For 3956 πάντα all 2540 καιρόν time 3588 ο [2the 5384 φίλος 3friend 5224 υπαρχέτω 1let] exist 1473 σοι to you! 80 αδελφοί [2the brethren 1722 εν 5in 318 ανάγκαις 6distresses 5539 χρήσιμοι 4profitable 1510.5 έστωσαν 1let 3be]! 3778-1063 τούτου γαρ for this 5484 χάριν favor 1080 γεννώνται they were born.   17:18   435 ανήρ [2man 878 άφρων 1A foolish] 1948.1 επικροτεί claps 2532 και and 2020.1 επιχαίρει rejoices over 1438 εαυτώ himself, 5613 ως as 2532 και also 3588 ο the one 1449.1 εγγυώμενος guaranteeing a loan 1449.2 εγγύη by surety 3588 τον   1438 εαυτού for his own 5384 φίλον friend.   17:19   5361.1 φιλαμαρτήμων The one fond of sinning 5463 χαίρει rejoices in 3163 μάχαις fights;   17:20   3588-1161 ο δε and the 4641.1 σκληροκάρδιος hard-hearted one 3756 ου does not 4876 συναντά meet with 18 αγαθοίς good things. 435 ανήρ A man 2129.2 ευμετάβολος with a changeable 1100 γλώσση tongue 1706 εμπεσείται will fall 1519 εις into 2556 κακά evils;   17:21   2588-1161 καρδία δε and the heart 878 άφρονος of a fool 3601 οδύνη is grief 3588 τω to 2932-1473 κεκτημένω αυτήν its possessor. 3756 ουκ [2is not 2165 ευφραίνεται 3glad 3962 πατήρ 1A father] 1909 εφ΄ over 5207 υιώ [2son 521 απαιδεύτω 1an uninstructed]; 5207 υιός [3son 1161 δε 1but 5429 φρόνιμος 2an intelligent] 2165 ευφραίνει gladdens 3384-1473 μητέρα αυτού his mother.   17:22   2588 καρδία A heart 2165 ευφραινομένη being glad 2107.2 ευεκτείν [2to be in good health 4160 ποιεί 1makes]; 435 ανδρός [3man 1161 δε 1but 3077.1 λυπηρού 2a distressed] 3583 ξηραίνεται dries 3588 τα the 3747 οστά bones.   17:23   2983 λαμβάνοντος One receiving 1435 δώρα gifts 1722 εν in 2859 κόλποις enfolded arms 95 αδίκως unjustly 3756-2720.1 ου κατευοδούνται does not greatly prosper 3588 αι in the 3598 οδοί ways; 765-1161 ασεβής δε and an impious man 1578 εκκλίνει turns aside 3598 οδούς the ways 1343 δικαιοσύνης of righteousness.   17:24   4383 πρόσωπον The countenance 4908 συνετόν [3is discerning 435 ανδρός 2man 4680 σοφού 1of a wise]; 3588-1161 οι δε but the 3788 οφθαλμοί eyes 3588 του of the 878 άφρονος fool 1909 επ΄ are unto 206.1 άκρα the uttermost parts 1093 γης of the earth.   17:25   3709 οργή [3is anger 3962 πατρί 4to a father 5207 υιός 2son 878 άφρων 1A foolish], 2532 και and 3601 οδύνη grief 3588 τη to the 5088 τεκούση one birthing 1473 αυτού him.   17:26   2210 ζημιούν To penalize 435 άνδρα [2man 1342 δίκαιον 1a just] 3756 ου is not 2570 καλόν good; 3761 ουδέ nor 3741 όσιον is it sacred 1916.2 επιβούλευειν to plot against 1413 δυνάσταις [2monarchs 1342 δικαίοις 1just].   17:27   3739 ος The one 5339 φείδεται sparing 4487 ρήμα [3word 4290.2 προέσθαι 1to let go 4642 σκληρόν 2a hard] 1921.2 επιγνώμων is an arbitrator; 3115.1-1161 μακρόθυμος δε and a lenient 435 ανήρ man 5429 φρόνιμος is intelligent.   17:28   453 ανοήτω To an unthinking man 1905 επερωτήσαντι asking, 4678 σοφία wisdom 3049 λογισθήσεται shall be imputed; 1769 ενεόν [3dumb man 1161 δε 1and 5100 τις 2any 1438 εαυτόν 5for himself 4160 ποιήσας 4doing] 1380 δόξει shall seem 5429-1510.1 φρόνιμος είναι to be intelligent.