Genesis 1:22

LXX_WH(i)
    22 G2532 CONJ και G2127 V-AAI-3S ηυλογησεν G846 D-APN αυτα G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3004 V-PAPNS λεγων G837 V-PMD-2P αυξανεσθε G2532 CONJ και G4129 V-PMD-2P πληθυνεσθε G2532 CONJ και G4137 V-AAD-2P πληρωσατε G3588 T-APN τα G5204 N-APN υδατα G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G2281 N-DPF θαλασσαις G2532 CONJ και G3588 T-NPN τα G4071 N-NPN πετεινα G4129 V-AMD-3P πληθυνεσθωσαν G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
HOT(i) 22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃
IHOT(i) (In English order)
  22 H1288 ויברך blessed H853 אתם   H430 אלהים And God H559 לאמר them, saying, H6509 פרו Be fruitful, H7235 ורבו and multiply, H4390 ומלאו and fill H853 את   H4325 המים the waters H3220 בימים in the seas, H5775 והעוף and let fowl H7235 ירב multiply H776 בארץ׃ in the earth.
Vulgate(i) 22 benedixitque eis dicens crescite et multiplicamini et replete aquas maris avesque multiplicentur super terram
Clementine_Vulgate(i) 22 Benedixitque eis, dicens: Crescite, et multiplicamini, et replete aquas maris: avesque multiplicentur super terram.
Wycliffe(i) 22 and blesside hem, and seide, Wexe ye, and be ye multiplied, and fille ye the watris of the see, and briddis be multiplied on erthe.
Tyndale(i) 22 and God blessed them saynge. Growe and multiplye ad fyll the waters of the sees and let the foules multiplye vpo the erth.
Coverdale(i) 22 and blessed them, sayenge: Growe, and multiplie, and fyll the waters of the sees, and let the foules multiplie vpon the earth.
MSTC(i) 22 and God blessed them, saying, "Grow and multiply, and fill the waters of the seas, and let the fowls multiply upon the earth."
Matthew(i) 22 & God blessed them sayinge: Growe and multyplie and fyll the waters of the seas: and let the foules multyplye vpon the erth.
Great(i) 22 And God blessed them, sayinge: Growe & increace and fyll the waters of the see: and let fethred foules be multiplyed in the earth.
Geneva(i) 22 Then God blessed them, saying, Bring foorth fruite and multiplie, and fill the waters in the seas, and let the foule multiplie in the earth.
Bishops(i) 22 And God blessed them, saying: Be fruiteful, and multiplie, and fyll the waters of the sea, and let foule multiplie in the earth
DouayRheims(i) 22 And he blessed them, saying: Increase and multiply, and fill the waters of the sea: and let the birds be multiplied upon the earth.
KJV(i) 22

And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.

KJV_Cambridge(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
Thomson(i) 22 And God blessed them saying, "Increase and multiply and fill the waters in the seas, and let flying creatures be multiplied on the earth."
Webster(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
Brenton(i) 22 And God blessed them saying, Increase and multiply and fill the waters in the seas, and let the creatures that fly be multiplied on the earth.
Brenton_Greek(i) 22 Καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεὸς, λέγων, αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε, καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς.
Leeser(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let the fowl multiply on the earth.
YLT(i) 22 And God blesseth them, saying, `Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and the fowl let multiply in the earth:'
JuliaSmith(i) 22 And God will praise them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and birds shall multiply in the earth.
Darby(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply on the earth.
ERV(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
ASV(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.
JPS_ASV_Byz(i) 22 And God blessed them, saying: 'Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.'
Rotherham(i) 22 And God blessed them, saying,––Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let, the birds, multiply in the land.
CLV(i) 22 And blessing them is the Elohim, saying, "Be fruitful and increase and fill the water of the seas. And the flyer is to be increasing in the earth.
BBE(i) 22 And God gave them his blessing, saying, Be fertile and have increase, making all the waters of the seas full, and let the birds be increased in the earth.
MKJV(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters of the seas and let the fowl multiply in the earth.
LITV(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas; and let the birds multiply in the earth.
ECB(i) 22 And Elohim blesses them, saying, Bear fruit and abound and fill the waters in the seas and abound flyers in the earth:
ACV(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.
WEB(i) 22 God blessed them, saying, “Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.”
NHEB(i) 22 And God blessed them, saying, "Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let the flying creatures multiply on the earth."
AKJV(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
KJ2000(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
UKJV(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
EJ2000(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
CAB(i) 22 And God blessed them saying, Increase and multiply and fill the waters in the seas, and let the creatures that fly be multiplied on the earth.
LXX2012(i) 22 And God blessed them saying, Increase and multiply and fill the waters in the seas, and let the creatures that fly be multiplied on the earth.
NSB(i) 22 God blessed them and said: »Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.«
ISV(i) 22 God blessed them by saying, "Be fruitful, multiply, and fill the oceans. Let the birds multiply throughout the earth!"
LEB(i) 22 And God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let the birds multiply on the earth."
MLV(i) 22 And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply and fill the waters in the seas and let birds multiply on the earth.
VIN(i) 22 God blessed them and said: "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth."
Luther1545(i) 22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer; und das Gevögel mehre sich auf Erden.
Luther1912(i) 22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt das Wasser im Meer; und das Gefieder mehre sich auf Erden.
ELB1871(i) 22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Wasser in den Meeren, und das Gevögel mehre sich auf der Erde!
ELB1905(i) 22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Wasser in den Meeren, und das Gevögel mehre sich auf der Erde!
DSV(i) 22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!
Giguet(i) 22 Puis Dieu les bénit, disant: Croissez et multipliez, remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre.
DarbyFR(i) 22 Et Dieu les bénit, disant: Fructifiez, et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau multiplie sur la terre.
Martin(i) 22 Et Dieu les bénit, en disant : Croissez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre.
Segond(i) 22 Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre.
SE(i) 22 Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra.
ReinaValera(i) 22 Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra.
JBS(i) 22 Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra.
Albanian(i) 22 Dhe Perëndia i bekoi duke thënë: "Të jeni të frytshëm, shumëzoni dhe mbushni ujërat e deteve, e zogjtë të shumëzohen mbi tokë".
RST(i) 22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
Arabic(i) 22 وباركها الله قائلا اثمري واكثري واملإي المياه في البحار. وليكثر الطير على الارض.
ArmenianEastern(i) 22 Աստուած օրհնեց դրանց ու ասաց. «Աճեցէ՛ք, բազմացէ՛ք եւ լցրէ՛ք ծովերի ջրերը, իսկ թռչունները թող բազմանան երկրի վրայ»:
Bulgarian(i) 22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!
Croatian(i) 22 I blagoslovi ih govoreći: "Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!"
BKR(i) 22 I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!
Danish(i) 22 Og Gud velsignede dem og sagde: Vorder frugtbare og mangfoldige, og fylder Vandene i Havet, og Fuglene vorde mangfoldige paa Jorden.
CUV(i) 22 神 就 賜 福 給 這 一 切 , 說 : 滋 生 繁 多 , 充 滿 海 中 的 水 ; 雀 鳥 也 要 多 生 在 地 上 。
CUVS(i) 22 神 就 赐 福 给 这 一 切 , 说 : 滋 生 繁 多 , 充 满 海 中 的 水 ; 雀 鸟 也 要 多 生 在 地 上 。
Esperanto(i) 22 Kaj Dio ilin benis, dirante: Fruktu kaj multigxu, kaj plenigu la akvon en la maroj, kaj la birdoj multigxu sur la tero.
Estonian(i) 22 Ja Jumal õnnistas neid ja ütles: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja lindusid saagu palju maa peale!"
Finnish(i) 22 Ja Jumala siunasi heitä, ja sanoi: olkaat hedelmälliset ja lisääntykäät, ja täyttäkäät meren vedet, ja linnut lisääntyköön veden päällä.
FinnishPR(i) 22 Ja Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä".
Haitian(i) 22 Bondye beni yo, li di. Fè pitit, fè anpil anpil pitit, plen dlo lanmè a. Se pou zwazo yo fè anpil anpil pitit tout sou tè a.
Hungarian(i) 22 És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.
Indonesian(i) 22 Allah memberkati semuanya itu dengan memberi perintah kepada makhluk yang hidup di dalam air supaya berkembang biak dan memenuhi laut, dan kepada burung-burung supaya bertambah banyak.
Italian(i) 22 E Iddio li benedisse, dicendo: Figliate, moltiplicate, ed empiete le acque ne’ mari; moltiplichino parimente gli uccelli sulla terra.
ItalianRiveduta(i) 22 E Dio li benedisse, dicendo: "Crescete, moltiplicate, ed empite le acque dei mari, e moltiplichino gli uccelli sulla terra".
Korean(i) 22 하나님이 그들에게 복을 주어 가라사대 생육하고 번성하여 여러 바다물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 하시니라
Lithuanian(i) 22 Dievas juos palaimino, tardamas: “Būkite vaisingi, dauginkitės ir pripildykite vandenis jūrose, o paukščiai tepripildo žemę!”
PBG(i) 22 Błogosławił im tedy Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie; i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.
Portuguese(i) 22 Então Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares; e multipliquem-se as aves sobre a terra.
Norwegian(i) 22 Og Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og opfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden!
Romanian(i) 22 Dumnezeu le -a binecuvîntat, şi a zis:,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pămînt``.
Ukrainian(i) 22 І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі!