Isaiah 59

  59:1   3378 μη ουκ Is not 2480 ισχύει [4strong 3588 η 1the 5495 χειρ 2hand 2962 κυρίου 3of the lord] 3588 του   4982 σώσαι to deliver? 2228 η or 925 εβάρυνε [2weighed down 3588 το   3775-1473 ους αυτού 1his ear] 3361-1522 μη εισακούσαι to not listen?   59:2   235 αλλά But 3588 τα   265-1473 αμαρτήματα υμών your sins 1339 διϊστώσιν make a part 303.1 αναμέσον between 1473 υμών you 2532 και and 3588 του   2316 θεού God; 2532 και and 1223 διά on account of 3588 τας   266-1473 αμαρτίας υμών your sins 654 απέστρεψε he turned 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face 575 αφ΄ from 1473 υμών you, 3588 του   3361 μη to not 1653 ελεήσαι show mercy.   59:3   3588 αι   1063 γαρ For 5495-1473 χείρες υμών your hands 3435 μεμολυσμέναι are tainted 129 αίματι with blood, 2532 και and 3588 οι   1147-1473 δάκτυλοι υμών your fingers 1722 εν with 266 αμαρτίαις sins; 3588 τα   1161 δε and 5491-1473 χείλη υμών your lips 2980 ελάλησεν spoke 458 ανομίαν lawlessness, 2532 και and 3588 η   1100-1473 γλώσσα υμών your tongue 93 αδικίαν [2injustice 3191 εμελέτα 1meditated upon].   59:4   3762 ουθείς No one 2980 λαλεί speaks 1342 δίκαια just things, 3761 ουδέ nor 1510.2.3 έστι is there 2920 κρίσις [2equity 228 αληθινή 1true]. 3982 πεποίθασιν They rely 1909 επί upon 3152 ματαίοις vanities, 2532 και and 2980 λαλούσι they speak 2756 κενά empty things; 3754 ότι for 2964.5 κύουσι they sire 4192 πόνον misery 2532 και and 5088 τίκτουσιν give birth to 458 ανομίαν lawlessness.   59:5   5609 ωά [2eggs 785 ασπίδων 3of asps 4486 έρρηξαν 1They hatch], 2532 και and 2477.1 ιστόν [3a web 689.2 αράχνης 2of a spider 5306.1 υφαίνουσι 1weave]. 2532 και And 3588 ο the one 3195 μέλλων about 3588 των   5609-1473 ωών αυτών [2their eggs 2068 φαγείν 1to eat], 4937 συντρίψας breaking 3774.1 ούριον a rotten egg 2147 εύρε found 2532 και also 1722 εν in 1473 αυτώ it 937.1 βασιλίσκον a cobra.   59:6   3588 ο   2477.1-1473 ιστός αυτών Their web 3756 ουκ shall not 1510.8.3 έσται be 1519 εις made into 2440 ιμάτιον a garment, 3762.1 ουδέ μη nor 4016 περιβάλωνται shall they clothe themselves 575 από from 3588 των   2041-1473 έργων αυτών their works, 3588 τα   1063 γαρ for 2041-1473 έργα αυτών their works 2041 έργα are works 458 ανομίας of lawlessness.   59:7   3588 οι   1161 δε And 4228-1473 πόδες αυτών their feet 1909 επί [2unto 4189 πονηρίαν 3wickedness 5143 τρέχουσι 1run], 5031 ταχινοί quick 1632 εκχέαι to pour out 129 αίμα blood, 2532 και and 3588 οι   1261-1473 δαιλογισμοί αυτών their thoughts 1261 διαλογισμοί are thoughts 575 από of 5408 φόνων murder. 4938 σύντριμμα Destruction 2532 και and 5004 ταλαιπωρία misery 1722 εν are in 3588 ταις   3598-1473 οδοίς αυτών their ways.   59:8   2532 και And 3598 οδόν the way 1515 ειρήνης of peace 3756 ουκ they do not 1492 οίδασι know, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 2920 κρίσις equity 1722 εν in 3588 ταις   3598-1473 οδοίς αυτών their ways. 3588 αι   1063 γαρ For 5147-1473 τρίβοι αυτών their roads 1294 διεστραμμέναι [3are perverted 3739 ας 1which 1353 διοδεύουσι 2they travel through], 2532 και and 3756 ουκ they do not 1492 οίδασιν know 1515 ειρήνην peace.   59:9   1223 διά On account of 3778 τούτο this 868 απέστη [2left 3588 η   2920 κρίσις 1equity] 575 απ΄ from 1473 αυτών them, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 2638 καταλάβη shall [2overtake 1473 αυτούς 3them 1343 δικαιοσύνη 1righteousness]. 5278-1473 υπομεινάντων αυτών In their waiting 5457 φως light, 1096 εγένετο [2came 1473 αυτοίς 3to them 4655 σκότος 1darkness]; 3306 μείναντες waiting 827 αυγήν for daylight, 1722 εν [2in 895.1 αωρία 3midnight 4043 περιεπάτησαν 1they walked].   59:10   5584 ψηλαφήσουσιν They shall grope 5613 ως as 5185 τυφλοί blind men 5109 τοίχον for a wall, 2532 και and 5613 ως [2as 3756 ουχ 3ones not 5224 υπαρχόντων 4possessing 3788 οφθαλμών 5eyes 5584 ψηλαφήσουσι 1they shall grope]. 4098 πεσούνται They shall fall 1722 εν in 3314 μεσημβρία midday 5613 ως as 1722 εν at 3317 μεσονυκτίω midnight; 5613 ως [2as 599 αποθνήσκοντες 3ones dying 4727 στενάξουσιν 1they shall moan].   59:11   5613 ως As 715 άρκος a bear 2532 και and 5613 ως as 4058 περιστερά a dove 260 άμα together 4198 πορεύσονται they shall go. 362 ανεμείναμεν We awaited 2920 κρίσιν judgment, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 4991 σωτηρία deliverance; 3112 μακράν [2far 868 αφέστηκεν 1it is removed] 575 αφ΄ from 1473 ημών us.   59:12   4183-1063 πολλή [4is great 1063 γαρ 1For 1473 ημών 2our 3588 η   458 ανομία 3lawlessness] 1726 εναντίον before 1473 σου you, 2532 και and 3588 αι   266-1473 αμαρτίαι ημών our sins 436 αντέστησαν withstood 1473 ημίν us. 3588 αι   1063 γαρ For 458-1473 ανομίαι ημών our lawless deeds 1722 εν are in 1473 ημίν us, 2532 και and 3588 τα   92-1473 αδικήματα ημών our offences 1097 έγνωμεν we knew.   59:13   764 ησεβήσαμεν We were impious, 2532 και and 5574 εψευσάμεθα lied, 2532 και and 868 απέστημεν departed 575 από from 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God. 2980 ελαλήσαμεν We spoke 94 άδικα unjustly, 2532 και and 544 ηπειθήσαμεν we resisted persuasion. 2964.5 εκύομεν We sired, 2532 και and 3191 εμελετήσαμεν meditated 575 από [3from 2588-1473 καρδίας ημών 4our heart 3056 λόγους 2words 94 αδίκους 1unjust].   59:14   2532 και And 868 απεστήσαμεν we left 3694 οπίσω behind 3588 την   2920 κρίσιν equity, 2532 και and 3588 η   1343 δικαιοσύνη righteousness 3112 μακράν [2far off 868 αφέστηκεν 1removed]. 3754 ότι For 2654 καταναλώθη [3was consumed 1722 εν 4in 3588 ταις   3598-1473 οδοίς αυτών 5their ways 3588 η 1the 225 αλήθεια 2truth], 2532 και and 1223 δι΄ [3by 2117 ευθείας 4a straight way 3756-1410 ουκ ηδύναντο 1they were not able 1330 διελθείν 2to go].   59:15   2532 και And 3588 η the 225 αλήθεια truth 142 ήρται was lifted away, 2532 και and 3179 μετέστησαν they changed 3588 την   1271-1473 διάνοιαν αυτών their thought 3588 του of the 4920 συνιέναι perceiving. 2532 και And 1492-2962 είδε κύριος the lord beheld, 2532 και and 3756 ουκ it did not 700 ήρεσεν please 1473 αυτώ him, 3754 ότι for 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 2920 κρίσις equity.   59:16   2532 και And 1492 είδε he beheld, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 435 ανήρ man. 2532 και And 2657 κατενόησε he contemplated, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no one 3588 ο   482 αντιληψόμενος assisting. 2532 και And 292 ημύνατο he defended 1473 αυτούς them 3588 τω with 1023-1473 βραχίονι αυτού his arm, 2532 και and 3588 τη   1654 ελεημοσύνη [2with his charity 4741 εστηρίσατο 1he supported them].   59:17   2532 και And 1746 ενεδύσατο he clothed himself with 1343 δικαιοσύνην righteousness 5613 ως as 2382 θώρακα a chest plate; 2532 και and 4060 περιέθετο he put 4030 περικεφαλαίαν a helmet 4992 σωτηρίου of deliverance 1909 επί upon 3588 της his 2776 κεφαλής head. 2532 και and 4016 περιεβάλετο he put around himself 2440 ιμάτιον a cloak 1557 εκδικήσεως of vengeance -- 2532 και even 3588 το   4018 περιβόλαιον a wrap-around garment,   59:18   5613 ως as 467 ανταποδώσων one recompensing 469 ανταπόδοσιν a reward 3681 όνειδος of scorn 3588 τοις to the 5227 υπεναντίοις adversaries.   59:19   2532 και And 5399 φοβηθήσονται [4shall fear 3588 οι 1the ones 575 από 2from 1424 δυσμών 3the west] 3588 το the 3686 όνομα name 2962 κυρίου of the lord; 2532 και and 3588 οι the ones 575 απ΄ from 395 ανατολών the east 2246 ηλίου sun 3588 το shall fear the 3686 όνομα [2name 3588 το   1741 ένδοξον 1honorable]. 2240 ήξει [6shall come 1063 γαρ 1For 5613 ως 7as 4215 ποταμός 9river 972 βιαίος 8a violent 3588 η 2the 3709 οργή 3anger 3844 παρά 4of 2962 κύριον 5the lord]; 2240 ήξει it shall come 3326 μετά with 2372 θυμού rage.   59:20   2532 και And 2240 ήξει [3shall come 575 από 4from * Σιών 5Zion 3588 ο 1the one 4506 ρυόμενος 2rescuing], 2532 και and 654 αποστρέψει he shall turn 763 ασεβείας impiety 575 από from * Ιακώβ Jacob.   59:21   2532 και And 3778 αύτη this 1473 αυτοίς [2to them 3588 η   3844-1473 παρ΄ εμού 3is by me 1242 διαθήκη 1covenant], 2036 είπε said 2962 κύριος the lord. 3588 το The 4151 πνεύμα spirit -- 3588 το   1699 εμόν mine, 3739 ο which 1510.2.3 εστιν is 1909 επί upon 1473 σοι you, 2532 και and 3588 τα   4487-1473 ρήματά μου my words 3739 α which 1325 έδωκα I put 1519 εις in 3588 το   4750-1473 στόμα σου your mouth, 3766.2 ου μη in no way 1587 εκλίπη shall fail 1537 εκ from 3588 του   4750-1473 στόματός σου your mouth, 2532 και nor 1537 εκ from out of 3588 του the 4750 στόματος mouth 3588 του   4690-1473 σπέρματός σου of your seed; 2036 είπε said 2962 κύριος the lord, 575 από from 3588 του the 3568 νυν present 2532 και and 1519 εις unto 3588 τον the 165 αιώνα eon.