Hebrews 2:2

  2:2   1487-1063 ει γαρ For if 3588 ο the 1223 δι΄ [3through 32 αγγέλων 4angels 2980 λαληθείς 2being spoken 3056 λόγος 1word] 1096 εγένετο became 949 βέβαιος firm, 2532 και and 3956 πάσα every 3847 παράβασις violation 2532 και and 3876 παρακοή disobedience 2983 έλαβεν received 1738 ένδικον just 3405 μισθαποδοσίαν payment,