Job 4:8

  4:8   2596 καθ΄ As 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1492 είδον I beheld 3588 τους the ones 722 αροτριώντας plowing 3588 τα the 824 άτοπα unnatural places, 3588-1161 οι δε then the 4687 σπείροντες ones sowing 1473 αυτά them 3601 οδύνας [2griefs 2325 θεριούσιν 1shall harvest] 1438 εαυτοίς for themselves.