Job 5

  5:1   1941-1161 επικάλεσαι δε But call, 1536 ει τις if any one 1473-5219 σοι υπακούσεται will hearken to you; 2228 η or 1536 ει τινα if [2any 32 αγγέλων 4angels 39 αγίων 3holy 3708 όψει 1you shall see].   5:2   2532-1063 και γαρ For even 878 άφρονα [3a fool 337 αναιρεί 2does away with 3709 οργή 1anger], 4105 πεπλανημένον [4one having wandered 1161 δε 1and 2289 θανατοί 3puts to death 2205 ζήλος 2zeal].   5:3   1473-1161 εγώ δε And I 3708 εώρακα have seen 878 άφρονας fools 4491 ρίζας [2root 906 βάλλοντας 1laying]; 2532 και and 2672 κατηρασάμην I cursed 3588 την   2143-1473 ευπρέπειαν αυτών their attractiveness 3916 παραχρήμα immediately.   5:4   4206 πόρρω [4at a distance 1096 γένοιντο 1May 3be 3588 οι   5207-1473 υιοί αυτών 2their sons] 575 από from 4991 σωτηρίας safety, 2532 και and 2010.2 επιτριβήσονται they shall be crushed 1909 επί at 2374 θύραις the doors 2276 ησσόνων of lesser men, 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται there shall not be 3588 ο   1807 εξαιρούμενος one rescuing.   5:5   3739 α [3which 1063 γαρ 1For 1565 εκείνοι 2those things] 2325 εθέρισαν they harvested, 3983 πεινών one hungering 2068 φάγεται shall eat; 1473-1161 αυτοί δε but they 4314 προς [2to 1774.2 ενόπλων 3ones armed 142 αρθήσονται 1shall be carried]; 1610.5 εκσιφωνισθείη may [3be siphoned off 1473 αυτών 1their 3588 η   2479 ισχύς 2strength].   5:6   3756 ου [4not 1063 γαρ 1For 3361 μη 3can 1831 εξέλθη 5come forth 1537 εκ 6out of 3588 της 7the 1093 γης 8earth 2873 κόπος 2toil], 3761 ουδέ nor 1537 εξ [3from 3735 ορέων 4the mountains 307.1 αναβλαστήσει 2sprout up 4192 πόνος 1shall misery].   5:7   235 αλλά But 444 άνθρωπος a man 1080 γεννάται is born 2873 κόπω to toil, 3502-1161 νεοσσοί δε and the young 105 αετών eagles 3588 τα [2the 5308 υψηλά 3high places 4072 πέτονται 1to fly];   5:8   3756-3375-1161 ου μην δε [2nevertheless 235 αλλά 1but] 1473 εγώ I 1189 δεηθήσομαι shall beseech 2962 κυρίου of the lord, 2962 κύριον [3the lord 1161 δε 1and 3588 των 4the 3956-1203 πάντων δεσπότην 5master of all 1941 επικαλέσομαι 2I shall call upon],   5:9   3588 τον the 4160 ποιούντα one doing 3173 μεγάλα great things, 2532 και and 421 ανεξιχνίαστα untraceable, 1741 ένδοξά honorable things 5037 τε also, 2532 και and 1808.1 εξαίσια extraordinary, 3739 ων which 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 706 αριθμός number;   5:10   3588 τον the one 1325 διδόντα giving 5205 υετόν rain 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην earth, 649 αποστέλλοντα sending 5204 ύδωρ water 1909 επί upon 3588 την the places 5259 υπ΄ under 3772 ουρανόν heaven;   5:11   3588 τον the one 4160 ποιούντα appointing 5011 ταπεινούς the humble 1519 εις unto 5311 ύψος the height, 2532 και and 622 απολωλότας [2the ones perishing 1825 εξεγείροντα 1raising up],   5:12   1286.1 διασκεδάζοντα effacing 1012 βουλάς counsels 3835 πανούργων of clever ones, 2532 και that 3766.2 ου μη in no way 4160 ποιήσωσιν should [2perform 3588 αι   5495-1473 χείρες αυτών 1their hands] 227 αληθές true;   5:13   3588 ο the one 2638 καταλαμβάνων overtaking 4680 σοφούς the wise 1722 εν with 3588 τη the 5428 φρονήσει intellect; 1012-1161 βουλήν δε and the counsel 4181.6 πολυπλόκων of the crafty ones 1839 εξέστησεν he amazes.   5:14   2250 ημέρας By day 4876 συναντήσεται [2shall meet 1473 αυτοίς 3them 4655 σκότος 1darkness], 3588 το   1161 δε and 3314.1 μεσημβρινόν at midday 5584 ψηλαφήσαισαν may they grope 2470 ίσα equally 3571 νυκτί as at night.   5:15   622-1161 απόλοιντο δε And may they perish 1722 εν in 4171 πολέμω war; 102-1161 αδύνατος δε and may the powerless 1831 εξέλθοι come forth 1537 εκ from out of 5495 χειρός the hand 1413 δυνάστου of the mighty one.   5:16   1510.4-1161 είη δε And may there be 4434 πτωχώ [2to the poor 1680 ελπίς 1hope]; 94 αδίκου [4of the unjust 1161 δε 1but 4750 στόμα 3the mouth 1719.2 εμφραχθείη 2may] be obstructed.   5:17   3107-1161 μακάριος δε And blessed 444 άνθρωπος is the man 3739 ον whom 1651 ήλεγξεν [3reproved 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord], 3560.1 νουθέτημα [4the admonition 1161 δε 1and 3841 παντοκράτορος 5of the almighty 3361 μη 2does not 527.4 απαναίνου 3refuse].   5:18   1473-1063 αυτός γαρ For he 217.1 αλγείν [2one to ache 4160 ποιεί 1causes], 2532 και and 3825 πάλιν again 600 αποκαθίστησιν he restores; 3817 έπαισε he smites, 2532 και and 3588 αι   5495-1473 χείρες αυτού his hands 2390 ιάσαντο heal.   5:19   1810.1 εξάκις Six times 1537 εξ [2from out of 318-1473 αναγκών σε 3your distresses 1807 εξελείται 1he rescues you], 1722-1161 εν δε and in 3588 τω the 1442 εβδόμω seventh time 3766.2 ου μη in no way 680 άψηταί will he touch 1473 σου you 2556 κακόν for bad.   5:20   1722 εν In 3042 λιμώ famine, 4506 ρύσεταί he will rescue 1473 σε you 1537 εκ from 2288 θανάτου death, 1722 εν [2in 4171 πολέμω 3war 1161 δε 1and 1537 εκ 6from out of 5495 χειρός 7the hand 4604 σιδήρου 8of iron 3089 λύσει 4he will untie 1473 σε 5you].   5:21   575 από [2from 3148 μάστιγος 3the whip 1100 γλώσσης 4of the tongue 1473-2928 σε κρύψει 1He shall hide you], 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 5399 φοβηθήση shall you be fearful 575 από from 2556 κακών [2evils 2064 ερχομένων 1the coming].   5:22   94 αδίκων The unjust 2532 και and 459 ανόμων lawless 2606 καταγελάση you shall ridicule, 575-1161 από δε and from 2342 θηρίων [2beasts 66 αγρίων 1wild] 3766.2 ου μη in no way 5399 φοβηθήση shall you be fearful;   5:23   2338.2-1063 θήρες γαρ for the beasts 66 άγριοι of the wild 1514 ειρηνεύσουσί shall make peace 1473 σοι with you.   5:24   1534 είτα Then 1097 γνώση you shall know 3754 ότι that 1514 ειρηνεύσει [3shall be at peace 1473 σου 1your 3588 ο   3624 οίκος 2house]; 2532 και and 1980 επισκέψει he shall visit 5611.1-1473 ωραίοτητά σου your beauty, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 264 αμαρτήση should it have sinned.   5:25   1097-1161 γνώση δε And you shall know 3754 ότι that 4183 πολύ [2shall be many 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου 1your seed], 3588-1161 τα δε and 1549-1473 έκγονά σου your progeny 1510.8.3 έσται will be 5618 ώσπερ as 3588 το the 3825.3 παμβότανον abundant herbage 3588 του of the 68 αγρού field.   5:26   2064-1161 ελεύση δε And you shall come 1722 εν unto 5028 τάφω the grave 5618 ώσπερ as 4621 σίτος grain 5611.3 ώριμος in season, 2596 κατά according to 2540 καιρόν the time 2325 θεριζόμενος of harvesting; 2228 η or 5618 ώσπερ as 2338.1 θιμωνία a heap 257 άλωνος of the threshing-floor 2596 καθ΄ according to 5610 ώραν the hour 4792 συγκομισθείσα of its being collected.   5:27   2400 ιδού Behold, 3778 ταύτα these things 3779 ούτως thus 1840.1 εξιχνιάσαμεν we tracked out, 3778 ταύτα these things 1510.2.3 εστιν are 3739 α what 191 ακηκόαμεν we have heard; 1473-1161 συ δε but you, 1097 γνώθι know 4572 σεαυτώ in yourself 1536-4238 ει τι έπραξας if you acted in anything!