Job 22:12

  22:12   3378 μη ουχί Is it not that 3588 ο the one 3588 τα [2the 5308 υψηλά 3high places 3484.1 ναίων 1inhabiting] 2186.4 εφορά inspects? 3588 τους [3the ones 1161 δε 1and 5196 ύβρει 5insolence 5342 φερομένους 4bearing 5013 εταπείνωσε 2he humbled]?