Job 22:2

  22:2   4220 πότερον Is it 3780 ουχί not 3588 ο the 2962 κύριός lord 1510.2.3 εστιν that is 3588 ο the one 1321 διδάσκων teaching 4907 σύνεσιν understanding 2532 και and 1989.1 επιστήμην higher knowledge?