1 Timothy 5

  5:1   4245 πρεσβυτέρω [4an elder 3361 μη 2not 1969 επιπλήξης 1You should 3rebuke], 235 αλλά but 3870 παρακάλει appeal to him 5613 ως as 3962 πατέρα a father! 3501 νεωτέρους younger men 5613 ως as 80 αδελφούς brethren;   5:2   4245 πρεσβυτέρας elder women 5613 ως as 3384 μητέρας mothers; 3501 νεωτέρας younger women 5613 ως as 79 αδελφάς sisters, 1722 εν with 3956 πάση all 47 αγνεία purity.   5:3   5503 χήρας [2widows 5091 τίμα 1Esteem], 3588 τας the ones 3689 όντως really 5503 χήρας widows!   5:4   1487-1161 ει δε And if 5100 τις any 5503 χήρα widow 5043 τέκνα [2children 2228 η 3or 1549 έκγονα 4progeny 2192 έχει 1has], 3129 μανθανέτωσαν let them learn 4412 πρώτον first 3588 τον   2398 ίδιον [2for their own 3624 οίκον 3house 2151 ευσεβείν 1to be pious], 2532 και and 287 αμοιβάς [2a repayment 591 αποδιδόναι 1to repay] 3588 τοις to their 4269 προγόνοις precursors! 3778-1063 τούτο γαρ for this 1510.2.3 εστι is 2570 καλόν good 2532 και and 587 απόδεκτον worthy of being received 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God.   5:5   3588-1161 η δε And the one 3689 όντως really 5503 χήρα a widow, 2532 και and 3443 μεμονωμένη being left alone, 1679 ήλπικεν has hope 1909 επί in 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 4357 προσμένει remains 3588 ταις in the 1162 δεήσεσι supplications 2532 και and 3588 ταις in the 4335 προσευχαίς prayers 3571 νυκτός night 2532 και and 2250 ημέρας day.   5:6   3588-1161 η δε But the one 4684 σπαταλώσα living extravagantly, 2198 ζώσα while living, 2348 τέθνηκε has died.   5:7   2532 και And 3778 ταύτα these things 3853 παράγγελλε exhort, 2443 ίνα that 423-1510.3 ανεπίληπτοι ώσιν they should be unassailable!   5:8   1487-1161 ει δε And if 5100 τις any 3588 των   2398 ιδίων [3of his own 2532 και 4and 3122 μάλιστα 5especially 3588 των 6of the ones 3609 οικείων 7of his family 3756 ου 1does not 4306 προνοεί 2think beforehand], 3588 την [2the 4102 πίστιν 3belief 720 ήρνηται 1he has denied], 2532 και and 1510.2.3 έστιν is 571 απίστου [2unbelieving 5501 χείρων 1worse than].   5:9   5503 χήρα [3a widow 2639 καταλεγέσθω 1Let 4be enrolled 3361 μη 2not 1640 έλαττον 6less than 2094 ετών 8years old 1835 εξήκοντα 7sixty 1096 γεγονυία 5being 1520 ενός 10of one 435 ανδρός 11husband 1135 γυνή 9a wife],   5:10   1722 εν with 2041 έργοις [2works 2570 καλοίς 1good] 3140 μαρτυρουμένη being witnessed, 1487 ει if 5044 ετεκνοτρόφησεν she reared children, 1487 ει if 3580 εξενοδόχησεν she was hospitable, 1487 ει if 39 αγίων holy one's 4228 πόδας feet 3538 ένιψεν she washed, 1487 ει if 2346 θλιβομένοις to the ones being afflicted 1884 επήρκεσεν she assisted, 1487 ει if 3956 παντί every 2041 έργω [2work 18 αγαθώ 1good] 1872 επηκολούθησε she followed after.   5:11   3501-1161 νεωτέρας δε And younger 5503 χήρας widows 3868 παραιτού refuse; 3752-1063 όταν γαρ for whenever 2691 καταστρηνιάσωσι they should grow careless towards 3588 του the 5547 χριστού Christ, 1060 γαμείν [2to marry 2309 θέλουσιν 1they want],   5:12   2192 έχουσαι having 2917 κρίμα judgment, 3754 ότι because 3588 την the 4413 πρώτην first 4102 πίστιν belief 114 ηθέτησαν they disregarded.   5:13   260-1161 άμα δε And together 2532 και also 692 αργαί idly 3129 μανθάνουσι they learn 4022 περιερχόμεναι to go around 3588 τας the 3614 οικιάς houses; 3756 ου [2not 3440 μόνον 3only 1161 δε 1but] 692 αργαί idle, 235 αλλά but 2532 και also 5397 φλύαροι in prating 2532 και and 4021 περίεργοι useless works, 2980 λαλούσαι speaking 3588 τα the things 3361-1163 μη δέοντα they must not.   5:14   1014 βούλομαι I prefer 3767 ούν then 3501 νεωτέρας younger ones 1060 γαμείν to marry, 5041 τεκνογονείν to bear children, 3616 οικοδεσποτείν to manage the home, 3367 μηδεμίαν not one 874 αφορμήν opportunity 1325 διδόναι to give 3588 τω to the 480 αντικειμένω adversary 3059 λοιδορίας reviling 5484 χάριν favor.   5:15   2235-1063 ήδη γαρ For already 5100 τινες some 1624 εξετράπησαν were turned aside 3694 οπίσω after 3588 του   4567 σατανά Satan.   5:16   1536 ει τις If any 4103 πίστος believing man 2228 η or 4103 πιστή believing woman 2192 έχει have 5503 χήρας widows, 1884 επαρκείτω assist 1473 αυταίς them, 2532 και and 3361 μη do not 916 βαρείσθω weigh down 3588 η the 1577 εκκλησία assembly; 2443 ίνα that 3588 ταις [2the ones 3689 όντως 3really 5503 χήραις 4widows 1884 επαρκέση 1it should assist]!   5:17   3588 οι [2the 2573 καλώς 4being well 4291 προεστώτες 5in charge 4245 πρεσβύτεροι 3elders 1362 διπλής 7of double 5092 τιμής 8honor 515 αξιούσθωσαν 1Let 6be worthy], 3122 μάλιστα especially 3588 οι the ones 2872 κοπιώντες tiring 1722 εν in 3056 λόγω the word 2532 και and 1319 διδασκαλία instruction!   5:18   3004 λέγει [4says 1063 γαρ 1For 3588 η 2the 1124 γραφή 3scripture], 1016 βουν [3an ox 248 αλοώντα 4threshing 3756 ου 1You shall not 5392 φιμώσεις 2muzzle]. 2532 και And, 514 άξιος [3is worthy 3588 ο 1The 2040 εργάτης 2worker] 3588 του   3408-1473 μισθού αυτού of his wage.   5:19   2596 κατά [5against 4245 πρεσβυτέρου 6an elder 2724 κατηγορίαν 4a charge 3361 μη 1Do not 3858 παραδέχου 2welcome 1623 εκτός 3from outside], 1508 ει μη unless 1909 επί by 1417 δύο two 2228 η or 5140 τριών three 3144 μαρτύρων witnesses!   5:20   3588 τους The ones 264 αμαρτάνοντας sinning 1799 ενώπιον [2before 3956 πάντων 3all 1651 έλεγχε 1reprove], 2443 ίνα that 2532 και also 3588 οι the 3062 λοιποί rest 5401 φόβον [2fear 2192 έχωσι 1should have]!   5:21   1263 διαμαρτύρομαι I testify 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God, 2532 και and 2962 κυρίου the Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 2532 και and 3588 των the 1588 εκλεκτών chosen 32 αγγέλων angels, 2443 ίνα that 3778 ταύτα these things 5442 φυλάξης you should guard, 5565 χωρίς separate from 4299 προκρίματος prejudice, 3367 μηδέν nothing 4160 ποιών doing 2596 κατά by 4346 πρόσκλισιν inclination.   5:22   5495 χείρας A hand 5030 ταχέως quickly 3367-2007 μηδενί επιτίθει place upon no one! 3366 μηδέ nor 2841 κοινώνει participate with 266 αμαρτίαις sins 245 αλλοτρίαις of strangers! 4572 σεαυτόν [2yourself 53 αγνόν 3pure 5083 τήρει 1keep]!   5:23   3371 μηκέτι No longer 5202 υδροπότει drink water, 235 αλλ΄ but 3631 οίνω [3wine 3641 ολίγω 2a little 5530 χρώ 1use] 1223 διά because of 3588 τον   4751-1473 στόμαχόν σου your stomach, 2532 και and 3588 τας   4437-1473 πυκνάς σου your frequent 769 ασθενείας sicknesses!   5:24   5100 τινών Of some 444 ανθρώπων men 3588 αι the 266 αμαρτίαι sins 4271-1510.2.6 πρόδηλοί εισι are exposed to view, 4254 προάγουσαι leading before 1519 εις to 2920 κρίσιν judgment; 5100-1161 τισί δε but some 2532 και also 1872 επακολουθούσιν follow after.   5:25   5615 ωσαύτως Likewise 2532 και also 3588 τα the 2570 καλά good 2041 έργα works 4271-1510.2.3 πρόδηλά εστι are exposed to view, 2532 και and 3588 τα the ones 247 άλλως otherwise 2192 έχοντα having taken place 2928 κρυβήναι [3to be hid 3756 ου 1are not 1410 δύναται 2able].