Job 38

  38:1   3326-1161 μετά δε And after 3588 το the 3973 παύσασθαι ceasing * Ελιού [3of Elihu 3588 της 1of the 3012.1 λέξεως 2speech], 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord] 3588 τω   * Ιωβ to Job 1223 διά through 2978 λαίλαπος a tempest 2532 και and 3509 νεφέλης cloud, saying,   38:2   5100 τις Who 3778 ούτος is this 3588 ο   2928 κρύπτων hiding 1012 βουλήν counsel, 4912-1161 συνέχων δε and constraining 4487 ρήματα matters 1722 εν in 2588 καρδία heart, 1473 εμέ [4from me 1161 δε 1and 3633 οίεται 2imagines 2928 κρύπτειν 3to hide]?   38:3   2224 ζώσαι Tie up 5618 ώσπερ [2as 435 ανήρ 3a man 3588 την   3751-1473 οσφύν σου 1your loin]! 2065-1161 ερωτήσω δε And I will ask 1473 σε you, 1473-1161 συ δε and you 1473-611 μοι αποκρίθητι answer me!   38:4   4226 που Where 1510.7.2 ης were you 1722 εν in 3588 τω   2311-1473 θεμελιούν με my laying the foundation 3588 την for the 1093 γην earth? 518-1161 απάγγελον δε And report 1473 μοι to me! 1487 ει if 1987 επίστη you should have knowledge of 4907 σύνεσιν understanding.   38:5   5100 τις Who 5087 έθετο established 3588 τα the 3358 μέτρα measures 1473 αυτής of it, 1487 ει if 1492 οίδας you know? 2228 η Or 5100 τις who 3588 ο is the one 1863 επαγαγών bringing 4683.1 σπαρτίον a measuring cord 1909 επ΄ upon 1473 αυτής it?   38:6   1909 επί Upon 5100 τίνος what 3588 οι   2916.1-1473 κρίκοι αυτής are its hooks 4078 πεπήγασι pitched on? 5100-1161 τις δε And who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 906 βαλών laying [2foundation 3037 λίθον 3stone 1137.1 γωνιαίον 1an angular] 1909 επ΄ upon 1473 αυτής it?   38:7   3753 ότε When 1096 εγενήθησαν [2came to pass 798 άστρα 1the stars], 134 ήνεσάν [3praised 1473 με 4me 5456 φωνή 6a great voice 3173 μεγάλη 5with 3956 πάντες 1all 32-1473 άγγελοί μου 2my angels].   38:8   5420-1161 έφραξα δε And I shut up 2281 θάλασσαν the sea 4439 πύλαις with gates, 3753 ότε when 3103.2 εμαίμασσεν it was led irresistibly 1537 εκ [2out of 2836 κοιλίας 4belly 3384-1473 μητρός αυτής 3its mother's 1607 εκπορευομένη 1going forth].   38:9   5087-1161 εθέμην δε And I established 1473-3509 αυτή νέφος the cloud for its 292.1 αμφίασιν clothing, 3658.1-1161 ομίχλη δε and fog 1473 αυτήν for its 4683 εσπαργάνωσα being swaddled.   38:10   5087-1161 εθέμην δε And I established 1473-3725 αυτή όρια limits for it, 4060 περιθείς I put in place 2806.1 κλείθρα bolts 2532 και and 4439 πύλας gates.   38:11   2036-1161 είπα δε And I said 1473 αυτή to it, 3360 μέχρι Unto 3778 τούτου this far 2064 ελεύση you shall come, 2532 και and 3756 ουχ shall not 5233 υπερβήση pass over; 235 αλλ΄ and 1722 εν within 4572 σεαυτή yourself 4937 συντριβήσονταί [3shall break 1473 σου 1your 3588 τα   2949 κύματα 2waves].   38:12   2228 η Or 1909 επί by 1473 σου you 4929 συντέταχα have I ordered 5338 φέγγος [2brightness 4407 πρωϊνόν 1the early morning]? 2193.1-1161 Εωσφόρος δε And did the morning star 1492 είδε behold 3588 την   1438 εαυτού his own 5010 τάξιν order;   38:13   1949 επιλαβέσθαι to take hold of 4420 πτερύγων the wings 1093 γης of the earth, 1621 εκτινάξαι to shake off 765 ασεβείς the impious 1537 εξ from 1473 αυτής it.   38:14   2228 η Or 1473 συ did you, 2983 λαβών having taken 1093 γης earth's 4081 πηλόν clay, 4111 έπλασας shape 2226 ζώον a living creature, 2532 και and 2980.2 λαλητόν [2the power of speech 1473 αυτόν 3to it 5087 έθου 1establish] 1909 επί upon 1093 γης the earth?   38:15   851-1161 αφείλες δε And have you removed 575 από [3from 765 ασεβών 4the impious 3588 το 1the 5457 φως 2light], 1023 βραχίονα [3the arm 1161 δε 1and 5244 υπερηφάνων 4of the proud 4937 συνέτριψας 2broke]?   38:16   2064 ήλθες Did you come 1909 επί unto 4077 πηγήν the spring 2281 θαλάσσης of the sea, 1722 εν [3in 1161 δε 1and 2487 ίχνεσιν 4the tracks 12 αβύσσου 5of the deep 4043 περιεπάτησας 2walk]?   38:17   455 ανοίγονται [4open 1161 δε 1And 1473 σοι 5to you 5401 φόβω 6in fear 4439 πύλαι 2do the gates 2288 θανάτου 3of death]; 4440.1-1161 πυλωροί δε and did gatekeepers 86 άδου of Hades, 1492 ιδόντες in beholding 1473 σε you, 4421.1 έπτηξαν become alarmed?   38:18   3560-1161 νενουθέτησαι δε And have you been admonished 3588 το about the 2148.1 εύρος breadth 3588 της   5259 υπ΄ under 3772 ουρανόν heaven? 312 ανάγγειλον Announce it 1211 δη indeed 1473 μοι to me! 4214-5100 πόση τις how great 1510.2.3 εστι it is.   38:19   4169-1161 ποία δε And of what kind 1093 γη of land 835 αυλίζεται lodges 3588 το the 5457 φως light? 4655-1161 σκότους δε And darkness, 4169 ποίος what kind 3588 ο   5117 τόπος of place?   38:20   1487 ει If 71 αγάγοις you could lead 1473 με me 1519 εις into 3725-1473 όρια αυτών their limits, 1499.1 ει δε και and even if 1987 επίστασαι you know 5147-1473 τρίβους αυτών their paths.   38:21   1492 οίδας Have you known 686-3754 άρα ότι that it is so 5119 τότε then 1080 γεγέννησαι because you were born, 706-1161 αριθμός δε and the number 2094-1473 ετών σου of your years 4183 πολύς great?   38:22   2064-1161 ήλθες δε But did you come 1909 επί unto 2344 θησαυρούς the treasuries 5510 χιόνος of snow? 2344 θησαυρούς [3the treasuries 1161 δε 1and 5464 χαλάζης 4of hail 3708 εώρακας 2have you seen]?   38:23   606-1161 απόκειται δε And is it reserved 1473 σοι to you 1519 εις for 5610 ώραν the hour 2190 εχθρών of the enemies, 1519 εις for 2250 ημέραν the day 4171 πολέμου of war 2532 και and 3163 μάχης battle?   38:24   4159-1161 πόθεν δε And from what place 1607 εκπορεύεται goes forth 3974.1 πάχνη the frost, 2228 η or 1286.1 διασκεδάννυται [2is dispersed 3558 νότος 1the south wind] 1519 εις into 3588 την the place 5259 υπ΄ under 3772 ουρανόν heaven?   38:25   5100-1161 τις δε And who 2090 ητοίμασεν prepared 5205 υετώ [3rain 2974.4 λάβρω 2of the fierce 4511 ρύσιν 1the flow], 3598-1161 οδόν δε and a way 2942.2 κυδοιμώ in uproar;   38:26   3588 του   5204.2 υετίσαι to rain 1909 επί upon 1093 γην the land 3739 ου of which 3756 ουκ there is no 435 ανήρ man, 2048 έρημον the wilderness 3739 ου of which 3756 ουχ there is no 5224 υπάρχει [2existing 444 άνθρωπος 1man] 1722 εν in 1473 αυτή it;   38:27   3588 του   5526 χορτάσαι so as to fill 4.2 άβατον the untrodden 2532 και and 516.2 αοίκητον uninhabited land, 2532 και and 3588 του the 1545.2 εκβλαστήσαι causing to sprout forth 1841 έξοδον the issue 5514 χλόης of tender shoots?   38:28   5100 τις Who 1510.2.3 εστίν is 5205 υετού the rain's 3962 πατήρ father, 5100-1161 τις δε and who 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the one 5088 τετοκώς giving birth to 1040.3 βώλους droplets 1408.1 δρόσου of dew?   38:29   1537 εκ [2from out of 1064 γαστρός 4womb 1161 δε 1And 5100 τίνος 3whose] 1607 εκπορεύεται comes forth 3588 ο the 2930 κρύσταλλος ice; 3974.1 πάχνην [4the frost 1161 δε 1and 1722 εν 5in 3772 ουρανώ 6the heaven 5100 τις 2who 5088 τέτοκεν 3gave birth to],   38:30   3739 η which 2597 καταβαίνει comes down 5618 ώσπερ as if 5204 ύδωρ water 4482 ρέον flowing? 4383 πρόσωπον [4the face 1161 δε 1And 12 αβύσσου 5of the abyss 5100 τις 2who 4421.1 έπτηξε 3alarmed]?   38:31   4920-1161 συνήκας δε And do you perceive 1199 δεσμόν the bond * Πλειάδος of Pleiades; 2532 και and 5418 φραγμόν [2the barrier * Ωρίωνος 3of Orion 455 ήνοιξας 1did you open]?   38:32   2228 η Or 1272 διανοίξεις will you open 3099.2 Μαζουρώθ Mazuroth 1722 εν in 2540-1473 καιρώ αυτού its time? 2532 και And * Έσπερον Hesperus 1909 επί with 2864-1473 κόμης αυτού its tail -- 71 άξεις will you lead 1473 αυτόν it?   38:33   1987-1161 επίστασαι δε And do you know 5157 τροπάς the circuits 3772 ουρανού of heaven, 2228 η or 3588 τα the things 5259 υπ΄ [3under 3772 ουρανόν 4heaven 3661 ομοθυμαδόν 2with one accord 1096 γινόμενα 1taking place]?   38:34   2564-1161 καλέσεις δε And will you call 3509 νέφος a cloud 5456 φωνή by voice, 2532 και and 5156 τρόμω in trembling 5204 ύδατος [3water of rain 2974.4 λάβρου 2the fierce 5219 υπακούσεταί 1will] obey 1473 σοι you?   38:35   649-1161 αποστελείς δε And will you send 2769.2 καραυνούς thunderbolts? 2532 και and 4198 πορεύσονται will they go forth? 2046-1161 ερούσι δε and shall they say 1473 σοι to you, 5100 τι What 1510.2.3 εστί is it?   38:36   5100-1161 τις δε And who 1325 έδωκε gave 1135 γυναιξίν women 5307.1 υφάσματος [2for a woven work 4678 σοφίαν 1wisdom], 2228 η or 4164.2 ποικιλτικήν [2for embroidery 1989.1 επιστήμην 1skill]?   38:37   5100-1161 τις δε And who is 3588 ο the one 705 αριθμών counting 3509 νέφη clouds 4678 σοφία in wisdom, 3772 ουρανόν [3the heaven 1161 δε 1and 1519 εις 4unto 1093 γην 5the earth 2827 έκλινε 2leaned],   38:38   5502.4-1161 κέχυται δε and it is poured 5618 ώσπερ as 1093 γη earth's 2866.4 κονία powder, 2853-1161 κεκόλληκα δε and I have cleaved 1473 αυτόν it 5618 ώσπερ as 3037 λίθω a stone 2942.1 κύβον cube?   38:39   2340-1161 θηρεύσεις δε And will you hunt 3023 λέουσι [2for the lions 1003.1 βοράν 1a prey]? 5590 ψυχάς [3the souls 1161 δε 1and 1404 δρακόντων 4of dragons 1705 εμπλήσεις 2fill up]?   38:40   1165.1-1063 δεδοίκασι γαρ for they are in awe 1722 εν in 2845-1473 κοίταις αυτών their lairs, 2521-1161 κάθηνται δε and they sit 1722 εν in 5208 ύλαις the woods 1748 ενεδρεύοντες lying in wait.   38:41   5100-1161 τις δε And who 2090 ητοίμασε prepared 2876 κόρακι [2for the crow 1003.1 βοράν 1carrion]? 3502 νεοσσοί [3young 1063 γαρ 1for 1473 αυτού 2its 4314 προς 6to 2962 κύριον 7the lord 2896 κεκράγασι 5cry out 4105 πλανώμενοι 4in wandering 3588 τα   4621 σίτα 9grain 2212 ζητούντες 8seeking].