Hosea 13

  13:1   2596 κατά According to 3588 τον the 3056 λόγον word * Εφραϊμ Ephraim 1345 δικαιώματα [2ordinances 2983 έλαβεν 1conceived] 1473 αυτός himself 1722 εν in * Ισραήλ Israel, 2532 και and 5087 έθετο appointed 3588 τη   * Βάαλ to Baal, 2532 και and 599 απέθανε died.   13:2   2532 και And 3568 νυν now 4369 προσέθεντο they proceeded 3588 του   264 αμαρτάνειν to sin, 2532 και and 4160 εποίησαν made 1438 εαυτοίς for themselves 5560.4 χωνεύματα molten castings 1537 εκ of 3588 του   694-1473 αργυρίου αυτών their silver, 2596 κατ΄ according to 1504 εικόνα the image 1497 ειδώλων of idols, 2041 έργα the works 5045 τεκτόνων of fabricators 4931 συντετλεσμένα being completed 1473 αυτοίς for them. 1473 αυτοί They 3004 λέγουσι say, 2380 θύσατε Sacrifice 444 ανθρώπους men, 3448-1063 μόσχοι γαρ for the calves 1587 εκλελοίπασι have ceased!   13:3   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 1510.8.6 έσονται they will be 5613 ως as 3507 νεφέλη [2cloud 4407 πρωϊνή 1an early morning], 2532 και and 5613 ως as 1408.1 δρόσος [2dew 3720 ορθρινή 1early morning] 4198 πορευομένη going away, 5613 ως as 5515.2 χνους dust 670.2 αποφυσώμενος being blown away 575 απ΄ from 257 άλωνος the threshing floor, 2532 και and 5613 ως as 822 ατμίς a vapor 575 από from 1144 δακρύων tears.   13:4   1473-1161 εγώ δε But I 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God, 1473 εγώ I 321 ανήγαγόν led 1473 σε you 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt, 2532 και and 2316 θεόν [2a god 4133 πλην 3besides 1473 εμού 4me 3756-1097 ου γνώση 1you shall not know], 2532 και and 4982 σώζων [2one delivering 3756-1510.2.3 ουκ έστι 1there is not] 3926.1 πάρεξ besides 1473 εμού me.   13:5   1473 εγώ I 4165 εποίμαινόν tended 1473 σε you 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness 1722 εν in 1093 γη [2land 516.2 αοικήτω 1an uninhabited].   13:6   2596 κατά According to 3588 τας   3542-1473 νομάς αυτών their pastures, 2532 και so 1705 ενεπλήσθησαν they were filled 1519 εις unto 4140 πλησμονήν fullness, 2532 και and 5312 υψώθησαν they exalted 3588 αι   2588-1473 καρδίαι αυτών their hearts; 1752 ένεκα because of 3778 τούτου this 1950 επελάθοντό they forgot 1473 μου me.   13:7   2532 και And 1510.8.1 έσομαι I will be 1473 αυτοίς to them 5613 ως as 3831.1 πάνθηρ a panther, 2532 και and 5613 ως as 3917 πάρδαλις a leopard, 2596 κατά according to 3588 την the 3598 οδόν way * Ασσυρίων of the Assyrians.   13:8   528 απαντήσομαι I will meet 1473 αυτοίς them 5613 ως as 715 άρκος a bear 3588 η   639 απορουμένη being perplexed, 2532 και and 1284 διαρρήξω I will tear up 4787.4 συγκλεισμόν the enclosure 2588-1473 καρδίας αυτών of their heart; 2532 και and 2719 καταφάγονται [3shall devour 1473 αυτούς 4them 1563 εκεί 5there 4661.1 σκύμνοι 1the cubs 1409.1 δρυμού 2of the forest]; 2532 και and 2342 θηρία wild beasts 68 αγρού of the field 1288-1473 διασπάσει αυτούς shall pull them apart.   13:9   3588 τη   1312-1473 διαφθορά σου In your corruption, * Ισραήλ O Israel, 5100 τις who 997 βοηθήσει will help?   13:10   4226 που Where is 3588 ο   935-1473-3778 βασιλεύς σου ούτος this your king? 2532 και and 1295 διασωσάτω let him preserve 1473 σε you 1722 εν in 3956 πάσαις all 3588 ταις   4172-1473 πόλεσί σου your cities! 2919 κρινάτω Let him judge 1473 σε you! 3739 ον whom 2036 είπας you said, 1325 δος Give 1473 μοι to me 935 βασιλέα a king 2532 και and 758 άρχοντα a ruler!   13:11   2532 και And 1325 έδωκά I gave 1473 σοι to you 935 βασιλέα a king 1722 εν in 3709-1473 οργή μου my anger, 2532 και and 2192 έσχον I sufficed 1722 εν in 3588 τω   2372-1473 θυμώ μου my rage.   13:12   4963 συστροφή A confederacy 93 αδικίας of injustice; * Εφραϊμ Ephraim -- 1470 εγκεκρυμμένη [2being hidden 266-1473 αμαρτία αυτού 1his sin].   13:13   5604 ωδίνες Pangs 5613 ως as 5088 τικτούσης one giving birth 2240 ήξουσιν shall come 1473 αυτώ to him; 3778 ούτος he is 3588 ο   5207 υιός [3son 1473 σου 1your 3588 ο   5429 φρόνιμος 2intelligent], 1360 διότι because 3568 νυν now 3766.2 ου μη in no way 5307.2 υποστή should he stand 1722 εν in 4936.1 συντριβή the destruction 5043 τέκνων of children.   13:14   1537 εκ From 5495 χειρός the hand 86 άδου of Hades 4506 ρύσομαι I shall rescue 1473 αυτούς them; 1537 εκ from 2288 θανάτου death 3084 λυτρώσομαι I will ransom 1473 αυτούς them. 4226 που Where is 3588 η   1349-1473 δίκη σου your punishment, 2288 θάνατε O death? 4226 που Where is 3588 το   2759-1473 κέντρον σου your sting, 86 άδη O Hades? 3874 παράκλησις Consolation 2928 κέκρυπται is hidden 575 από from 3788-1473 οφθαλμών μου my eyes.   13:15   1360 διότι For 3778 ούτος this, 303.1 αναμέσον [2between 80-1473 αδελφών 3brethren 1291 διαστελεί 1he will separate]; 1863 επάξει [2will bring up 2742 καύσωνα 3a burning 417 άνεμον 4wind 2962 κύριος 1the lord] 1537 εκ from out of 3588 της the 2048 ερήμου wilderness 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him, 2532 και and 369.2 αναξηρανεί he shall dry up 3588 τας   5393.1-1473 φλέβας αυτού his arteries; 1830.2 εξερημώσει he shall make quite desolate 3588 τας   4077-1473 πηγάς αυτού his springs; 1473 αυτός he 2660.2 καταξηρανεί shall totally dry up 3588 την   1093-1473 γην αυτού his land, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα   4632 σκεύη [2items 3588 τα   1938.1-1473 επιθυμητά αυτού 1his desirable].   13:16   853-* αφανισθήσεται Σαμάρεια Samaria shall be obliterated, 3754 ότι for 436 αντέστη she withstood 4314 προς against 2316-1473 θεόν αυτής her God. 1722 εν By 4501 ρομφαία the broadsword 4098 πεσούνται they shall fall, 2532 και and 3588 τα the ones 5294.1-1473 υποτίτθια αυτών under their breasts 1474 εδαφισθήσεται shall be dashed, 2532 και and 3588 αι the ones 1722 εν [3in the 1064 γαστρί 4womb 2192 έχουσαι 2having one 1473 αυτών 1of them] 1284 διαρραγήσονται shall be torn up.