Hosea 4

  4:1   191 ακούσατε Hear 3056 λόγον the word 2962 κυρίου of the lord, 5207 υιοί O sons * Ισραήλ of Israel! 3754 ότι For 2920 κρίσις there is a case 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 4314 προς against 3588 τους the ones 2730 κατοικούντας dwelling 3588 την the 1093 γην land, 1360 διότι because 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 225 αλήθεια truth, 3761 ουδέ nor 1656 έλεος mercy, 3761 ουδέ nor 1922 επίγνωσις full knowledge 2316 θεού of God 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land.   4:2   685 αρά Curse, 2532 και and 5579 ψεύδος lie, 2532 και and 5408 φόνος murder, 2532 και and 2829 κλοπή fraud, 2532 και and 3430 μοιχεία adultery -- 5502.4 κέχυται it poured 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth, 2532 και and 129 αίματα [2blood 1909 εφ΄ 3with 129 αίμασι 4blood 3403.1 μίσγουσι 1they mingled].   4:3   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3996 πενθήσει [3shall mourn 3588 η 1the 1093 γη 2land], 2532 και and 4665.2 σμικρυνθήσεται shall be diminished 4862 συν with 3956 πάσι all 3588 τοις the ones 2730 κατοικούσιν dwelling 1473 αυτήν it; 4862 συν with 3588 τοις the 2342 θηρίοις wild beasts 3588 του of the 68 αγρού field, 2532 και and 4862 συν with 3588 τοις the 4071 πετεινοίς winged creatures 3588 του of the 3772 ουρανού heaven; 2532 και and 3588 οι the 2486 ιχθύες fishes 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea 1587 εκλείψουσιν shall fail,   4:4   3704 όπως so that 3367 μηθείς no 3383 μήτε one 1340.1 δικάζηται should adjudicate, 3383 μήτε nor 1651 ελέγχη [2reprove 3367 μηθείς 1should any one]; 3588 ο   1161 δε but 2992-1473 λαός μου my people 5613 ως are as 2409 ιερεύς a priest 483 αντιλεγόμενος disputing;   4:5   2532 και and 770 ασθενήσει he shall weaken 2250 ημέρας by day, 2532 και and 770 ασθενήσει [3shall weaken 2532 και 2also 4396 προφήτης 1the prophet] 3326 μετά with 1473 σου you. 3571 νυκτί [3to night 3666 ωμοίωσα 1I likened 3588 την   3384-1473 μητέρα σου 2your mother].   4:6   3666 ωμοιώθη [2are likened 3588 ο   2992-1473 λαός μου 1My people] 5613 ως as 3756 ουκ ones not 2192 έχων having 1108 γνώσιν knowledge. 3754 ότι For since 1922 επίγνωσιν [3full knowledge 683 απώσω 2thrusted away 1473 συ 1you], 683-1473 απώσομαί σε [2will thrust you away 2504 καγώ 1even I] 3588 του so as to 3361 μη not 2407 ιερατεύειν officiate as priest 1473 μοι to me. 2532 και And as 1950 επελάθου you forgot 3551 νόμον the laws 2316-1473 θεού σου of your God, 1950 επιλήσομαι I shall forget 5043-1473 τεκνών σου your children.   4:7   2596 κατά According to 3588 το   4128-1473 πλήθος αυτών their multitude, 3779 ούτως so 264 ήμαρτόν they sinned 1473 μοι against me. 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτών [2their glory 1519 εις 3for 819 ατιμίαν 4dishonor 5087 θήσομαι 1I will appoint].   4:8   266 αμαρτίας The sins 2992-1473 λαού μου of my people 2068 φάγονται they shall eat, 2532 και and 1722 εν in 3588 ταις   93-1473 αδικίαις αυτών their iniquities 2983 λήψονται shall take 3588 τας   5590-1473 ψυχάς αυτών their lives.   4:9   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 2531 καθώς as 3588 ο the 2992 λαός people, 3779 ούτως so 2532 και also 3588 ο the 2409 ιερεύς priest; 2532 και and 1556 εκδικήσω I will avenge 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτού his ways, 2532 και and 3588 τα   1228.3-1473 διαβούλια αυτού his deliberations 467 ανταποδώσω I will recompense 1473 αυτώ to him.   4:10   2532 και And 2068 φάγονται they shall eat, 2532 και but 3766.2 ου μη in no way 1705 εμπλησθώσιν should be filled up. 4203 επόρνευσαν They committed harlotry, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 2720 κατευθυνθώσι should they be straightened. 1360 διότι Because 3588 τον [3the 2962 κύριον 4 lord 1459 εγκατέλιπον 1they abandoned 3588 του   5442 φυλάξαι 2to watch for].   4:11   4202 πορνείαν Harlotry, 2532 και and 3631 οίνον wine, 2532 και and 3182.1 μέθυσμα strong drink, 1209 εδέξατο took 2588 καρδία the heart 2992-1473 λαού μου of my people.   4:12   1722 εν By 4822.6-1473 συμβόλοις αυτών their symbols 1905 επηρώτων they asked, 2532 και and 1722 εν by 4464-1473 ράβδοις αυτών their rods 518 απήγγελλον they reported 1473 αυτώ to him. 4151 πνεύματι In a spirit 4202 πορνείας of harlotry 4105 επλανήθησαν they were wandered, 2532 και and 1608 εξεπόρνευσαν they fornicated 575 από from 3588 του   2316-1473 θεού αυτών their God.   4:13   1909 επί Upon 3588 τας the 2884.2 κορυφάς tops 3588 των of the 3735 ορέων mountains 2378.1 εθυσίαζον they were sacrificed, 2532 και and 1909 επί upon 3588 τους the 1015 βουνούς hills 2380 έθυον they were sacrificed 5270 υποκάτω underneath 1409.2 δρυός the oak, 2532 και and 3021.2 λεύκης white poplar, 2532 και and 1186 δένδρου [2tree 4951.3 συσκιάζοντος 1the overshadowing], 3754 ότι for 2570 καλόν good 4629.2 σκέπη protection. 1223 διά Because of 3778 τούτο this 1608 εκπορνεύσουσιν [2shall fornicate 3588 αι   2364-1473 θυγατέρες υμών 1your daughters], 2532 και and 3588 αι   3565-1473 νύμφαι υμών your brides 3431 μοιχεύσουσι shall commit adultery.   4:14   2532 και And 3766.2 ου μη in no way 1980 επισκέψωμαι shall I pay a visit 1909 επί unto 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας υμών your daughters 3752 όταν whenever 4203 πορνεύσωσι they should commit harlotry, 2532 και nor 1909 επί unto 3588 τας   3565-1473 νύμφας υμών your daughters-in-law 3752 όταν whenever 3431 μοιχεύσωσιν they should commit adultery. 3754 ότι For 1473 αυτοί they themselves 3326 μετά [2with 3588 των 3the 4204 πορνών 4harlots 4853.1 συνεφύροντο 1blended together], 2532 και and 3326 μετά [2with 3588 των 3the ones 5055 τετελεσμένων 4initiating rites 2380 έθυον 1were sacrificed]. 2532 και And 3588 ο the 2992 λαός people 3756 ου not 4920 συνιών perceiving 4844.3 συνεπλέκετο closely joined 3326 μετά with 4204 πόρνης the harlot.   4:15   1473-1161 συ δε But you, * Ισραήλ O Israel, 3361-50 μη αγνόει be not ignorant! 2532 και And * Ιούδα Judah, 3361-1531 μη εισπορεύεσθε enter not 1519 εις into * Γάλγαλα Gilgal, 2532 και and 3361-305 μη αναβαίνετε ascend not 1519 εις unto 3588 τον the 3624 οίκον house * Ων of On, 2532 και and 3361-3660 μη ομνύετε swear not an oath, saying, 2198 ζη [2lives 2962 κύριος 1The lord]!   4:16   3754 ότι For 5613 ως [2as 1151 δάμαλις 3a heifer 3943.1 παροιστρώσα 4being in heat 3943.1-* παροίστρησεν Ισραήλ 1Israel was heated]. 3568 νυν Now 3500.1 νεμήσει [2will feed 1473 αυτούς 3them 2962 κύριος 1the lord] 5613 ως as 286 αμνόν a lamb 1722 εν in 2149 ευρυχώρω a broad space.   4:17   3353 μέτοχος [2was a partner 1497 ειδώλων 3of idols * Εφραϊμ 1Ephraim], 5087 έθηκεν he made 1473-4625 αυτώ σκάνδαλα obstacles to himself.   4:18   140 ηρέτισε He took up * Χαναναίους with Canaanites, 4203 πορνεύοντες ones committing harlotry. 1608 εξεπόρνευσαν They fornicated 2532 και and 25 ηγάπησαν loved 819 ατιμίαν dishonor 1537 εκ of 5432.1-1473 φρυάγματος αυτών their neighing.   4:19   4963 συστροφή [2a tumultuous 4151 πνεύματος 3wind 1473-1510.2.2 συ ει 1You are] 1722 εν in 4420-1473 πτέρυξιν αυτής her wings, 2532 και and 2617 καταισχυνθήσονται they shall be disgraced 1537 εκ because of 3588 των   2379-1473 θυσιαστηρίων αυτών their altars.