2 Samuel 10:14

LXX_WH(i)
    14 G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι   N-PRI αμμων G3708 V-AAI-3P ειδαν G3754 CONJ οτι G5343 V-AAI-3S εφυγεν G4947 N-NSF συρια G2532 CONJ και G5343 V-AAI-3P εφυγαν G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου   N-PRI αβεσσα G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3P εισηλθαν G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G4172 N-ASF πολιν G2532 CONJ και G390 V-AAI-3S ανεστρεψεν   N-PRI ιωαβ G575 PREP απο G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων   N-PRI αμμων G2532 CONJ και G3854 V-AMI-3P παρεγενοντο G1519 PREP εις G2419 N-PRI ιερουσαλημ
HOT(i) 14 ובני עמון ראו כי נס ארם וינסו מפני אבישׁי ויבאו העיר וישׁב יואב מעל בני עמון ויבא ירושׁלם׃
IHOT(i) (In English order)
  14 H1121 ובני And when the children H5983 עמון of Ammon H7200 ראו saw H3588 כי that H5127 נס were fled, H758 ארם the Syrians H5127 וינסו then fled H6440 מפני they also before H52 אבישׁי Abishai, H935 ויבאו and entered H5892 העיר into the city. H7725 וישׁב returned H3097 יואב So Joab H5921 מעל from H1121 בני the children H5983 עמון of Ammon, H935 ויבא and came H3389 ירושׁלם׃ to Jerusalem.
Vulgate(i) 14 filii autem Ammon videntes quod fugissent Syri fugerunt et ipsi a facie Abisai et ingressi sunt civitatem reversusque est Ioab a filiis Ammon et venit Hierusalem
Clementine_Vulgate(i) 14 Filii autem Ammon videntes quia fugissent Syri, fugerunt et ipsi a facie Abisai, et ingressi sunt civitatem: reversusque est Joab a filiis Ammon, et venit Jerusalem.
Wycliffe(i) 14 Forsothe the sones of Amon sien, that men of Sirie hadden fled; and thei fledden also fro the face of Abisai, and entriden in to the citee; and Joab turnede ayen fro the sones of Amon, and cam in to Jerusalem.
Coverdale(i) 14 And whan the children of Ammon sawe that the Syrians fled, they fled also before Abisai, & wente in to the cite. So Ioab turned agayne from the children of Ammon, & came to Ierusalem.
MSTC(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. And so Joab returned from the children of Ammon and came to Jerusalem.
Matthew(i) 14 And when the chyldren of Amnon saw that the Syriens were fled, then fled they also before Abisai, and entred into the cytye. And so Ioab returned from the chyldren of Amnon & came to Ierusalem.
Great(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Sirians were fled, then fled they also before Abisay, and entred into the citye. And so Ioab returned from the children of Ammon, & came to Ierusalem.
Geneva(i) 14 And when the children of Ammon sawe that the Aramites fled, they fled also before Abishai, and entred into the citie. so Ioab returned from the children of Ammon, and came to Ierusalem.
Bishops(i) 14 And when the children of Ammon sawe that the Syrians were fled, then fled they also before Abisai, and entred into the citie: And so Ioab returned from the children of Ammon, and came to Hierusalem
DouayRheims(i) 14 And the children of Ammon seeing that the Syrians were fled, they fled also before Abisai, and entered into the city: and Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
KJV(i) 14

And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.

KJV_Cambridge(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
Thomson(i) 14 And when the Ammonites saw that the Syrians fled, they also fled before Abessa, and entered the city. Whereupon Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
Webster(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Syrians had fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
Brenton(i) 14 And the children of Ammon saw that the Syrians were fled, and they fled from before Abessa, and entered into the city: and Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
Brenton_Greek(i) 14 Καὶ οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν εἶδαν ὅτι ἔφυγε Συρία, καὶ ἔφυγαν ἀπὸ προσώπου Ἀβεσσὰ, καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν· καὶ ἀνέστρεψεν Ἰωὰβ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἀμμὼν, καὶ παρεγένετο εἰς Ἱερουσαλήμ.
Leeser(i) 14 And when the children of ‘Ammon saw that the Syrians were fled, then did they also fly before Abishai, and entered into the city. Joab then returned from the children of ‘Ammon, and came to Jerusalem.
YLT(i) 14 and the Bene-Ammon have seen that Aram hath fled, and they flee from the presence of Abishai, and go in to the city; and Joab turneth back from the Bene-Ammon, and cometh in to Jerusalem.
JuliaSmith(i) 14 And the sons of Ammon saw that Aram fled and they will flee from the face of Abishai, and come into the city. And Joab will turn back from the sons of Ammon and come to Jerusalem.
Darby(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Syrians fled, they fled before Abishai, and entered into the city. And Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
ERV(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai, and entered into the city. Then Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
ASV(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai, and entered into the city. Then Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
JPS_ASV_Byz(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Arameans were fled, they likewise fled before Abishai, and entered into the city. Then Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
Rotherham(i) 14 And, when, the sons of Ammon, saw that the Syrians had fled, then fled they before Abishai, and entered the city,—so Joab returned from the sons of Ammon, and entered Jerusalem.
CLV(i) 14 and the Bene-Ammon have seen that Aram has fled, and they flee from the presence of Abishai, and go in to the city; and Joab turns back from the Bene-Ammon, and comes in to Jerusalem.
BBE(i) 14 And when the children of Ammon saw the flight of the Aramaeans, they themselves went in flight from Abishai, and came into the town. So Joab went back from fighting the children of Ammon and came to Jerusalem.
MKJV(i) 14 And when the sons of Ammon saw that the Syrians had fled, then they fled also before Abishai, and entered into the city. And Joab returned from the sons of Ammon and came to Jerusalem.
LITV(i) 14 And the sons of Ammon saw that the Syrians fled, and they fled before Abishai, and went into the city. And Joab returned from the sons of Ammon, and came to Jerusalem.
ECB(i) 14 and the sons of Ammon see the Aramiy, and they also flee the face of Abi Shai and enter the city: and Yah Ab returns from the sons of Ammon and comes to Yeru Shalem.
ACV(i) 14 And when the sons of Ammon saw that the Syrians had fled, they likewise fled before Abishai, and entered into the city. Then Joab returned from the sons of Ammon, and came to Jerusalem.
WEB(i) 14 When the children of Ammon saw that the Syrians had fled, they likewise fled before Abishai, and entered into the city. Then Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
NHEB(i) 14 When the children of Ammon saw that the Syrians had fled, they likewise fled before Abishai, and entered into the city. Then Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
AKJV(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
KJ2000(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then they also fled before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
UKJV(i) 14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
EJ2000(i) 14 And when the sons of Ammon saw that the Syrians had fled, they also fled before Abishai and entered into the city. So Joab returned from the sons of Ammon and came to Jerusalem.
CAB(i) 14 And the children of Ammon saw that the Syrians had fled, and they fled from before Abishai, and entered into the city. And Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
LXX2012(i) 14 And the children of Ammon saw that the Syrians were fled, and they fled from before Abessa, and entered into the city: and Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.
NSB(i) 14 The Ammonites saw the Syrians (Arameans) running away. They fled from Abishai and retreated into the city. Then Joab turned back from fighting the Ammonites and went back to Jerusalem.
ISV(i) 14 When the Ammonites saw the Arameans retreating, they also retreated from Abishai back to the city. Then Joab broke off his attack against the Ammonites and went back to Jerusalem.
LEB(i) 14 When the Ammonites* saw that Aram had fled, they fled from before Abishai and entered the city. Then Joab returned from fighting against the Ammonites* and came to Jerusalem.
MLV(i) 14 And when the sons of Ammon saw that the Syrians had fled, they likewise fled before Abishai and entered into the city. Then Joab returned from the sons of Ammon and came to Jerusalem.
VIN(i) 14 When the Ammonites saw that Aram had fled, they fled from before Abishai and entered the city. Then Joab returned from fighting against the Ammonites and came to Jerusalem.
Luther1545(i) 14 Und da die Kinder Ammon sahen, daß die Syrer flohen, flohen sie auch vor Abisai und zogen in die Stadt. Also kehrete Joab um von den Kindern Ammon und kam gen Jerusalem.
Luther1912(i) 14 Und da die Kinder Ammon sahen, daß die Syrer flohen, flohen sie auch vor Abisai und zogen in die Stadt. Also kehrte Joab um von den Kindern Ammon und kam gen Jerusalem.
ELB1871(i) 14 Und als die Kinder Ammon sahen, daß die Syrer geflohen waren, da flohen auch sie vor Abisai und zogen sich in die Stadt zurück. Und Joab kehrte von den Kindern Ammon zurück und kam nach Jerusalem.
ELB1905(i) 14 Und als die Kinder Ammon sahen, daß die Syrer geflohen waren, da flohen auch sie vor Abisai und zogen sich in die Stadt zurück. Und Joab kehrte von den Kindern Ammon zurück und kam nach Jerusalem.
DSV(i) 14 Als de kinderen Ammons zagen, dat de Syriërs vloden, vloden zij ook voor het aangezicht van Abisai, en kwamen in de stad. En Joab keerde weder van de kinderen Ammons, en kwam te Jeruzalem.
Giguet(i) 14 Quand les fils d’Ammon virent que les Syriens fuyaient, ils s’enfuirent eux-mêmes devant Abessa, et ils s’enfermèrent dans leur ville; Joab les y laissa pour revenir à Jérusalem.
DarbyFR(i) 14 Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils s'enfuirent devant Abishaï, et rentrèrent dans la ville. Et Joab s'en retourna d'auprès des fils d'Ammon, et vint à Jérusalem.
Martin(i) 14 Et les enfants de Hammon voyant que les Syriens avaient pris la fuite, s'enfuirent aussi de devant Abisaï, et entrèrent dans la ville; et Joab s'en retourna de la guerre contre les enfants de Hammon, et vint à Jérusalem.
Segond(i) 14 Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abischaï et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Ammon et revint à Jérusalem.
SE(i) 14 Entonces los hijos de Amón, viendo que los Sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se entraron en la ciudad. Y volvió Joab de los hijos de Amón, y se vino a Jerusalén.
ReinaValera(i) 14 Entonces los hijos de Ammón, viendo que los Siros habían huído, huyeron también ellos delante de Abisai, y entráronse en la ciudad. Y volvió Joab de los hijos de Ammón, y vínose á Jerusalem.
JBS(i) 14 Entonces los hijos de Amón, viendo que los Sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se entraron en la ciudad. Y volvió Joab de los hijos de Amón, y se vino a Jerusalén.
Albanian(i) 14 Kur bijtë e Amonit panë që Sirët kishin ikur, ua mbathën edhe ata para Abishait dhe hynë përsëri në qytet. Atëherë Joabi u kthye nga ekspedita kundër bijve të Amonit dhe erdhi në Jeruzalem.
RST(i) 14 Аммонитяне же, увидев, что Сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от Аммонитян и пришел в Иерусалим.
Arabic(i) 14 ولما رأى بنو عمون انه قد هرب ارام هربوا من امام ابيشاي ودخلوا المدينة. فرجع يوآب عن بني عمون وأتى الى اورشليم
Bulgarian(i) 14 И когато синовете на Амон видяха, че арамейците бягаха, и те побягнаха пред Ависей и се оттеглиха в града. Тогава Йоав се върна от битката със синовете на Амон и дойде в Ерусалим.
Croatian(i) 14 Kad su Amonci vidjeli da su Aramejci pobjegli, umakoše i oni ispred Abišaja i povukoše se u grad. Tada Joab odustane od rata protiv Amonaca i vrati se u Jeruzalem.
BKR(i) 14 Tedy Ammonitští vidouce, že utíkají Syrští, utekli i oni před Abizai a vešli do města. I navrátil se Joáb od Ammonitských a přišel do Jeruzaléma.
Danish(i) 14 Der Ammons Børn saa, at Syrerne flyede, flyede de og for Abisajs Ansigt og kom i Staden. Saa vendte Joab tilbage fra Ammons Børn og kom til Jerusalem.
CUV(i) 14 亞 捫 人 見 亞 蘭 人 逃 跑 , 他 們 也 在 亞 比 篩 面 前 逃 跑 進 城 。 約 押 就 離 開 亞 捫 人 那 裡 , 回 耶 路 撒 冷 去 了 。
CUVS(i) 14 亚 扪 人 见 亚 兰 人 逃 跑 , 他 们 也 在 亚 比 筛 面 前 逃 跑 进 城 。 约 押 就 离 幵 亚 扪 人 那 里 , 回 耶 路 撒 冷 去 了 。
Esperanto(i) 14 Kiam la Amonidoj vidis, ke la Sirianoj forkuris, ili ankaux forkuris antaux Abisxaj, kaj foriris en la urbon. Tiam Joab returnis sin de la Amonidoj, kaj venis Jerusalemon.
Finnish(i) 14 Ja kuin Ammonin lapset näkivät Syrialaiset pakenevan, pakenivat he myös Abisain edestä ja menivät kaupunkiin. Niin palasi Joab Ammonin lasten tyköä ja tuli Jerusalemiin.
FinnishPR(i) 14 Ja kun ammonilaiset näkivät aramilaisten pakenevan, pakenivat hekin Abisaita ja menivät kaupunkiin. Sitten Jooab palasi ahdistamasta ammonilaisia ja tuli Jerusalemiin.
Haitian(i) 14 Lè moun Amon yo wè moun Aram yo kouri ale, yo kouri tou pou Abichayi, yo antre nan lavil la. Lè sa a, Joab sispann batay la ak moun Amon yo, li tounen lavil Jerizalèm.
Hungarian(i) 14 Látván pedig az Ammon fiai, hogy megfutamodtak a Siriabeliek, megfutamodának [õk is] Abisai elõtt, és beszaladának a városba; és megtére Joáb az Ammon fiaitól és méne Jeruzsálembe.
Indonesian(i) 14 Ketika orang Amon melihat tentara Siria melarikan diri, mereka juga lari dari Abisai dan mundur ke dalam kota. Setelah memerangi orang Amon, Yoab pulang ke Yerusalem.
Italian(i) 14 E gli Ammoniti, veggendo che i Siri erano fuggiti, fuggirono anch’essi d’innanzi ad Abisai, ed entrarono dentro alla città. E Ioab se ne ritornò indietro da’ figliuoli di Ammon, e venne in Gerusalemme.
ItalianRiveduta(i) 14 E come i figliuoli di Ammon videro che i Siri eran fuggiti, fuggirono anch’essi d’innanzi ad Abishai, e rientrarono nella città. Allora Joab se ne tornò dalla spedizione contro i figliuoli di Ammon, e venne a Gerusalemme.
Korean(i) 14 암몬 자손은 아람 사람의 도망함을 보고 저희도 아비새 앞에서 도망하여 성으로 들어간지라 요압이 암몬 자손을 떠나 예루살렘으로 돌아오니라
Lithuanian(i) 14 Amonitai, pamatę, kad sirai pabėgo, bėgo nuo Abišajo ir užsidarė mieste. Joabas pasitraukė nuo amonitų ir sugrįžo į Jeruzalę.
PBG(i) 14 Tedy synowie Ammonowi ujrzawszy, że uciekli Syryjczycy; uciekli i oni przed Abisajem, i weszli do miasta. A Joab wrócił się od synów Ammonowych, i przyszedł do Jeruzalemu.
Portuguese(i) 14 E, vendo os amonitas que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. Então Joab voltou dos amonitas e veio para Jerusalém.
Norwegian(i) 14 Og da Ammons barn så at syrerne flyktet, så flyktet også de for Abisai og drog sig inn i byen. Da vendte Joab tilbake fra striden mot Ammons barn og kom til Jerusalem.
Romanian(i) 14 Şi cînd au văzut fiii lui Amon, că Sirienii o luaseră la fugă, au fugit şi ei dinaintea lui Abişai, şi au intrat în cetate. Ioab a plecat dela fiii lui Amon, şi s'a întors la Ierusalim.
Ukrainian(i) 14 А аммонітяни побачили, що втік Арам, то й вони повтікали перед Авішаєм, і ввійшли до міста. І вернувся Йоав від аммонітян і ввійшов до Єрусалиму.