Ephesians 6

  6:1   3588 τα The 5043 τέκνα Children -- 5219 υπακούετε obey 3588 τοις   1118-1473 γονεύσιν υμών your parents 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord, 3778-1063 τούτο γαρ for this 1510.2.3 εστι is 1342 δίκαιον just!   6:2   5091 τίμα Esteem 3588 τον   3962-1473 πατέρα σου your father 2532 και and 3588 την   3384 μητέρα mother, 3748 ήτις which 1510.2.3 εστι is 4413 πρωτή the first 1785 εντολή commandment 1722 εν in 1860 επαγγελία promise,   6:3   2443 ίνα that 2095 ευ [2good 1473 σοι 3to you 1096 γένηται 1it should be], 2532 και and 1510.8.2 έση you will be 3118 μακροχρόνιος a long time 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth.   6:4   2532 και And 3588 οι the 3962 πατέρες fathers -- 3361 μη do not 3949 παροργίζετε provoke to anger 3588 τα   5043-1473 τέκνα υμών your children, 235 αλλ΄ but 1625 εκτρέφετε nourish 1473 αυτά them 1722 εν in 3809 παιδεία instruction 2532 και and 3559 νουθεσία admonition 2962 κυρίου of the Lord!   6:5   3588 οι The 1401 δούλοι bondmen -- 5219 υπακούετε obey 3588 τοις the 2962 κύριος masters 2596 κατά according to 4561 σάρκα flesh, 3326 μετά with 5401 φόβου fear 2532 και and 5156 τρόμου trembling, 1722 εν in 572 απλότητι simplicity 3588 της   2588-1473 καρδίας υμών of your heart, 5613 ως as 3588 τω to the 5547 χριστώ Christ;   6:6   3361 μη not 2596 κατ΄ according to 3787 οφθαλμοδουλείαν eyeservice, 5613 ως as 441 ανθρωπάρεσκοι ones who try to please men, 235 αλλ΄ but 5613 ως as 1401 δούλοι bondmen 3588 του of the 5547 χριστού Christ, 4160 ποιούντες doing 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του   2316 θεού of God 1537 εκ from 5590 ψυχής the soul,   6:7   3326 μετ΄ with 2133 ευνοίας good-will 1398 δουλεύοντες serving 5613 ως as 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord, 2532 και and 3756 ουκ not 444 ανθρώποις to men;   6:8   1492 ειδότες knowing 3754 ότι that 3739 ο what 1437 εάν ever 5100 τι any 1538 έκαστος [2each 4160 ποιήση 3should do 18 αγαθόν 1good], 3778 τούτο this 2865 κομιείται he shall carry 3844 παρά from 3588 του the 2962 κυρίου Lord, 1535 είτε whether 1401 δούλος bondman 1535 είτε or whether 1658 ελεύθερος free.   6:9   2532 και And 3588 οι the 2962 κύριοι masters -- 3588 τα [2the 1473 αυτά 3same things 4160 ποιείτε 1do] 4314 προς to 1473 αυτούς them! 447 ανιέντες sparing 3588 την   547 απειλήν intimidation, 1492 ειδότες knowing 3754 ότι that 2532 και also 1473-1473 υμών αυτών your own 3588 ο   2962 κύριός master 1510.2.3 εστιν is 1722 εν in 3772 ουρανοίς heavens, 2532 και and 4382 προσωποληψία [3discrimination 3756 ουκ 2no 1510.2.3 έστι 1there is] 3844 παρ΄ with 1473 αυτώ him.   6:10   3588 το For the 3062 λοιπόν rest, 80-1473 αδελφοί μου my brethren, 1743 ενδυναμούσθε be empowered 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord, 2532 και and 1722 εν in 3588 τω the 2904 κράτει might 3588 της   2479-1473 ισχύος αυτού of his strength!   6:11   1746 ενδύσασθε Put on 3588 την the 3833 πανοπλίαν full armor 3588 του   2316 θεού of God! 4314 προς for 3588 το   1410-1473 δύνασθαι υμάς you to be able 2476 στήναι to stand 4314 προς against 3588 τας the 3180 μεθοδείας craft 3588 του of the 1228 διαβόλου devil.   6:12   3754 ότι For 3756-1510.2.3 ουκ έστιν [3is not 1473 ημίν 4to us 3588 η 1the 3823 πάλη 2wrestling] 4314 προς against 129 αίμα blood 2532 και and 4561 σάρκα flesh, 235 αλλά but 4314 προς against 3588 τας the 746 αρχάς sovereignties, 4314 προς against 3588 τας the 1849 εξουσίας authorities, 4314 προς against 3588 τους the 2888 κοσμοκράτορας world rulers 3588 του of the 4655 σκότους darkness 3588 του   165-3778 αιώνος τούτου of this eon, 4314 προς against 3588 τα the 4152 πνευματικά spirituals 3588 της of the 4189 πονηρίας wickedness 1722 εν in 3588 τοις the 2032 επουρανίοις heavenlies.   6:13   1223 διά On account of 3778 τούτο this 353 αναλάβετε take up 3588 την the 3833 πανοπλίαν full armor 3588 του   2316 θεού of God! 2443 ίνα that 1410 δυνηθήτε you should be able 436 αντιστήναι to oppose 1722 εν in 3588 τη the 2250 ημέρα [2day 3588 τη   4190 πονηρά 1wicked], 2532 και and 537 άπαντα all things 2716 κατεργασάμενοι being worked out, 2476 στήναι to stand.   6:14   2476 στήτε Stand 3767 ούν then! 4024 περιζωσάμενοι girding 3588 την   3751-1473 οσφύν υμών your loin 1722 εν in 225 αληθεία truth, 2532 και and 1746 ενδυσάμενοι putting on 3588 τον the 2382 θώρακα chest plate 3588 της   1343 δικαιοσύνης of righteousness,   6:15   2532 και and 5265 υποδησάμενοι having sandals tied on 3588 τους the 4228 πόδας feet 1722 εν in 2091 ετοιμασία preparation 3588 του of the 2098 ευαγγελίου good news 3588 της   1515 ειρήνης of peace.   6:16   1909 επί With 3956 πάσιν all 353 αναλαβόντες having taken up 3588 τον the 2375 θυρεόν shield 3588 της of the 4102 πίστεως belief, 1722 εν in 3739 ω which 1410 δυνήσεσθε you shall be able 3956 πάντα [2all 3588 τα 3the 956 βέλη 4arrows 3588 του 5of the 4190 πονηρού 6wicked one 3588 τα   4448 πεπυρωμένα 7being setting on fire 4570 σβέσαι 1to extinguish];   6:17   2532 και and 3588 την [2the 4030 περικεφαλαίαν 3helmet 3588 του   4992 σωτηρίου 4of deliverance 1209 δέξασθε 1receive], 2532 και and 3588 την the 3162 μάχαιραν sword 3588 του of the 4151 πνεύματος spirit! 3739 ο which 1510.2.3 εστι is 4487 ρήμα [2word 2316 θεού 1God's].   6:18   1223 διά Through 3956 πάσης all 4335 προσευχής prayer 2532 και and 1162 δεήσεως supplication 4336 προσευχόμενοι praying 1722 εν at 3956 παντί every 2540 καιρώ time 1722 εν in 4151 πνεύματι spirit, 2532 και and 1519 εις in 1473-3778 αυτό τούτο this same thing 69 αγρυπνούντες being sleepless 1722 εν with 3956 πάση all 4343 προσκαρτερήσει attention, 2532 και and 1162 δεήσει supplication 4012 περί for 3956 πάντων all 3588 των the 39 αγίων holy ones;   6:19   2532 και and 5228 υπέρ for 1473 εμού me, 2443 ίνα that 1473 μοι to me 1325 δοθή should be given 3056 λόγος a word 1722 εν in 457 ανοίξει opening 3588 του   4750-1473 στόματός μου my mouth 1722 εν in 3954 παρρησία an open manner 1107 γνωρίσαι to make known 3588 το the 3466 μυστήριον mystery 3588 του of the 2098 ευαγγελίου good news,   6:20   5228 υπέρ for 3739 ου which 4243 πρεσβεύω I am an ambassador 1722 εν in 254 αλύσει a chain, 2443 ίνα that 1722 εν in 1473 αυτώ it 3955 παρρησιάσωμαι I should speak openly 5613 ως as 1163 δει necessary 1473 με for me 2980 λαλήσαι to speak.   6:21   2443-1161 ίνα δε But that 1492 ειδήτε [3should know 2532 και 2also 1473 υμείς 1you] 3588 τα the things 2596 κατ΄ concerning 1473 εμέ me, 5100 τι what 4238 πράσσω I am doing -- 3956 πάντα all things 1473 υμίν [2to you 1107 γνωρίσει 1will be made known] * Τυχικός by Tychicus 3588 ο the 27 αγαπητός beloved 80 αδελφός brother 2532 και and 4103 πιστός trustworthy 1249 διάκονος servant 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord,   6:22   3739 ον whom 3992 έπεμψα I sent forth 4314 προς to 1473 υμάς you 1519 εις for 1473-3778 αυτό τούτο this very same thing, 2443 ίνα that 1097 γνώτε you should know 3588 τα the things 4012 περί concerning 1473 ημών us, 2532 και and 3870 παρακαλέση he should comfort 3588 τας   2588-1473 καρδίας υμών your hearts.   6:23   1515 ειρήνη Peace 3588 τοις to the 80 αδελφοίς brethren, 2532 και and 26 αγάπη love 3326 μετά with 4102 πίστεως belief 575 από from 2316 θεού God 3962 πατρός the father 2532 και and 2962 κυρίου the Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ.   6:24   3588 η   5484 χάρις Favor 3326 μετά be with 3956 πάντων all 3588 των the ones 25 αγαπώντων loving 3588 τον   2962-1473 κύριον ημών our Lord * Ιησούν Jesus 5547 χριστόν Christ 1722 εν in 861 αφθαρσία incorruptibility. 281 αμήν Amen.