Numbers 35:28

ABP_GRK(i)
  28 G1722 εν γαρ G1063   G3588 τη G4172 πόλει G3588 της G2707.1 καταφυγής αυτού G1473   G2730 κατοικείτω G2193 έως G599 αποθάνη G3588 ο G2409 ιερεύς G3588 ο G3173 μέγας G2532 και G3326 μετά G3588 το G599 αποθανείν G3588 τον G2409 ιερέα G3588 τον G3173 μέγαν G1879.1 επαναστραφήσεται G3588 ο G5407 φονεύσας G1519 εις G3588 την G1093 γην G3588 της G2697 κατασχέσεως αυτού G1473  
LXX_WH(i)
    28 G1722 PREP εν G1063 PRT γαρ G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G3588 T-GSF της   N-GSF καταφυγης   V-PAD-3S κατοικειτω G2193 CONJ εως G302 PRT αν G599 V-AAS-3S αποθανη G3588 T-NSM ο G2409 N-NSM ιερευς G3588 T-NSM ο G3173 A-NSM μεγας G2532 CONJ και G3326 PREP μετα G3588 T-ASN το G599 V-AAN αποθανειν G3588 T-ASM τον G2409 N-ASM ιερεα G3588 T-ASM τον G3173 A-ASM μεγαν   V-FPI-3S επαναστραφησεται G3588 T-NSM ο G5407 V-AAPNS φονευσας G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G3588 T-GSF της G2697 N-GSF κατασχεσεως G846 D-GSM αυτου
HOT(i) 28 כי בעיר מקלטו ישׁב עד מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל ישׁוב הרצח אל ארץ אחזתו׃
IHOT(i) (In English order)
  28 H3588 כי Because H5892 בעיר in the city H4733 מקלטו of his refuge H3427 ישׁב he should have remained H5704 עד until H4194 מות the death H3548 הכהן priest: H1419 הגדל of the high H310 ואחרי but after H4194 מות the death H3548 הכהן priest H1419 הגדל of the high H7725 ישׁוב shall return H7523 הרצח the slayer H413 אל into H776 ארץ the land H272 אחזתו׃ of his possession.
Vulgate(i) 28 debuerat enim profugus usque ad mortem pontificis in urbe residere postquam autem ille obierit homicida revertetur in terram suam
Clementine_Vulgate(i) 28 Debuerat enim profugus usque ad mortem pontificis in urbe residere. Postquam autem ille obierit, homicida revertetur in terram suam.
Wycliffe(i) 28 for the exilid man ouyte sitte in the citee `til to the `deth of the bischop; forsothe aftir that thilke bischop is deed, the mansleere schal turne ayen in to his lond.
Tyndale(i) 28 because he shulde haue hidden in his fre towne vntyll the deth of the hye preaste and after the deth of the hye preast he shall returne agayne vnto the londe of his possessyon.
Coverdale(i) 28 For he shulde haue bydden in his fre cite vntyll ye death of the hye prest, & after ye hye prestes death to come agayne vnto the londe of his enheritaunce.
MSTC(i) 28 because he should have bidden in his free town until the death of the high priest, and after the death of the high priest, he shall return again unto the land of his possession.
Matthew(i) 28 because he should haue bydden in hys fre towne vntyll the death of the hye preaste, and after the deth of the hye preaste, he shall retourne agayn vnto the land of his possession.
Great(i) 28 because he shulde haue bydden in hys fre towne vntyll the deeth of the hye preaste, and after the deeth of the hye preaste to retourne agayne vnto the lande of his possession.
Geneva(i) 28 Because he should haue remained in the citie of his refuge, vntill the death of the hie Priest: and after the death of the hie Priest, the slayer shall returne vnto the land of his possession.
Bishops(i) 28 Because he shoulde haue bydden in the towne of his refuge vntill the death of the hye priest; and after the death of the hye priest, the slayer should returne vnto the lande of his possession
DouayRheims(i) 28 For the fugitive ought to have stayed in the city until the death of the high priest: and after he is dead, then shall the manslayer return to his own country.
KJV(i) 28

Because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the slayer shall return into the land of his possession.

KJV_Cambridge(i) 28 Because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the slayer shall return into the land of his possession.
Thomson(i) 28 For he should have remained in the city of refuge till the death of the high priest. After the death of the high priest the slayer may return to the land of his possession.
Webster(i) 28 Because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the slayer shall return into the land of his possession.
Brenton(i) 28 For he ought to have remained in the city of refuge till the high-priest died; and after the death of the high-priest the slayer shall return to the land of his possession.
Brenton_Greek(i) 28 Ἐν γὰρ τῇ πόλει τῆς καταφυγῆς κατοικείτω ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας· καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, ἐπαναστραφήσεται ὁ φονεύσας εἰς τὴν γῆν τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ.
Leeser(i) 28 Because in the city of his refuge shall be remain until the death of the high-priest; but after the death of the high-priest the manslayer may return unto the land of his possession.
YLT(i) 28 for in the city of his refuge he doth dwell till the death of the chief priest; and after the death of the chief priest doth the man-slayer turn back unto the city of his possession.
JuliaSmith(i) 28 For in the city of his refuge he shall dwell till the death of the great priest; and after the death of the great priest the slayer shall turn back to the land of his possession.
Darby(i) 28 for the manslayer should have remained in the city of his refuge until the death of the high-priest; but after the death of the high-priest he may return into the land of his possession.
ERV(i) 28 because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the manslayer shall return into the land of his possession.
ASV(i) 28 because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the manslayer shall return into the land of his possession.
JPS_ASV_Byz(i) 28 because he must remain in his city of refuge until the death of the high priest; but after the death of the high priest the manslayer may return into the land of his possession.
Rotherham(i) 28 for in his city of refuge, should he have remained, until the death of the high priest,—and, after the death of the high priest, might he have returned into the land which he doth possess.
CLV(i) 28 for he should dwell in his city of asylum until the death of the great priest. Yet after the death of the great priest the manslayer may return to the land of his holding.
BBE(i) 28 Because he had been ordered to keep inside the safe town till the death of the high priest: but after the death of the high priest the taker of life may come back to the place of his heritage.
MKJV(i) 28 because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest the one who killed shall return to the land of his possession.
LITV(i) 28 because he should have dwelt in the city of his refuge until the death of the high priest. And after the death of the high priest the manslayer may return to the land of his possession.
ECB(i) 28 because he was to settle in the city of his refuge until the death of the great priest: but after the death of the great priest the murderer returns to the land of his possession.
ACV(i) 28 because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest the manslayer shall return into the land of his possession.
WEB(i) 28 because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest, the man slayer shall return into the land of his possession.
NHEB(i) 28 because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the manslayer shall return into the land of his possession.
AKJV(i) 28 Because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the slayer shall return into the land of his possession.
KJ2000(i) 28 Because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the slayer shall return into the land of his possession.
UKJV(i) 28 Because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the slayer shall return into the land of his possession.
EJ2000(i) 28 He should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest, but after the death of the high priest the manslayer shall return into the land of his possession.
CAB(i) 28 For he ought to have remained in the city of refuge till the high priest died; and after the death of the high priest the manslayer shall return to the land of his possession.
LXX2012(i) 28 For he ought to have remained in the city of refuge till the high-priest died; and after the death of the high-priest the slayer shall return to the land of his possession.
NSB(i) 28 »Accused murderers must stay in their city of refuge until the death of the chief priest. They may go back to their own property only after his death.
LEB(i) 28 because he must live in the city of his refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest the killer will return to the land of his property.
MLV(i) 28 because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest the manslayer will return into the land of his possession.
VIN(i) 28 because he must live in the city of his refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest the killer will return to the land of his property.
Luther1545(i) 28 Denn er sollte in seiner Freistadt bleiben bis an den Tod des Hohenpriesters, und nach des Hohenpriesters Tod wieder zum Lande seines Erbguts kommen.
Luther1912(i) 28 Denn er sollte in seiner Freistadt bleiben bis an den Tod des Hohenpriesters, und nach des Hohenpriesters Tod wieder zum Lande seines Erbguts kommen.
ELB1871(i) 28 Denn er soll in seiner Zufluchtstadt bleiben bis zum Tode des Hohenpriesters; und nach dem Tode des Hohenpriesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. -
ELB1905(i) 28 Denn er soll in seiner Zufluchtstadt bleiben bis zum Tode des Hohenpriesters; und nach dem Tode des Hohenpriesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren.
DSV(i) 28 Want hij zou in zijn vrijstad gebleven zijn tot den dood des hogepriesters; maar na de dood des hogepriesters zal de doodslager wederkeren tot het land zijner bezitting.
Giguet(i) 28 Que le meurtrier demeure donc dans la ville de refuge jusqu’à la mort du grand prêtre; après la mort du grand prêtre, il retournera dans la ville où est son patrimoine.
DarbyFR(i) 28 car l'homicide doit demeurer dans la ville de son refuge jusqu'à la mort du grand sacrificateur; et après la mort du grand sacrificateur, il retournera dans la terre de sa possession.
Martin(i) 28 Car il doit demeurer en la ville de son refuge jusqu'à la mort du souverain Sacrificateur; mais après la mort du souverain Sacrificateur le meurtrier retournera en la terre de sa possession.
Segond(i) 28 Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur; et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété.
SE(i) 28 Pues en su ciudad de acogimiento habitará hasta que muera el sumo sacerdote; y después que muriere el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión.
ReinaValera(i) 28 Pues en su ciudad de refugio deberá aquél habitar hasta que muera el gran sacerdote: y después que muriere el gran sacerdote, el homicida volverá á la tierra de su posesión.
JBS(i) 28 Pues en su ciudad de refugio habitará hasta que muera el sumo sacerdote; y después que muriere el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión.
Albanian(i) 28 sepse vrasësi duhet të kishte mbetur në qytetin e tij të strehimit deri sa të vdiste kryeprifti; mbas vdekjes së kryepriftit, vrasësi mund të kthehet në tokën që është pronë e tij.
RST(i) 28 ибо тот должен был жить в городеубежища своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего.
Arabic(i) 28 لانه في مدينة ملجئه يقيم الى موت الكاهن العظيم. واما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل الى ارض ملكه
Bulgarian(i) 28 защото убиецът трябва да стои в прибежищния си град до смъртта на първосвещеника. А след смъртта на първосвещеника убиецът може да се върне в земята на притежанието си.
Croatian(i) 28 jer ubojica mora ostati u gradu-utočištu do smrti velikoga svećenika. A poslije smrti velikoga svećenika može se vratiti na svoj posjed.
BKR(i) 28 Nebo v městě útočiště svého bydliti má, dokudž by neumřel kněz nejvyšší. Když by pak umřel kněz nejvyšší, navrátí se vražedlník do země vládařství svého.
Danish(i) 28 Thi han skulde være bleven i sin Tilflugtsstad, indtil Ypperstepræsten døde; men efter Ypperstepræstens Død maa Manddraberen vende tilbage til sit Ejendoms Land.
CUV(i) 28 因 為 誤 殺 人 的 該 住 在 逃 城 裡 , 等 到 大 祭 司 死 了 。 大 祭 司 死 了 以 後 , 誤 殺 人 的 纔 可 以 回 到 他 所 得 為 業 之 地 。
CUVS(i) 28 因 为 误 杀 人 的 该 住 在 逃 城 里 , 等 到 大 祭 司 死 了 。 大 祭 司 死 了 以 后 , 误 杀 人 的 纔 可 以 回 到 他 所 得 为 业 之 地 。
Esperanto(i) 28 cxar en sia urbo de rifugxo li devas resti gxis la morto de la granda pastro, kaj post la morto de la granda pastro la mortiginto povas reveni sur la teron de sia posedajxo.
Finnish(i) 28 Sillä hänen piti vapaakaupungissansa oleman ylimmäisen papin kuolemaan asti ja ylimmäisen papin kuoleman jälkeen tuleman perintömaallensa jälleen.
FinnishPR(i) 28 sillä hänen on asuttava turvakaupungissaan ylimmäisen papin kuolemaan asti. Mutta ylimmäisen papin kuoltua tappaja saa palata perintömaallensa.
Haitian(i) 28 Paske moun ki touye yon lòt san li pa fè espre a fèt pou rete nan lavil kote li te kache a jouk granprèt ki la lè sa a va mouri. Se apre lanmò granprèt la ase l'a ka tounen lakay li.
Hungarian(i) 28 Mert az õ menedékvárosában kell laknia a fõpap haláláig; a fõpap halála után pedig visszatérhet a gyilkos az õ örökségének földére.
Italian(i) 28 Perciocchè colui ha da star nella città del suo rifugio, fino alla morte del sommo Sacerdote; e dopo la morte del sommo Sacerdote, l’ucciditore potrà ritornare alla terra della sua possessione.
ItalianRiveduta(i) 28 Poiché l’omicida deve stare nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote; ma, dopo la morte del sommo sacerdote, l’omicida potrà tornare nella terra di sua proprietà.
Korean(i) 28 이는 살인자가 대제사장의 죽기까지 그 도피성에 유하였을 것임이라 대제사장의 죽은 후에는 그 살인자가 자기의 산업의 땅으로 돌아갈 수 있느니라
Lithuanian(i) 28 nes anas privalėjo likti mieste ligi vyriausiojo kunigo mirties; po kunigo mirties žmogžudys sugrįš prie savo nuosavybės.
PBG(i) 28 Albowiem w mieście ucieczki swojej mieszkać ma aż do śmierci kapłana najwyższego, a po śmierci kapłana najwyższego wróci się on mężobójca do ziemi osiadłości swojej.
Portuguese(i) 28 pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote; mas depois da morte do sumo sacerdote o homicida voltará para a terra da sua possessão.
Norwegian(i) 28 For manndraperen skal bli i sin tilfluktsstad til ypperstepresten er død; men efter yppersteprestens død kan han vende tilbake til den bygd hvor han har sin eiendom.
Romanian(i) 28 Căci ucigaşul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare pînă la moartea marelui preot; şi după moartea marelui preot, putea să se întoarcă la moşia lui.
Ukrainian(i) 28 Бо він повинен сидіти в місті сховища свого аж до смерти найвищого священика. А по смерті найвищого священика вернеться убійник до землі володіння свого.