Job 22

  22:1   5274-1161 υπολαβών δε And undertaking, * Ελιφάζ Eliphaz 3588 ο the * Θαιμανίτης Temanite 3004 λέγει says,   22:2   4220 πότερον Is it 3780 ουχί not 3588 ο the 2962 κύριός lord 1510.2.3 εστιν that is 3588 ο the one 1321 διδάσκων teaching 4907 σύνεσιν understanding 2532 και and 1989.1 επιστήμην higher knowledge?   22:3   5100-1063 τι γαρ For what 3199 μέλει does it concern 3588 τω the 2962 κυρίω lord 1437 εάν if 1473 συ you 1510.7.2 ήσθα were 3588 τοις   2041 έργοις [2in works 273 άμεμπτος 1blameless], 2228 η or 5622 ωφέλεια what benefit 3754 ότι that 573.1 απλώσης you simplify 3588 την   3598-1473 οδόν σου your way?   22:4   2228 η or 3056-1473 λόγον σου [2your word 4160 ποιούμενος 1making] 1651 ελέγξει will he reprove 1473 σε you? 2532 και and 4897 συνεισελεύσεταί will he enter together with 1473 σοι you 1519 εις for 2920 κρίσιν judgment?   22:5   4220 πότερον Is it 3756 ουχ not 3588 η that 2549-1473 κακία σου your evil 1510.2.3 εστί is 4183 πολλή much, 382 αναρίθμητοι [5innumerable 1161 δε 1and 1473 σου 2your 1510.2.6 εισίν 4are 3588 αι   266 αμαρτίαι 3sins]?   22:6   1757.2-1161 ηνεχύραζες δε And you took security 3588 τους   80-1473 αδελφούς σου of your brethren 1246.1 διακενής without cause, 292.1 αμφίασιν [3clothing 1161 δε 1and 1131 γυμνών 4of the naked 851 αφείλου 2you removed].   22:7   3761 ουδέ Nor 5204 ύδωρ [2water 1372 διψώντας 4for the thirsting 4222 επότισας 1did you give 3to drink], 235 αλλά and 3983 πεινώντων [3of ones hungering 4732.1 εστέρησας 1you deprived 5596.1 ψωμόν 2a morsel].   22:8   2296-1161 εθαύμασας δε And you admired 5100-4383 τινών πρόσωπα the faces of some; 3615.1-1161 ώκισας δε you resettled 4434 πτωχούς the poor 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth;   22:9   5503 χήρας [3widows 1161 δε 1and 1821 εξαπέστειλας 2you sent out] 2756 κενάς empty, 3737 ορφανούς [3on orphans 1161 δε 1and 2559 εκάκωσας 2you inflicted evil].   22:10   5105 τοιγαρούν Accordingly 2944 εκύκλωσάν [2encircled 1473 σε 3you 3803 παγίδες 1snares], 2532 και and 4704 εσπούδασε [3hurried 1473 σε 4you 4171 πόλεμος 2war 1808.1 εξαίσιος 1an extraordinary].   22:11   3588 το The 5457 φως light 1473 σοι [3for you 4655 σκότος 2darkness 576 απέβη 1resulted in]; 2837-1161 κοιμηθέντα δε and in going to sleep 5204 ύδωρ water 1473-2572 σε εκάλυψε covered you.   22:12   3378 μη ουχί Is it not that 3588 ο the one 3588 τα [2the 5308 υψηλά 3high places 3484.1 ναίων 1inhabiting] 2186.4 εφορά inspects? 3588 τους [3the ones 1161 δε 1and 5196 ύβρει 5insolence 5342 φερομένους 4bearing 5013 εταπείνωσε 2he humbled]?   22:13   2532 και And 2036 είπας you said, 5100 τι What does 1097 έγνω [3know 3588 ο 1the 2478 ισχυρός 2mighty one]? 2228 η or 2596 κατά [2in 3588 του 3the 1105 γνόφου 4dark 2919 κρινεί 1does he judge]?   22:14   3507 νεφέλη A cloud 613.1-1473 αποκρυφή αυτού is his concealment, 2532 και and 3756 ουχ he shall not 3708 οραθήσεται be seen; 2532 και and 1135.1 γύρον the curve 3772 ουρανού of heaven 1279 διαπορεύεται he travels over.   22:15   3361 μη [2not 5147 τρίβον 5road 166 αιώνιον 4the eternal 5442 φυλάξεις 1Will you 3guard] 3739 ην which 3961 επάτησαν [3trod 435 άνδρες 2men 94 άδικοι 1unjust]?   22:16   3739 οι The ones who 4815 συνελήφθησαν were seized 895.2 άωροι untimely 4215 ποταμός are as a river 1976.1 επιρρέων overflowing 3588 οι   2310-1473 θεμέλιοι αυτών their foundations.   22:17   3588 οι The ones 3004 λέγοντες saying, 2962 κύριος The lord, 5100 τι what 4160 ποιήσει will he do 1473 ημίν to us? 2228 η or 5100 τι what 1863 επάξεται will [3bring upon 1473 ημίν 4us 3588 ο 1the 3841 παντοκράτωρ 2almighty]?   22:18   3739-1161 ος δε And he is the one who 1705 ενέπλησε filled up 3588 τους   3624-1473 οίκους αυτών their houses 18 αγαθών with good things; 1012-1161 βουλή δε but the counsel 765 ασεβών of the impious 4206 πόρρω is at a distance 1473 αυτού from him.   22:19   1492 ιδόντες In beholding, 1342 δίκαιοι the just 1070 εγέλασαν laugh; 273-1161 άμεμπτος δε and the blameless one 3456 εμυκτήρισεν sneers at 1473 αυτούς them.   22:20   1508 ει μη Except 853 ηφανίσθη [2vanished 3588 η   5287-1473 υπόστασις αυτών 1their support], 2532 και and 3588 το   2640-1473 κατάλειμμα αυτών [3their vestige 2719 καταφάγεται 2shall devour 4442 πυρ 1fire].   22:21   1096 γενού Become 1211-4642 δη σκληρός firm indeed! 1437 εάν if 5278 υπομείνης you should remain, 1534 είτα so that 3588 ο   2590-1473 καρπός σου your fruit 1510.8.3 έσται will be 1722 εν for 18 αγαθοίς good things.   22:22   1583.1-1161 έκλαβε δε And take 1537 εκ [2from out of 4750 στόματος αυτού 3his mouth 1834.3 εξηγορίαν 1an utterance]! 2532 και and 353 ανάλαβε take up 3588 τα   4487-1473 ρήματα αυτού his sayings 1722 εν in 2588-1473 καρδία σου your heart!   22:23   1437-1161 εάν δε And if 1994 επιστραφής you should turn 2532 και and 5013 ταπεινώσης humble 4572 σεαυτόν yourself 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 4206 πόρρω [3to be a distance 4160 εποίησας 1then you made 575 από 4from 1244.1-1473 διαίτης σου 5your habitation 94 άδικον 2wrongdoing].   22:24   5087 θήση You shall put 1909 επί upon 5560.1 χώματι an embankment 1722 εν in 4073 πέτρα rock, 2532 και even 5613 ως as 4073 πέτρα a rock 5493 χειμάρρου of a rushing stream * Ωφείρ of Ophir.   22:25   1510.8.3 έσται [4will be 3767 ουν 1Then 1473 σου 5your 3588 ο 2the 3841 παντοκράτωρ 3almighty] 998 βοηθός helper 575 από from 2190 εχθρών the enemies, 2513 καθαρόν [4clean 1161 δε 1and 591 αποδώσει 2he will render 1473 σε 3you] 5618 ώσπερ as 694 αργύριον [2silver 4448 πεπυρωμένον 1purified].   22:26   1534 είτα So then, 3955 παρρησιασθήση you shall speak openly 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 308 αναβλέψας looking up 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven 2432.2 ιλαρώς happily.   22:27   2172 ευξαμένου [3vowing 1161 δε 1And 1473 σου 2of your] 4314 προς to 1473 αυτόν him, 1522 εισακούσεταί he will listen to 1473 σου you; 1325-1161 δώσει δε and he will give 1473 σοι to you 591 αποδούναι power to render 3588 τας the 2171 ευχάς vows.   22:28   600-1161 αποκαταστήσει δε And he will restore 1473 σοι to you 1244.1 δίαιταν a habitation 1343 δικαιοσύνης of righteousness, 1909-1161 επί δε and upon 3598-1473 οδοίς σου your ways 1510.8.3 έσται will be 5338 φέγγος brightness.   22:29   3754 ότι For 5013 εταπείνωσεν one humbled 1438 εαυτόν himself; 2532 και and 2046 ερείς you shall say, 5242.1 υπερηφανεύσατο He is prideful, 2532 και but 2964.3 κύφοντα the one having downcast 3588 τοις   3788 οφθαλμοίς eyes, 4982 σώσει he shall deliver.   22:30   4506 ρύσεται He shall rescue 121 αθώον the innocent; 2532 και but 1295 διασώθητι be delivered 1722 εν in 2513 καθαραίς [2cleanness 5495 χερσί 3of hands 1473 σου 1your]!