Psalms 102

  102:Title   4335 προσευχή A prayer 3588 τω to the 4434 πτωχώ poor 3752 όταν whenever 185.2 ακηδιάση he is discouraged, 2532 και and 1726 εναντίον [3before 2962 κυρίου 4the lord 1632 εκχέη 1he should pour out 3588 την   1162-1473 δέησιν αυτού 2his supplication].   102:1   2962 κύριε O lord, 1522 εισάκουσον listen to 3588 της   4335-1473 προσευχής μου my prayer, 2532 και and 3588 η   2906-1473 κραυγή μου [2my cry 4314 προς 4unto 1473 σε 5you 2064 ελθέτω 1let 3come]!   102:2   3361 μη You should not 654 αποστρέψης turn 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν σου your face 575 απ΄ from 1473 εμού me 1722 εν in 3739 η which 302 αν ever 2250 ημέρα day 2346 θλίβομαι I should be afflicted. 2827 κλίνον Lean 4314 προς to 1473 με me 3588 το   3775-1473 ους σου your ear! 1722 εν in 3739 η which 302 αν ever 2250 ημέρα day 1941 επικαλέσωμαί I should call upon 1473 σε you. 5036 ταχύ Quickly 1873 επάκουσόν heed 1473 μου me!   102:3   3754 ότι For 1587 εξέλιπον [2dissipated 5616 ωσεί 3as 2586 καπνός 4smoke 3588 αι   2250-1473 ημέραι μου 1my days], 2532 και and 3588 τα   3747-1473 οστά μου my bones 5616 ωσεί [2as 5435.1 φρύγιον 3dried sticks 4852.4 συνεφρύγησαν 1are parched].   102:4   4141 επλήγην [2is struck down 5616 ωσεί 3as 5528 χόρτος 4grass 2532 και 5and 3583 εξηράνθη 6is dried up 3588 η   2588-1473 καρδία μου 1My heart], 3754 ότι so that 1950 επελαθόμην I forgot 3588 του   2068 φαγείν to eat 3588 τον   740-1473 άρτον μου my bread.   102:5   575 από From 5456 φωνής the sound 3588 του   4726-1473 στεναγμού μου of my moaning 2853 εκολλήθη [2cleaves 3588 το   3747-1473 οστούν μου 1my bone] 3588 τη to 4561-1473 σαρκί μου my flesh.   102:6   3666 ωμοιώθην I became like 3989.2 πελεκάνι [2pelican 2047.1 ερημικώ 1a solitary]; 1096 εγενήθην I became 5616 ωσεί as 3563.3 νυκτικόραξ the long-eared owl 1722 εν in 3623.1 οικοπέδω its area.   102:7   69 ηγρύπνησα I was sleepless 2532 και and 1096 εγενόμην I became 5616 ωσεί as 4765 στρουθίον a sparrow 3437.1 μονάζον living alone 1909 επί upon 1430 δώματος a roof.   102:8   3650 όλην All 3588 την the 2250 ημέραν day 3679 ωνείδιζόν [2berated 1473 με 3me 3588 οι   2190-1473 εχθροί μου 1my enemies], 2532 και and 3588 οι the 1867 επαινούντές ones praising 1473 με me 2596 κατ΄ [2against 1473 εμού 3me 3660 ώμνυον 1swore an oath].   102:9   3754 ότι For 4700 σποδόν [2ashes 5616 ωσεί 3as 740 άρτον 4bread 2068 έφαγον 1I ate], 2532 και and 3588 το   4188-1473 πόμα μου my drink 3326 μετά [2with 2805 κλαυθμού 3weeping 2796.2 εκίρνων 1is being diluted];   102:10   575 από because of 4383 προσώπου the face 3588 της   3709-1473 οργής σου of your anger, 2532 και and 3588 του   2372-1473 θυμού σου your rage; 3754 ότι for 1869 επάρας having lifted me up 2674.2-1473 κατέρραξάς με you broke me down.   102:11   3588 αι   2250-1473 ημέραι μου My days 5616 ωσεί [2as 4639 σκιά 3a shadow 2827 εκλίθησαν 1declined], 2504 καγώ and I 5616 ωσεί as 5528 χόρτος grass 3583 εξηράνθην am dried up.   102:12   1473-1161 συ δε But you, 2962 κύριε O lord, 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 3306 μένεις 1abide], 2532 και and 3588 το   3422-1473 μνημόσυνόν σου your memorial 1519 εις unto 1074 γενεάν generation 2532 και and 1074 γενεάν generation.   102:13   1473 συ In your 450 αναστάς rising up 3627 οικτειρήσεις you shall pity 3588 την   * Σιών Zion, 3754 ότι for 2540 καιρός it is time 3588 του   3627 οικτειρήσαι to pity 1473 αυτήν it, 3754 ότι for 2240 ήκει [2comes 2540 καιρός 1the time].   102:14   3754 ότι For 2106 ευδόκησαν [2thought well of 3588 οι   1401-1473 δούλοί σου 1your servants] 3588 τους   3037-1473 λίθους αυτής her stones, 2532 και and 3588 τον   5522-1473 χουν αυτής [2her dust 3627 οικτειρήσουσι 1shall pity].   102:15   2532 και And 5399 φοβηθήσονται [3shall fear 3588 τα 1the 1484 έθνη 2nations] 3588 το the 3686 όνομα name 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 935 βασιλείς kings 3588 της of the 1093 γης earth 3588 την   1391-1473 δόξαν σου your glory.   102:16   3754 ότι For 3618-2962 οικοδομήσει κύριος the lord shall build up 3588 την   * Σιών Zion, 2532 και and 3708 οφθήσεται he shall appear 1722 εν in 3588 τη   1391-1473 δόξη αυτού his glory.   102:17   1914 επέβλεψεν He looked 1909 επί upon 3588 την the 4335 προσευχήν prayer 3588 των of the 5011 ταπεινών humble, 2532 και and 3756 ουκ did not 1847 εξουδένωσε treat [2with contempt 3588 την   1162-1473 δέησιν αυτών 1their supplication].   102:18   1125-3778 γραφήτω αύτη Let this be written 1519 εις for 1074 γενεάν [2generation 2087 ετέραν 1another]! 2532 και and 2992 λαός the people 3588 ο   2936 κτιζόμενος being created 134 αινέσει shall praise 3588 τον the 2962 κύριον lord.   102:19   3754 ότι For 1582.2 εξέκυψεν he looked out 1537 εξ from 5311 ύψους the height 39-1473 αγίου αυτού of his holy place. 2962 κύριος The lord 1537 εξ [2from 3772 ουρανού 3heaven 1909 επί 4upon 3588 την 5the 1093 γην 6earth 1914 επέβλεψε 1looked],   102:20   3588 του   191 ακούσαι to hear 3588 του the 4726 στεναγμού moaning 3588 των of the 3975.2 πεπεδημένων ones being shackled, 3588 του   3089 λύσαι to untie 3588 τους the 5207 υιούς sons 3588 των of the 2289 τεθανατωμένων ones being killed,   102:21   3588 του   312 αναγγείλαι to announce 1722 εν in * Σιών Zion 3588 το the 3686 όνομα name 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 3588 την   133-1473 αίνεσιν αυτού his praise 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem,   102:22   1722 εν in 3588 τω the 1996 επισυναχθήναι assembling 2992 λαούς of peoples 2009.1 επιτοαυτό together, 2532 και and 935 βασιλείς kings 3588 του   1398 δουλεύειν to serve 3588 τω to the 2962 κυρίω lord.   102:23   611 απεκρίθη It shall be answered 1473 αυτώ by him 1722 εν in 3598 οδώ the way 2479-1473 ισχύος αυτού of his strength; 3588 την [3the 3641.2 ολιγότητα 4fewness 3588 των   2250-1473 ημερών μου 5of my days 312 ανάγγειλόν 1he announced 1473 μοι 2to me].   102:24   3361 μη You should not 321-1473 αναγάγης με lead me away 1722 εν in 2255 ημίσει half 2250-1473 ημερών μου of my days; 1722 εν [2are in 1074 γενεά 3generation 1074 γενεών 4of generations 3588 τα   2094-1473 έτη σου 1your years].   102:25   2596 κατ΄ At 746 αρχάς the beginning, 1473 συ you, 2962 κύριε O lord, 3588 την [2for the 1093 γην 3earth 2311 εθεμελίωσας 1laid a foundation]; 2532 και and 2041 έργα the works 3588 των   5495-1473 χειρών σου of your hands 1510.2.6 εισίν are 3588 οι the 3772 ουρανοί heavens.   102:26   1473 αυτοί They 622 απολούνται shall perish, 1473-1161 συ δε but you 1265 διαμένεις shall abide. 2532 και And 3956 πάντες all 5613 ως as 2440 ιμάτιον a garment 3822 παλαιωθήσονται shall become old; 2532 και and 5616 ωσεί as 4018 περιβόλαιον a wrap-around garment 1667 ελίξεις you shall coil 1473 αυτούς them, 2532 και and 236 αλλαγήσονται they shall be changed.   102:27   1473-1161 συ δε But you 3588 ο [2the 1473 αυτός 3same 1510.2.2 ει 1are], 2532 και and 3588 τα   2094-1473 έτη σου your years 3756 ουκ shall not 1587 εκλείψουσιν cease.   102:28   3588 οι The 5207 υιοί sons 3588 των   1401-1473 δούλων σου of your servants 2681 κατασκηνώσουσι shall encamp, 2532 και and 3588 το   4690-1473 σπέρμα αυτών their seed 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 2720 κατευθυνθήσεται 1shall conduct matters].