Job 4:6

  4:6   4220 πότερον Is it 3756 ουχ not 3588 ο that 5401-1473 φόβος σου your fear 1510.2.3 εστίν is 1722 εν in 877 αφροσύνη folly, 2532 και and 3588 η   1680-1473 ελπίς σου your hope, 2532 και and 3588 η the 2549 κακία evil 3588 της   3598-1473 οδού σου of your way?