Job 38:4

  38:4   4226 που Where 1510.7.2 ης were you 1722 εν in 3588 τω   2311-1473 θεμελιούν με my laying the foundation 3588 την for the 1093 γην earth? 518-1161 απάγγελον δε And report 1473 μοι to me! 1487 ει if 1987 επίστη you should have knowledge of 4907 σύνεσιν understanding.