Genesis 41:46

LXX_WH(i)
    46 G2501 N-PRI ιωσηφ G1161 PRT δε G1510 V-IAI-3S ην G2094 N-GPN ετων G5144 N-NUI τριακοντα G3753 ADV οτε G2476 V-AAI-3S εστη G1726 PREP εναντιον G5328 N-PRI φαραω G935 N-GSM βασιλεως G125 N-GSF αιγυπτου G1831 V-AAI-3S εξηλθεν G1161 PRT δε G2501 N-PRI ιωσηφ G1537 PREP εκ G4383 N-GSN προσωπου G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G1330 V-AAI-3S διηλθεν G3956 A-ASF πασαν G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου
HOT(i) 46 ויוסף בן שׁלשׁים שׁנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים׃
IHOT(i) (In English order)
  46 H3130 ויוסף And Joseph H1121 בן old H7970 שׁלשׁים thirty H8141 שׁנה years H5975 בעמדו when he stood H6440 לפני before H6547 פרעה Pharaoh H4428 מלך king H4714 מצרים of Egypt. H3318 ויצא went out H3130 יוסף And Joseph H6440 מלפני from the presence H6547 פרעה of Pharaoh, H5674 ויעבר and went H3605 בכל throughout all H776 ארץ the land H4714 מצרים׃ of Egypt.
Vulgate(i) 46 triginta autem erat annorum quando stetit in conspectu regis Pharaonis circuivit omnes regiones Aegypti
Clementine_Vulgate(i) 46 (triginta autem annorum erat quando stetit in conspectu regis Pharaonis), et circuivit omnes regiones Ægypti.
Wycliffe(i) 46 Forsothe Joseph was of thretti yeer, whanne he stood in the siyt of kyng Farao, and cumpasside alle the cuntreis of Egipt.
Tyndale(i) 46 And he was .xxx. yere olde whe he stode before Pharao kynge of Egipte. And than Ioseph departed from Pharao and went thorow out all the lande of Egipte.
Coverdale(i) 46 (And he was thirtie yeare olde, whan he stode before Pharao.) And he departed from Pharao, and wente thorow all the lande of Egipte.
MSTC(i) 46 And he was thirty years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And then Joseph departed from Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
Matthew(i) 46 And he was .xxx. yere olde when he stode before Pharao kyng of Egypte. And than Ioseph departed from Pharao, & went thorow out al the lande of Egypte.
Great(i) 46 And he was thyrtye yeare olde when he stode before Pharao kynge of Egypte. And Ioseph departynge from the presence of Pharao, went thorowe out all the lande of Egypte.
Geneva(i) 46 And Ioseph was thirtie yeere old when he stood before Pharaoh king of Egypt: and Ioseph departing from the presence of Pharaoh, went throughout all the land of Egypt.
Bishops(i) 46 (And he was thirtie yere olde when he stoode before Pharao king of Egypt) And Ioseph departyng from the presence of Pharao, went throughout all the lande of Egypt
DouayRheims(i) 46 (Now he was thirty years old when he stood before king Pharao), and he went round all the countries of Egypt.
KJV(i) 46

And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.

KJV_Cambridge(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
Thomson(i) 46 Now Joseph was thirty years old, when he stood before Pharao king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharao and went through all the land of Egypt.
Webster(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt: and Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
Brenton(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharao, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharao, and went through all the land of Egypt.
Brenton_Greek(i) 46 Ἰωσὴφ δὲ ἦν ἐτῶν τριάκοντα, ὅτε ἔστη ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου· ἐξῆλθε δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ προσώπου Φαραὼ, καὶ διῆλθε πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου.
Leeser(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh the king of Egypt; and Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
YLT(i) 46 And Joseph is a son of thirty years in his standing before Pharaoh king of Egypt, and Joseph goeth out from the presence of Pharaoh, and passeth over through all the land of Egypt;
JuliaSmith(i) 46 And Joseph the son of thirty years in his standing before Pharaoh, king of Egypt; and Joseph will go forth from the face of Pharaoh, and will pass over all the land of Egypt
Darby(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from Pharaoh, and passed through the whole land of Egypt.
ERV(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
ASV(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
JPS_ASV_Byz(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. - And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
Rotherham(i) 46 Now, Joseph, was thirty years old, when he took his station, before Pharaoh king of Egypt. So Joseph went forth from before Pharaoh, and passed along through all the land of Egypt.
CLV(i) 46 And Joseph is thirty years old when he stands before Pharaoh, king of Egypt. And forth is Joseph faring from the face of Pharaoh, and passing through all the land of Egypt.
BBE(i) 46 Now Joseph was thirty years old when he came before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from before the face of Pharaoh and went through all the land of Egypt.
MKJV(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from before Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
LITV(i) 46 And Joseph was a son of thirty years as he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the face of Pharaoh and passed over in all the land of Egypt.
ECB(i) 46 And Yoseph is a son of thirty years as he stands at the face of Paroh sovereign of Misrayim: and Yoseph goes from the face of Paroh and passes through all the land of Misrayim.
ACV(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
WEB(i) 46 Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
NHEB(i) 46 Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
AKJV(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
KJ2000(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
UKJV(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
EJ2000(i) 46 ¶ And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt.
CAB(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went through all the land of Egypt.
LXX2012(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharao, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharao, and went through all the land of Egypt.
NSB(i) 46 Now Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. Joseph went out from the presence of Pharaoh and went through all the land of Egypt.
LEB(i) 46 Now Joseph was thirty years old* when he stood before Pharaoh, the king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and traveled through the whole land of Egypt.
MLV(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh King of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt.
VIN(i) 46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from Pharaoh, and passed through the whole land of Egypt.
Luther1545(i) 46 Und er war dreißig Jahre alt, da er vor Pharao stund, dem Könige in Ägypten; und fuhr aus von Pharao und zog durch ganz Ägyptenland.
Luther1912(i) 46 Und er war dreißig Jahre alt, da er vor Pharao stand, dem König in Ägypten; und fuhr aus von Pharao und zog durch ganz Ägyptenland.
ELB1871(i) 46 Und Joseph war dreißig Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem Könige von Ägypten, stand. Und Joseph ging weg von dem Pharao und zog durch das ganze Land Ägypten.
ELB1905(i) 46 Und Joseph war dreißig Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem Könige von Ägypten, stand. Und Joseph ging weg von dem Pharao und zog durch das ganze Land Ägypten.
DSV(i) 46 Jozef nu was dertig jaren oud, als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte; en Jozef ging uit van Farao's aangezicht, en hij toog door gans Egypteland.
DarbyFR(i) 46
Et Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se tint devant le Pharaon, le roi d'Égypte; et Joseph sortit de devant le Pharaon et passa par tout le pays d'Égypte.
Martin(i) 46 Or Joseph était âgé de trente ans, quand il se présenta devant Pharaon Roi d'Egypte, et étant sorti de devant Pharaon, il passa par tout le pays d'Egypte.
Segond(i) 46 Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Egypte; et il quitta Pharaon, et parcourut tout le pays d'Egypte.
SE(i) 46 Y era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto: y salió José de delante del Faraón, y pasó por toda la tierra de Egipto.
ReinaValera(i) 46 Y era José de edad de treinta años cuando fué presentado delante de Faraón, rey de Egipto: y salió José de delante de Faraón, y transitó por toda la tierra de Egipto.
JBS(i) 46 ¶ Y era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto: y salió José de delante del Faraón, y pasó por toda la tierra de Egipto.
Albanian(i) 46 Tani Jozefi ishte tridhjetë vjeç kur u paraqit para Faraonit, mbretit të Egjiptit. Pastaj Jozefi u largua nga Faraoni dhe i ra anembanë Egjiptit.
RST(i) 46 Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле Египетской.
Arabic(i) 46 وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل ارض مصر
ArmenianEastern(i) 46 Յովսէփը երեսուն տարեկան էր, երբ ներկայացաւ եգիպտացիների փարաւոն արքային: Յովսէփը, գնալով փարաւոնի մօտից, շրջեց ողջ Եգիպտոսում:
Bulgarian(i) 46 Йосиф беше на тридесет години, когато се представи пред египетския цар фараон. И като излезе от присъствието на фараона, Йосиф обиколи цялата египетска земя.
Croatian(i) 46 Josipu je bilo trideset godina kad je stupio u službu faraona, kralja egipatskog. A otišavši Josip ispred faraona, putovao je po svoj zemlji egipatskoj.
BKR(i) 46 (Jozef pak byl ve třidcíti letech, když stál před Faraonem králem Egyptským.) A vyšed od tváři Faraonovy, projel všecku zemi Egyptskou.
Danish(i) 46 Og Josef var tredive Aar gammel, der han stod for Farao, Kongen i Ægypten; og Josef gik ud fra Farao og rejste igennem hele Ægyptens Land.
CUV(i) 46 約 瑟 見 埃 及 王 法 老 的 時 候 年 三 十 歲 。 他 從 法 老 面 前 出 去 , 遍 行 埃 及 全 地 。
CUVS(i) 46 约 瑟 见 埃 及 王 法 老 的 时 候 年 叁 十 岁 。 他 从 法 老 面 前 出 去 , 遍 行 埃 及 全 地 。
Esperanto(i) 46 Jozef havis la agxon de tridek jaroj, kiam li starigxis antaux Faraono, la regxo de Egiptujo. Kaj Jozef foriris de Faraono kaj trapasis la tutan Egiptan landon.
Estonian(i) 46 Joosep oli kolmekümneaastane, kui ta astus vaarao, Egiptuse kuninga ette; ja Joosep läks ära vaarao juurest ning käis läbi kogu Egiptusemaa.
Finnish(i) 46 Ja Joseph oli kolmenkymmenen ajastaikainen, koska hän seisoi Pharaon, Egyptin kuninkaan edessä. Ja Joseph lähksi Pharaon tyköä, ja vaelsi ympärinsä kaiken Egyptin maan.
FinnishPR(i) 46 Joosef oli kolmenkymmenen vuoden vanha, kun hän tuli faraon, Egyptin kuninkaan, palvelijaksi. Ja Joosef lähti faraon luota ja kulki läpi koko Egyptin maan.
Haitian(i) 46 Jozèf te gen trantan lè li te konmanse sèvi farawon an, wa peyi Lejip la. Li pati, li vwayaje toupatou nan peyi Lejip la.
Hungarian(i) 46 József pedig harmincz esztendõs vala, mikor a Faraó elõtt, az égyiptomi király elõtt álla. Kiméne tehát József a Faraó elõl, és bejárá az egész Égyiptom földét.
Italian(i) 46 Or Giuseppe era d’età di trent’anni, quando egli si presentò davanti a Faraone, re di Egitto. Giuseppe adunque si partì dal cospetto di Faraone, e passò per tutto il paese di Egitto.
ItalianRiveduta(i) 46 Or Giuseppe avea trent’anni quando si presentò dinanzi a Faraone re d’Egitto. E Giuseppe uscì dal cospetto di Faraone, e percorse tutto il paese d’Egitto.
Korean(i) 46 요셉이 애굽 왕 바로 앞에 설 때에 삼십세라 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니
Lithuanian(i) 46 Juozapas buvo trisdešimties metų amžiaus, kai jis stovėjo faraono, Egipto karaliaus, akivaizdoje ir išėjęs iš faraono apkeliavo visą Egipto žemę.
PBG(i) 46 A było Józefowi trzydzieści lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Egipskim; i wyszedłszy Józef od oblicza Faraonowego, objechał wszystkę ziemię Egipską.
Portuguese(i) 46 Ora, José era da idade de trinta anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egipto. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egipto.
Norwegian(i) 46 Josef var tretti år gammel da han stod for Egyptens konge Faraos åsyn. Og efterat Josef var gått ut fra Farao, reiste han gjennem hele Egyptens land.
Romanian(i) 46 Iosif era în vîrstă de treizeci de ani cînd s'a înfăţişat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, şi a plecat de la Faraon şi a străbătut toată ţara Egiptului.
Ukrainian(i) 46 А Йосип був віку тридцяти літ, коли він став перед лицем фараона, царя єгипетського. І пішов Йосип від лиця фараонового, і перейшов через увесь єгипетський край.