Job 38:14

  38:14   2228 η Or 1473 συ did you, 2983 λαβών having taken 1093 γης earth's 4081 πηλόν clay, 4111 έπλασας shape 2226 ζώον a living creature, 2532 και and 2980.2 λαλητόν [2the power of speech 1473 αυτόν 3to it 5087 έθου 1establish] 1909 επί upon 1093 γης the earth?