Job 22:5

  22:5   4220 πότερον Is it 3756 ουχ not 3588 η that 2549-1473 κακία σου your evil 1510.2.3 εστί is 4183 πολλή much, 382 αναρίθμητοι [5innumerable 1161 δε 1and 1473 σου 2your 1510.2.6 εισίν 4are 3588 αι   266 αμαρτίαι 3sins]?