Ephesians 5

  5:1   1096 γίνεσθε Become 3767 ούν then 3402 μιμηταί mimics 3588 του   2316 θεού of God, 5613 ως as 5043 τέκνα [2children 27 αγαπητά 1beloved]!   5:2   2532 και And 4043 περιπατείτε walk 1722 εν in 26 αγάπη love! 2531 καθώς as 2532 και also 3588 ο the 5547 χριστός Christ 25 ηγάπησεν loved 1473 ημάς us, 2532 και and 3860 παρέδωκεν delivered 1438 εαυτόν himself up 5228 υπέρ for 1473 ημών us 4376 προσφοράν an offering 2532 και and 2378 θυσίαν sacrifice 3588 τω   2316 θεώ to God 1519 εις for 3744 οσμήν a scent 2175 ευωδίας of pleasant aroma.   5:3   4202-1161 πορνεία δε And harlotry 2532 και and 3956 πάσα all 167 ακαθαρσία uncleanness 2228 η or 4124 πλεονεξία desire for wealth 3366 μηδέ let not 3687 ονομαζέσθω be named 1722 εν among 1473 υμίν you! 2531 καθώς as 4241 πρέπει it is becoming 39 αγίοις to holy ones;   5:4   2532 και and 151 αισχρότης indecency 2532 και and 3473 μωρολογία moronish talking, 2228 η or 2160 ευτραπελία obscene jokes 3588 τα   3756 ουκ not 433 ανήκοντα relating -- 235 αλλά but 3123 μάλλον rather 2169 ευχαριστία thankfulness.   5:5   3778-1063 τούτο γαρ For this 1510.2.5 εστε you are 1097 γινώσκοντες knowing, 3754 ότι that 3956 πας every 4205 πόρνος fornicator, 2228 η or 169 ακάθαρτος unclean, 2228 η or 4123 πλεονέκτης a hoarder of wealth, 3739 ος who 1510.2.3 εστιν is 1496 ειδωλολάτρης an idolater, 3756 ουκ does not 2192 έχει have 2817 κληρονομίαν an inheritance 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 του of the 5547 χριστού Christ 2532 και and 2316 θεού of God.   5:6   3367 μηδείς [2not one 1473 υμάς 3of you 538 απατάτω 1Let] be deceived 2756 κενοίς with empty 3056 λόγοις words! 1223 διά [2on account of 3778 ταύτα 3these things 1063 γαρ 1for] 2064 έρχεται comes 3588 η the 3709 οργή wrath 3588 του   2316 θεού of God 1909 επί upon 3588 τους the 5207 υιούς sons 3588 της   543 απειθείας of disobedience.   5:7   3361 μη Do not 3767 ούν then 1096 γίνεσθε become 4830 συμμέτοχοι joint-partners 1473 αυτών with them!   5:8   1510.7.5-1063 ήτε γαρ For you were 4218 ποτε at some time or other 4655 σκότος darkness, 3568-1161 νυν δε but now 5457 φως light 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord -- 5613 ως [2as 5043 τέκνα 3children 5457 φωτός 4of light 4043 περιπατείτε 1walk]!   5:9   3588-1063 ο γαρ (For the 2590 καρπός fruit 3588 του of the 4151 πνεύματος spirit 1722 εν is in 3956 πάση all 19 αγαθωσύνη goodness 2532 και and 1343 δικαιοσύνη righteousness 2532 και and 225 αληθεία truth),   5:10   1381 δοκιμάζοντες distinguishing 5100 τι what 1510.2.3 εστιν is 2101 ευάρεστον well-pleasing 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord.   5:11   2532 και And 3361 μη do not 4790 συγκοινωνείτε partake together with 3588 τοις the 2041 έργοις [2works 3588 τοις   175 ακάρποις 1unfruitful] 3588 του   4655 σκότους of darkness, 3123-1161 μάλλον δε but rather 2532 και also 1651 ελέγχετε reprove!   5:12   3588-1063 τα γαρ For the things 2931 κρυφή secretly 1096 γινόμενα taking place 5259 υπ΄ by 1473 αυτών them, 149-1510.2.3 αισχρόν εστι it is shameful 2532 και even 3004 λέγειν to speak.   5:13   3588-1161 τα δε But 3956 πάντα all 1651 ελεγχόμενα being reproved, 5259 υπό [2by 3588 του 3the 5457 φωτός 4light 5319 φανερούται 1are made manifest]; 3956 παν [4all things 1063 γαρ 1for 3588 το 2the thing 5319 φανερούμενον 3manifesting] 5457-1510.2.3 φως εστι is light.   5:14   1352 διό Therefore 3004 λέγει he says, 1453 έγειρε Arise, 3588 ο O 2518 καθεύδων sleeping one, 2532 και and 450 ανάστα rise up 1537 εκ from 3588 των the 3498 νεκρών dead! 2532 και and 2017 επιφαύσει [3shall shine upon 1473 σοι 4you 3588 ο 1the 5547 χριστός 2Christ].   5:15   991 βλέπετε Take heed 3767 ούν then 4459 πως how 199 ακριβώς exactly 4043 περιπατείτε you walk! 3361 μη not 5613 ως as 781 άσοφοι unwise, 235 αλλ΄ but 5613 ως as 4680 σοφοί wise,   5:16   1805 εξαγοραζόμενοι buying back 3588 τον the 2540 καιρόν time, 3754 ότι for 3588 αι the 2250 ημέραι days 4190-1510.2.6 πονηραί εισι are wicked.   5:17   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3361 μη do not 1096 γίνεσθε become 878 άφρονες fools, 235 αλλά but 4920 συνιέντες be perceiving 5100 τι what 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του of the 2962 κυρίου Lord is!   5:18   2532 και And 3361 μη be not 3182 μεθύσκεσθε intoxicated 3631 οίνω with wine 1722 εν in 3739 ω which 1510.2.3 εστιν is 810 ασωτία carnality! 235 αλλά but 4137 πληρούσθε be filled 1722 εν in 4151 πνεύματι spirit!   5:19   2980 λαλούντες speaking 1438 εαυτοίς to yourselves 5568 ψαλμοίς in psalms 2532 και and 5215 ύμνοις hymns 2532 και and 5603 ωδαίς [2odes 4152 πνευματικαίς 1spiritual]; 103 άδοντες singing 2532 και and 5567 ψάλλοντες strumming 1722 εν in 3588 τη   2588-1473 καρδία υμών your heart 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord;   5:20   2168 ευχαριστούντες giving thanks 3842 πάντοτε at all times 5228 υπέρ for 3956 πάντων all things 1722 εν in 3686 ονόματι the name 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3588 τω to the 2316 θεώ God 2532 και and 3962 πατρί father;   5:21   5293 υποτασσόμενοι being submitted 240 αλλήλοις to one another 1722 εν in 5401 φόβω a fear 2316 θεού of God.   5:22   3588 αι [2the 1135 γυναίκες 3wives 3588 τοις 5to their 2398 ιδίοις 6own 435 ανδράσιν 7husbands 5293 υποτάσσεσθε 1Let 4submit], 5613 ως as 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord!   5:23   3754 ότι For 3588 ο the 435 ανήρ husband 1510.2.3 εστι is 2776 κεφαλή head 3588 της of the 1135 γυναικός wife, 5613 ως as 2532 και also 3588 ο the 5547 χριστός Christ 2776 κεφαλή is head 3588 της of the 1577 εκκλησίας assembly, 2532 και and 1473 αυτός he 1510.2.3 εστι is 4990 σωτήρ deliverer 3588 του of the 4983 σώματος body.   5:24   235 αλλ΄ But 5618 ώσπερ as 3588 η the 1577 εκκλησία assembly 5293 υποτάσσεται submits 3588 τω to the 5547 χριστώ Christ, 3779 ούτω so 2532 και also 3588 αι the 1135 γυναίκες wives 3588 τοις to their 2398 ιδίοις own 435 ανδράσιν husbands 1722 εν in 3956 παντί all things.   5:25   3588 οι [2the 435 άνδρες 3husbands 25 αγαπάτε 1Let] love 3588 τας   1135-1438 γυναίκας εαυτών their own wives, 2531 καθώς as 2532 και also 3588 ο the 5547 χριστός Christ 25 ηάπησε loved 3588 την the 1577 εκκλησίαν assembly, 2532 και and 1438-3860 εαυτόν παρέδωκεν delivered himself up 5228 υπέρ for 1473 αυτής it;   5:26   2443 ίνα that 1473-37 αυτήν αγιάση he should sanctify it, 2511 καθαρίσας having cleansed it 3588 τω by the 3067 λουτρώ bath 3588 του   5204 ύδατος of water 1722 εν by 4487 ρήματι the word;   5:27   2443 ίνα that 3936 παραστήση he should present 1473 αυτήν it 1438 εαυτώ to himself 1741 ένδοξον [2honorable 3588 την 1the 1577 εκκλησίαν 3assembly], 3361 μη not 2192 έχουσαν having 4695 σπίλον stain, 2228 η or 4512 ρυτίδα wrinkle, 2228 η or 5100 τι any 3588 των   5108 τοιούτων such things; 235 αλλ΄ but 2443 ίνα that 1510.3 η it should be 39 αγία holy 2532 και and 299 άμωμος unblemished.   5:28   3779 ούτως So 3784 οφείλουσιν ought 3588 οι the 435 άνδρες husbands 25 αγαπάν to love 3588-1473 τας εαυτών their own 1135 γυναίκας wives 5613 ως as 3588-1438 τα εαυτών their own 4983 σώματα bodies. 3588 ο The one 25 αγαπών loving 3588-1473 την εαυτού his own 1135 γυναίκα wife, 1438-25 εαυτόν αγαπά loves himself.   5:29   3762-1063 ουδείς γαρ For no one 4218 ποτε at some time or other 3588 την   1438 εαυτού [2his own 4561 σάρκα 3flesh 3404 εμίσησεν 1detests], 235 αλλ΄ but 1625 εκτρέφει nourishes 2532 και and 2282 θάλπει comforts 1473 αυτήν it, 2531 καθώς as 2532 και also 3588 ο the 2962 κύριος Lord 3588 την for the 1577 εκκλησίαν assembly.   5:30   3754 ότι For 3196-1510.2.4 μέλη εσμέν we are members 3588 του   4983-1473 σώματος αυτού of his body, 1537 εκ of 3588 της   4561 σαρκός αυτού his flesh, 2532 και and 1537 εκ of 3588 των   3747-1473 οστέων αυτού his bones.   5:31   473 αντί For 3778 τούτου of this 2641 καταλείψει [2leaves behind 444 άνθρωπος 1a man] 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτού his father 2532 και and 3588 την   3384 μητέρα mother, 2532 και and 4347 προσκολληθήσεται cleaves 4314 προς to 3588 την   1135-1473 γυναίκα αυτού his wife, 2532 και and 1510.8.6 έσονται [3will be 3588 οι 1the 1417 δύο 2two] 1519 εις for 4561 σάρκα [2flesh 1520 μίαν 1one].   5:32   3588 το   3466-3778 μυστήριον τούτο This mystery 3173-1510.2.3 μέγα εστίν is great; 1473-1161 εγώ δε and I 3004 λέγω speak 1519 εις as to 5547 χριστόν Christ, 2532 και and 1519 εις as to 3588 την the 1577 εκκλησίαν assembly.   5:33   4133 πλήν Only 2532 και also 1473 υμείς you, 3588-2596-1520 οι καθ΄ ένα everyone, 1538 έκαστος [3each 3588 την   1438 εαυτού 5his own 1135 γυναίκα 6wife 3779 ούτως 1so 25 αγαπάτω 2let 4love] 5613 ως as 1438 εαυτόν himself, 3588-1161 η δε and the 1135 γυνή wife, 2443 ίνα that 5399 φοβήται she should fear 3588 τον the 435 άνδρα husband!