Hebrews 2

  2:1   1223 διά On account of 3778 τούτο this 1163 δει it is necessary 4056 περισσοτέρως more exceedingly 1473 ημάς for us 4337 προσέχειν to heed 3588 τοις to the things 191 ακουσθείσι heard, 3379 μηποτέ lest at any time 3901 παραρρυώμεν we flow away.   2:2   1487-1063 ει γαρ For if 3588 ο the 1223 δι΄ [3through 32 αγγέλων 4angels 2980 λαληθείς 2being spoken 3056 λόγος 1word] 1096 εγένετο became 949 βέβαιος firm, 2532 και and 3956 πάσα every 3847 παράβασις violation 2532 και and 3876 παρακοή disobedience 2983 έλαβεν received 1738 ένδικον just 3405 μισθαποδοσίαν payment,   2:3   4459 πως how 1473 ημείς shall we 1628 εκφευξόμεθα flee 5082 τηλικαύτης [2such a 272 αμελήσαντες 1neglecting] 4991 σωτηρίας deliverance? 3748 ήτις which 746 αρχήν in the beginning 2983 λαβούσα receiving, 2980 λαλείσθαι being spoken 1223 διά by 3588 του the 2962 κυρίου Lord, 5259 υπό [4by 3588 των 5the ones 191 ακουσάντων 6hearing him 1519 εις 2in 1473 ημάς 3us 950 εβεβαιώθη 1was firmed up];   2:4   4901 συνεπιμαρτυρούντος [2bearing witness with 3588 του   2316 θεού 1God] 4592-5037 σημείοις τε both signs 2532 και and 5059 τέρασι miracles, 2532 και and 4164 ποικίλαις various 1411 δυνάμεσι works of power, 2532 και and 4151 πνεύματος [3spirit 39 αγίου 2of holy 3311 μερισμοίς 1distributions], 2596 κατά according to 3588 την   1473 αυτού his 2308 θέλησιν volition.   2:5   3756-1063 ου γαρ For not 32 αγγέλοις to angels 5293 υπέταξε he submitted 3588 την the 3611 οικουμένην inhabitable world, 3588 την the one 3195 μέλλουσαν about to be, 4012 περί concerning 3739 ης of which 2980 λαλούμεν we speak.   2:6   1263-1161 διεμαρτύρατο δε But [2testified 4225 που 3somewhere 5100 τις 1one] 3004 λέγων saying, 5100 τι What 1510.2.3 εστιν is 444 άνθρωπος man 3754 ότι that 3403 μιμνήσκη you remember 1473 αυτού him, 2228 η or 5207 υιός a son 444 ανθρώπου of man 3754 ότι that 1980 επισκέπτη you visit 1473 αυτόν him?   2:7   1642 ηλάττωσας You lessened 1473 αυτόν him 1024-5100 βραχύ τι some a little 3844 παρ΄ than the 32 αγγέλους angels; 1391 δόξη with glory 2532 και and 5092 τιμή honor 4737 εστεφάνωσας you crowned 1473 αυτόν him, 2532 και and 2525 κατέστησας established 1473 αυτόν him 1909 επί over 3588 τα the 2041 έργα works 3588 των   5495-1473 χειρών σου of your hands.   2:8   3956 πάντα All things 5293 υπέταξας you submitted 5270 υποκάτω underneath 3588 των   4228-1473 ποδών αυτού his feet. 1722-1063 εν γαρ For in 3588 τω the 5293 υποτάξαι submitting 1473 αυτώ to him 3588-3956 τα πάντα all things, 3762 ουδέν [2nothing 863 αφήκεν 1he left] 1473-506 αυτώ ανυπότακτον unsubmissive to him. 3568-1161 νυν δε But now 3768 ούπω not yet 3708 ορώμεν do we see 1473 αυτώ [3to him 3588-3956 τα πάντα 1all things 5293 υποτεταγμένα 2being submitted].   2:9   3588 τον   1161 δε But 1024-5100 βραχύ τι [4a little 3844 παρ΄ 5than 32 αγγέλους 6the angels 1642 ηλαττωμένον 3being lessened 991 βλέπομεν 1we see * Ιησούν 2Jesus], 1223 διά on account of 3588 το the 3804 πάθημα suffering 3588 του   2288 θανάτου of death, 1391 δόξη [2with glory 2532 και 3and 5092 τιμή 4honor 4737 εστεφανωμένον 1being crowned]; 3704 όπως that 5484 χάριτι by favor 2316 θεού of God 5228 υπέρ [3for 3956 παντός 4all 1089 γεύσηται 1he should taste 2288 θανάτου 2death].   2:10   4241-1063 έπρεπε γαρ For it was becoming 1473 αυτώ to him, 1223 δι΄ (through 3739 ον whom 3588-3956 τα πάντα is the whole, 2532 και and 1223 δι΄ of 3739 ου whom 3588-3956 τα πάντα is the whole), 4183 πολλούς [2many 5207 υιούς 3sons 1519 εις 4in 1391 δόξαν 5glory 71 αγαγόντα 1for leading], 3588 τον [2the 747 αρχηγόν 3head 3588 της   4991-1473 σωτηρίας αυτών 4of their deliverance 1223 διά 5through 3804 παθημάτων 6sufferings 5048 τελειώσαι 1to perfect].   2:11   3739-5037-1063 ο τε γαρ For both he who 37 αγιάζων sanctifies 2532 και and 3588 οι the ones 37 αγιαζόμενοι being sanctified 1537 εξ [2of 1520 ενός 3one 3956 πάντες 1are all], 1223 δι΄ for 3739 ην which 156 αιτίαν reason 3756 ουκ he is not 1870 επαισχύνεται ashamed 80 αδελφούς [2brethren 1473-2564 αυτούς καλείν 1to call them],   2:12   3004 λέγων saying, 518 απαγγελώ I will report 3588 το   3686-1473 όνομά σου your name 3588 τοις to 80-1473 αδελφοίς μου my brethren; 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1577 εκκλησίας of the assembly 5214 υμνήσω I will sing praise to 1473 σε you.   2:13   2532 και And 3825 πάλιν again, 1473 εγώ I 1510.8.1 έσομαι will be 3982 πεποιθώς yielding 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ him. 2532 και And 3825 πάλιν again, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 2532 και and 3588 τα the 3813 παιδία children 3739 α which 1473-1325 μοι έδωκεν [2gave to me 3588 ο   2316 θεός 1God].   2:14   1893 επεί Since 3767 ούν then 3588 τα the 3813 παιδία children 2841 κεκοινώνηκε have participated of 4561 σαρκός flesh 2532 και and 129 αίματος blood, 2532 και also 1473 αυτός he 3898 παραπλησίως closely 3348 μετέσχε partook 3588 των of the 1473 αυτών same, 2443 ίνα that 1223 διά through 3588 του   2288 θανάτου death 2673 καταργήση he should cease the work, 3588 τον the one 3588 το [2the 2904 κράτος 3might 2192 έχοντα 1having] 3588 του   2288 θανάτου of death, 5123 τουτ΄ έστι that is to say -- 3588 τον the 1228 διάβολον devil;   2:15   2532 και and 525 απαλλάξη should dismiss 3778 τούτους those, 3745 όσοι as many as 5401 φόβω by fear 2288 θανάτου of death 1223 διά on account of 3956 παντός all 3588 του of the 2198 ζην living, 1777-1510.7.6 ένοχοι ήσαν were liable 1397 δουλείας of servitude.   2:16   3756-1063 ου γαρ For not 1222 δήπου in any way 32 αγγέλων [2angels 1949 επιλαμβάνεται 1does he take hold of], 235 αλλά but 4690 σπέρματος the seed * Αβραάμ of Abraham 1949 επιλαμβάνεται he takes hold of.   2:17   3606 όθεν Whereupon, 3784 ώφειλε he owed 2596 κατά in 3956 πάντα all things 3588 τοις [2to the 80 αδελφοίς 3brethren 3666 ομοιωθήναι 1to be likened], 2443 ίνα that 1655 ελεήμων [2a merciful 1096 γένηται 1he should become] 2532 και and 4103 πιστός trustworthy 749 αρχιερεύς chief priest 3588 τα in the things 4314 προς towards 3588 τον   2316 θεόν God, 1519-3588 εις το so as 2433 ιλάσκεσθαι to atone 3588 τας the 266 αμαρτίας sins 3588 του of the 2992 λαού people.   2:18   1722-3739-1063 εν ω γαρ For in that 3958 πέπονθεν he suffered 1473 αυτός himself, 3985 πειρασθείς having been tested, 1410 δύναται he is able 3588 τοις [2the ones 3985 πειραζομένοις 3being tested 997 βοηθήσαι 1to help].