1 Timothy 6

  6:1   3745 όσοι As many [2as 1510.2.6 εισίν 3are 5259 υπό 4under 2218 ζυγόν 5the yoke 1401 δούλοι 1bondmen], 3588-2398 τους ιδίους [2their own 1203 δεσπότας 3masters 3956 πάσης 5of all 5092 τιμής 6honor 514 αξίους 4worthy 2233 ηγείσθωσαν 1let them esteem]! 2443 ίνα that 3361 μη [7should not 3588 το 1the 3686 όνομα 2name 3588 του   2316 θεού 3of God 2532 και 4and 3588 η 5the 1319 διδασκαλία 6instruction] 987 βλασφημήται be blasphemed.   6:2   3588-1161 οι δε And the ones 4103 πιστούς [2believing 2192 έχοντες 1having] 1203 δεσπότας masters, 3361 μη let them not 2706 καταφρονείτωσαν disdain them 3754 ότι because 80-1510.2.6 αδελφοί εισιν they are brethren! 235 αλλά but 3123 μάλλον rather 1398 δουλευέτωσαν let them serve them, 3754 ότι for 4103-1510.2.6 πιστοί εισι they are believers 2532 και and 27 αγαπητοί beloved 3588 οι ones, 3588 της the ones 2108 ευεργεσίας [2of good works 482 αντιλαμβανόμενοι 1taking hold]! 3778 ταύτα These things 1321 δίδασκε teach 2532 και and 3870 παρακάλει appeal towards!   6:3   1536 ει τις If anyone 2085 ετεροδιδασκαλεί teaches a different doctrine, 2532 και and 3361 μη does not 4334 προσέρχεται come forward 5198 υγιαίνουσι with healthy 3056 λόγοις words, 3588 τοις the words 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 2532 και and 3588 τη in the 2596 κατ΄ [2according to 2150 ευσέβειαν 3piety 1319 διδασκαλία 1instruction],   6:4   5187 τετύφωται he is dulled, 3367 μηδέν [2nothing 1987 επιστάμενος 1having knowledge of], 235 αλλά but 3552 νοσών diseased 4012 περί concerning 2214 ζητήσεις inquiries 2532 και and 3055 λογομαχίας arguings over words, 1537 εξ of 3739 ων which 1096 γίνεται becomes 5355 φθόνος envy, 2054 έρις strife, 988 βλασφημίαι blasphemies, 5283 υπόνοιαι [2opinions 4190 πονηραί 1bad],   6:5   1283.1 διαπαρατριβαί useless disputations 1311 διεφθαρμένων [2corrupting 444 ανθρώπων 1of men] 3588 τον the 3563 νουν mind, 2532 και and 650 απεστερημένων depriving 3588 της of the 225 αληθείας truth, 3543 νομιζόντων to think 4200 πορισμόν revenue 1510.1 είναι to be 3588 την   2150 ευσέβειαν piety -- 868 αφίστασο separate 575 από from 3588 των   5108 τοιούτων such!   6:6   1510.2.3-1161 έστι δε But there is 4200 πορισμός [2revenue 3173 μέγας 1great] -- 3588 η   2150 ευσεβέια piety 3326 μετά with 841 αυταρκείας sufficiency.   6:7   3762 ουδέν [3nothing 1063 γαρ 1For 1533 εισηνέγκαμεν 2we have carried] 1519 εις into 3588 τον the 2889 κόσμον world, 1212 δήλον and it is manifest 3754 ότι that 3761 ουδέ not even 1627-5100 εξενεγκείν τι [2to bring forth anything 1410 δυνάμεθα 1are we able].   6:8   2192-1161 έχοντες δε But having 1305 διατροφάς nourishment 2532 και and 4629 σκεπάσματα shelters, 3778 τούτοις with this 714 αρκεσθησόμεθα we shall be sufficient.   6:9   3588-1161 οι δε But the ones 1014 βουλόμενοι wanting 4147 πλουτείν to be rich, 1706 εμπίπτουσιν they fall 1519 εις into 3986 πειρασμόν the test 2532 και and 3803 παγίδα a snare, 2532 και and 1939 επιθυμίας [5desires 4183 πολλάς 1many 453 ανοήτους 2unthinking 2532 και 3and 983 βλαβεράς 4hurtful], 3748 αίτινες which 1036 βυθίζουσι submerge 3588 τους the 444 ανθρώπους men 1519 εις into 3639 όλεθρον ruin 2532 και and 684 απώλειαν destruction.   6:10   4491-1063 ρίζα γαρ For a root 3956 πάντων of all 3588 των the 2556 κακών evils 1510.2.3 εστίν is 3588 η the 5365 φιλαργυρία fondness of money, 3739 ης of which 5100 τινές some 3713 ορεγόμενοι reaching for 635 απεπλανήθησαν were led astray 575 από from 3588 της the 4102 πίστεως belief, 2532 και and 1438-4044 εαυτούς περιέπειραν pierced themselves on all sides 3601 οδύναις [2griefs 4183 πολλαίς 1with many].   6:11   1473-1161 συ δε But you, 3739 ω O 444 άνθρωπε man 3588 του   2316 θεού of God, 3778-5343 ταύτα φεύγε flee these things! 1377-1161 δίωκε δε And pursue 1343 δικαιοσύνην righteousness, 2150 ευσέβειαν piety, 4102 πίστιν belief, 26 αγάπην love, 5281 υπομονήν endurance, 4236 πραότητα gentleness!   6:12   75 αγωνίζου Struggle 3588 τον the 2570 καλόν good 73 αγώνα struggle 3588 της of the 4102 πίστεως belief! 1949 επιλαβού Take hold 3588 της of the 166 αιωνίου eternal 2222 ζωής life! 1519 εις in 3739 ην which 2532 και also 2564 εκλήθης you were called, 2532 και and 3670 ωμολόγησας acknowledged 3588 την the 2570 καλήν good 3671 ομολογίαν acknowledgment offering 1799 ενώπιον before 4183 πολλών many 3144 μαρτύρων witnesses.   6:13   3853 παραγγέλλω I exhort 1473 σοι to you 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God, 3588 του of the one 2227 ζωοποιούντος restoring to life 3588-3956 τα πάντα all things, 2532 και and 5547 χριστού Christ * Ιησού Jesus, 3588 του the one 3140 μαρτυρήσαντος witnessing 1909 επί unto * Ποντίου Pontius * Πιλάτου Pilate 3588 την the 2570 καλήν good 3671 ομολογίαν confession;   6:14   5083-1473 τηρήσαί σε for you to keep 3588 την the 1785 εντολήν commandment 784 άσπιλον spotless, 423 ανεπίληπτον unassailable, 3360 μέχρι until 3588 της the 2015 επιφανείας grandeur 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ;   6:15   3739 ην which 2540 καιροίς [2times 2398 ιδίοις 1in its own] 1166 δείξει [6shall show 3588 ο 1the 3107 μακάριος 2blessed 2532 και 3and 3441 μόνος 4only 1413 δυνάστης 5mighty one]; 3588 ο the 935 βασιλεύς king 3588 των of the ones 936 βασιλευόντων reigning, 2532 και and 2962 κύριος Lord 3588 των of the ones 2961 κυριευόντων dominating;   6:16   3588 ο the one 3441 μόνος alone 2192 έχων having 110 αθανασίαν immortality, 5457 φως [3light 3611 οικών 1living in 676 απρόσιτον 2unrivaled excellent], 3739 ον whom 1492 είδεν [3beheld 3762 ουδείς 1not one 444 ανθρώπων 2of man], 3761 ουδέ nor 1492 ιδείν [2to behold 1410 δύναται 1is able]; 3739 ω to whom 5092 τιμή is honor 2532 και and 2904 κράτος [2might 166 αιώνιον 1eternal]. 281 αμήν Amen.   6:17   3588 τοις To the 4145 πλουσίοις rich 1722 εν in 3588 τω the 3568 νυν present 165 αιώνι eon, 3853 παράγγελλε exhort 3361 μη to not 5309 υψηλοφρονείν be high-minded, 3366 μηδέ nor 1679 ηλπικέναι to hope 1909 επί upon 4149 πλούτου [2of riches 83 αδηλότητι 1the uncertainty], 235 αλλ΄ but 1722 εν in 3588 τω the 2316-3588-2198 θεώ τω ζώντι living God, 3588 τω in the one 3930 παρέχοντι furnishing 1473 ημίν to us 3956 πάντα all things 4146 πλουσίως richly 1519 εις for 619 απόλαυσιν enjoyment;   6:18   14 αγαθοεργείν to do good works, 4147 πλουτείν to be rich 1722 εν in 2041 έργοις [2works 2570 καλοίς 1good], 2130 ευμεταδότους ready to share, 1510.1 είναι to be 2843 κοινωνικούς sociable,   6:19   597 αποθησαυρίζοντας amassing 1438 εαυτοίς for themselves 2310 θεμέλιον [2foundation 2570 καλόν 1a good] 1519 εις for 3588 το the 3195 μέλλον time about to be, 2443 ίνα that 1949 επιλάβωνται they should take hold 3588 της of the 166 αιωνίου eternal 2222 ζωής life.   6:20   5599 ω O * Τιμόθεε Timothy, 3588 την [2the 3872 παρακαταθήκην 3deposit in your care 5442 φύλαξον 1guard]! 1624 εκτρεπόμενος turning aside from 3588 τας the 952 βεβήλους profane 2757 κενοφωνίας idle talk, 2532 και and 477 αντιθέσεις oppositions 3588 της of the 5581 ψευδωνύμου falsely named 1108 γνώσεως knowledge;   6:21   3739 ην which 5100 τινες some 1861 επαγγελλόμενοι promising 4012 περί concerning 3588 την the 4102 πίστιν belief, 795 ηστόχησαν missed the aim. 3588 η The 5484 χάρις favor be 3326 μετά with 1473 σου you. 281 αμήν Amen.