Job 4

  4:1   5274-1161 υπολαβών δε And undertaking, * Ελιφάζ Eliphaz 3588 ο the * Θαιμανίτης Temanite 3004 λέγει says,   4:2   1487 ει If 2983 ληψόμεθα we take 2980 λαλήσαι to speak 4314 προς to 1473 σε you, 2872 κοπιάσεις will you tire? 2479-1161 ισχύν δε But the strength 4487-1473 ρημάτων σου of your words, 5100 τις who 5297 υποίσει shall endure?   4:3   1487-1063 ει γαρ For since 1473 συ you 3560 ενουθέτησας admonished 4183 πολλούς many, 2532 και and 5495 χείρας [2the hands 772 ασθενούς 3of the weak 3870 παρεκάλεσας 1comforted],   4:4   770 ασθενούντάς [3the ones being weak 5037 τε 1and also 1817 εξανέστησας 2raised up] 4487 ρήμασι with words, 1119 γόνασί [5in knees 5037 τε 1and 101 αδυνατούσι 4to the ones powerless 2294 θάρσος 3courage 4060 περιέθηκας 2you invested],   4:5   3568-1161 νυν δε but now 2240 ήκει [2comes 1909 επί 3upon 1473 σε 4you 4192 πόνος 1misery], 2532 και and 680 ήψατό touched 1473 σου you; 1473 συ and now you 4704 εσπούδασας are hurried.   4:6   4220 πότερον Is it 3756 ουχ not 3588 ο that 5401-1473 φόβος σου your fear 1510.2.3 εστίν is 1722 εν in 877 αφροσύνη folly, 2532 και and 3588 η   1680-1473 ελπίς σου your hope, 2532 και and 3588 η the 2549 κακία evil 3588 της   3598-1473 οδού σου of your way?   4:7   3403 μνήσθητι Do you remember 3767 ουν then 5100 τις who 1510.6 ων being 2513 καθαρός pure 622 απώλετο was destroyed? 2228 η or 4219 πότε when 228 αληθινοί the true ones 3649.2 ολόρριζοι [2entirely from the root 622 απώλοντο 1were destroyed]?   4:8   2596 καθ΄ As 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1492 είδον I beheld 3588 τους the ones 722 αροτριώντας plowing 3588 τα the 824 άτοπα unnatural places, 3588-1161 οι δε then the 4687 σπείροντες ones sowing 1473 αυτά them 3601 οδύνας [2griefs 2325 θεριούσιν 1shall harvest] 1438 εαυτοίς for themselves.   4:9   575 από By 4366.2 προστάγματος the order 2962 κυρίου of the lord 622 απολούνται they shall perish, 575-1161 από δε and by 4151 πνεύματος the breath 3709-1473 οργής αυτού of his anger 853 αφανισθήσονται they shall be obliterated.   4:10   4598.2 σθένος The strength 3023 λέοντος of the lion, 5456-1161 φωνή δε and the voice 3001.1 λεαίνης of the lioness, 1064.1-1161 γαυρίαμα δε and the prancing 1404 δρακόντων of dragons 4570 εσβέσθη shall be extinguished.   4:11   3463.3 μυρμηκολέων The small lion 3643.4 ώλετο is destroyed 3844 παρά by 3588 το   3361 μη not 2192 έχειν having 2339 θήραν game; 4661.1-1161 σκύμνοι δε and the cubs 3023 λεόντων of lions 3007 έλιπον forsook 240 αλλήλους one another.   4:12   4314 προς [2to 1473 εμέ 3me 1161 δε 1And] 2980 ελαλήθη it was spoken 2977.1 λαθραίως clandestinely 1722 εν in 2829 κλοπή stealth; 4220 πότερον shall 3756 ου not 1209 δέξεται [3receive 1473 μου 1my 3588 το   3775 ους 2ear] 1808.1 εξαίσια extraordinary things 3844 παρ΄ by 1473 αυτού him,   4:13   1722 εν in 1602.1 εκπλήξει amazement 575 απ΄ from 3705 οράματός [3vision 1473 μου 1my 3563.1 νυκτερινού 2nightly] 1968 επιπίπτων falling 5401 φόβος fear 1909 επ΄ upon 444 ανθρώπους men?   4:14   5424.1-1161 φρίκη δε But a shuddering awe 1473-4876 μοι συνήντησε met with me, 2532 και and 5156 τρόμος trembling, 2532 και and 3171 μεγάλως [4greatly 1473 μου 1my 3588 τα   3747 οστά 2bones 4952.3 συνέσεισε 3quaked].   4:15   2532 και And 4151 πνεύμα a spirit 1909 επί [2upon 4383-1473 πρόσωπόν μου 3my face 1904 επήλθεν 1came], 5425 έφριξαν [6shuddered 1161 δε 1and 1473 μου 2my 2359 τρίχες 3hair 2532 και 4and 4561 σάρκες 5flesh].   4:16   450 ανέστην I rose up, 2532 και and 3756-1921 ουκ επέγνων knew not; 1492 είδον I saw 2532 και and 3756 ουκ [3no 1510.7.3 ην 2was 3444 μορφή 1there] appearance 4253 προ before 3788-1473 οφθαλμών μου my eyes, 237.1 αλλ΄ η but only 838.1 αύραν a breeze; 2532 και and 5456 φωνήν [2a voice 191 ήκουον 1I heard], saying,   4:17   5100-1063 τι γαρ For what, 3361 μη Shall 2513 καθαρός [3pure 1510.8.3 έσται 2be 1027.1 βροτός 1a mortal] 1726 εναντίον before 3588 του the 2962 κυρίου lord? 2228 η or 575 από [3from 3588 των   2041-1473 έργων αυτού 4his works 273 άμεμπτος 2be blameless 435 ανήρ 1shall a man]?   4:18   1487 ει If 2596 κατά [2even 3816-1473 παίδων αυτού 4his servants 3756 ου 1he does not 4100 πιστεύει 3trust], 2596-1161 κατά δε and even 32-1473 αγγέλων αυτού considers his angels 4646 σκολιόν as crooked 5100 τι in what 1962.1 επενόησε he thinks about,   4:19   3588-1161 τους δε then the ones 2730 κατοικούντας dwelling in 3614 οικίας houses 4080.1 πηλίνας of clay, 1537 εξ of 3739 ων whom 2532 και also 1473 αυτοί we 1537 εκ [2from out of 3588 του 3the 1473 αυτού 4same 4081 πηλού 5mortar 1510.2.4 εσμέν 1are] -- 3817 έπαισεν he smites 1473 αυτούς them 4597 σητός [2of a moth 5158 τρόπον 1in the manner].   4:20   2532 και And 575 από from 4405.1 πρωϊθεν morning 2193 έως until 2073 εσπέρας evening 3765 ουκ έτι [2no longer 1510.2.6 εισί 1they are]; 3844 παρά by 3588 το their 3361 μη not 1410 δύνασθαι being able 1473 αυτούς [3themselves 1438-997 εαυτοίς βοηθήσαι 1to help themselves 622 απώλοντο 2they] perish.   4:21   4900.2 συνεξήρε You raised up together 3588 το   5274.1 υπόλειμμα αυτών their vestige 1722 εν in 1473 αυτοίς them; 622 απώλοντο they perished 3844 παρά by 3588 το   3361 μη [2not 2192 έχειν 3having 1473 αυτούς 1their] 4678 σοφίαν wisdom.