Isaiah 59:11

  59:11   5613 ως As 715 άρκος a bear 2532 και and 5613 ως as 4058 περιστερά a dove 260 άμα together 4198 πορεύσονται they shall go. 362 ανεμείναμεν We awaited 2920 κρίσιν judgment, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 4991 σωτηρία deliverance; 3112 μακράν [2far 868 αφέστηκεν 1it is removed] 575 αφ΄ from 1473 ημών us.