Job 10

ABP_GRK(i)
  1 G2577 κάμνων G3588 τη G5590 ψυχή μου G1473   G4730.1 στένων G1891.1 επαφήσω G1909 επ΄ G1683 εμαυτόν G3588 τα G4487 ρήματά μου G1473   G2980 λαλήσω G4088 πικρία G5590 ψυχής μου G1473   G4912 συνεχόμενος
  2 G2532 και G2046 ερώ G4314 προς G2962 κύριον G3361 μη G1473 με G764 ασεβείν G1321 δίδασκε G2532 και G1302 διατί G1473 με G3779 ούτως G2919 έκρινας
  3 G2228 η G2570 καλόν G1473 σοι G1437 εάν G91 αδικήσω G3754 ότι G550 απείπω G2041 έργα G5495 χειρών σου G1473   G1012 βουλή G1161 δε G765 ασεβών G4337 προσέσχες
  4 G2228 η G5618 ώσπερ G1027.1 βροτός G3708 ορά G2529 καθοράς G2228 η G2531 καθώς G3708 ορά G444 άνθρωπος G991 βλέψη
  5 G2228 η G3588 ο G979 βίος σου G1473   G442 ανθρώπινός εστιν G1510.2.3   G2228 η G3588 τα G2094 έτη σου G1473   G435 ανδρός
  6 G3754 ότι G327 ανεζήτησας G3588 τας G458 ανομίας μου G1473   G2532 και G3588 τας G266 αμαρτίας μου G1473   G1840.1 εξιχνίασας
  7 G1492 οίδας γαρ G1063   G3754 ότι G3756 ουκ G764 ησέβησα G235 αλλά G5100 τις G1510.2.3 εστίν G3588 ο G1537 εκ G5495 χειρών σου G1473   G1807 εξαιρούμενος
  8 G3588 αι G5495 χείρες σου G1473   G4111 έπλασάν G1473 με G2532 και G4160 εποίησάν G1473 με G3326 μετά G3778 ταύτα G3328 μεταβαλών G1473 με έπαισας G3817  
  9 G3403 μνήσθητι G3754 ότι G4081 πηλόν G1473 με έπλασας G4111   G1519 εις δε G1161   G1093 γην G1473 με G3825 πάλιν G654 αποστρέφεις
  10 G2228 η G3756 ουχ G5618 ώσπερ G1051 γάλα G1473 με G271.1 ήμελξας G5184.1 ετύρωσας δε G1161   G1473 με G2470 ίσα G5184 τυρώ
  11 G1192 δέρμα G2532 και G2907 κρέας G1473 με ενέδυσας G1746   G3747 οστέοις δε G1161   G2532 και G3505.5 νευροίς G1473 με ενειρας G1751.1  
  12 G2222 ζωήν δε G1161   G2532 και G1656 έλεος G5087 έθου G3844 παρ΄ G1473 εμοί G3588 η G1161 δε G1984 επισκοπή σου G1473   G5442 εφύλαξέ G1473 μου G3588 το G4151 πνεύμα
  13 G3778 ταύτα έχων G2192   G1722 εν G4572 σεαυτώ G1492 οίδα G3754 ότι G3956 πάντα G1410 δύνασαι G101 αδυνατεί G1161 δε G1473 σοι G3762 ουδέν
  14 G1437 εάν τε γαρ G5037   G1063   G264 αμάρτω G5442 φυλάσσεις G1473 με G575 από δε G1161   G458 ανομίας G3756 ουκ G121 αθώόν G1473 με G4160 πεποίηκας
  15 G1437 εάν τε γαρ G5037   G1063   G765 ασεβής ω G1510.3   G3629.3 οίμοι G1437 εάν δε G1161   G1510.3 ω G1342 δίκαιος G3756 ου G1410 δύναμαι G142 άραι G2776 κεφαλήν G4134 πλήρης G1063 γαρ G819 ατιμίας G1510.2.1 ειμί
  16 G64 αγρεύομαι γαρ G1063   G5618 ώσπερ G3023 λέων G1519 εις G4967 σφαγήν G3825 πάλιν δε G1161   G3328 μεταβαλών G1171 δεινώς G1473 με G3639.1 ολέκεις
  17 G1877.1 επανακαινίζων G1909 επ΄ G1473 εμέ G3588 την G2083.1 έτασίν μου G1473   G3709 οργή G1161 δε G3173 μεγάλη G1473 μοι εχρήσω G5530   G1863 επήγαγες δε G1161   G1909 επ΄ G1473 εμέ G3986.2 πειρατήρια
  18 G2444 ινατί G3767 ουν G1722 εν G2836 κοιλίας G1473 με εξήγαγες G1806   G2532 και G3756 ουκ G599 απέθανον G3788 οφθαλμός δε G1161   G1473 με G3756 ουκ G1492 είδε
  19 G2532 και G5618 ώσπερ G3756 ουκ G1510.6 ων G1096 εγενόμην G1302 διατί γαρ G1063   G1537 εκ G1064 γαστρός G1519 εις G3418 μνήμα G3756 ουκ G525 απηλλάγην
  20 G2228 η G3756 ουκ G3641 ολίγος G1510.2.3 εστίν G3588 ο G5550 χρόνος G3588 του G979 βίου μου G1473   G1439 έασόν G1473 με G373 αναπαύσασθαι G3397 μικρόν
  21 G4253 προ G3588 του G1473 με G4198 πορευθήναι G3606 όθεν G3756 ουκ G390 αναστρέψω G1519 εις G1093 γην G4652 σκοτεινήν G2532 και G1104.1 γνοφεράν
  22 G1519 εις G1093 γην G4655 σκότους G166 αιωνίου G3739 ου G3756 ουκ έστι G1510.2.3   G5338 φέγγος G3761 ουδέ G3708 οράν G2222 ζωήν G1027.1 βροτών