Ephesians 4

  4:1   3870 παρακαλώ I appeal 3767 ούν then 1473 υμάς to you, 1473 εγώ I 3588 ο the 1198 δέσμιος prisoner 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord, 516 αξίως [2worthily 4043 περιπατήσαι 1to walk] 3588 της of the 2821 κλήσεως calling 3739 ης of which 2564 εκλήθητε you were called,   4:2   3326 μετά with 3956 πάσης all 5012 ταπεινοφροσύνης humility 2532 και and 4236 πραότητος gentleness, 3326 μετά with 3115 μακροθυμίας leniency, 430 ανεχόμενοι enduring 240 αλλήλων one another 1722 εν in 26 αγάπη love;   4:3   4704 σπουδάζοντες hurrying 5083 τηρείν to keep 3588 την the 1775 ενότητα unity 3588 του of the 4151 πνεύματος spirit 1722 εν in 3588 τω the 4886 συνδέσμω bonding together 3588 της   1515 ειρήνης of peace.   4:4   1520 εν One 4983 σώμα body, 2532 και and 1520 εν one 4151 πνεύμα spirit, 2531 καθώς as 2532 και also 2564 εκλήθητε you were called 1722 εν in 1520 μιά one 1680 ελπίδι hope 3588 της   2821-1473 κλήσεως υμών of your calling.   4:5   1520 εις One 2962 κύριος Lord, 1520 μία one 4102 πίστις belief, 1520 εν one 908 βάπτισμα immersion;   4:6   1520 εις one 2316 θεός God 2532 και and 3962 πατήρ father 3956 πάντων of all, 3588 ο the one 1909 επί over 3956 πάντων all, 2532 και and 1223 διά through 3956 πάντων all, 2532 και and 1722 εν in 3956-1473 πάσιν υμίν you all.   4:7   1520 ενί [3one 1161 δε 1And 1538 εκάστω 2in each] 1473 ημών of us 1325 εδόθη was given 3588 η the 5484 χάρις favor 2596 κατά according to 3588 το the 3358 μέτρον measure 3588 της of the 1431 δωρεάς gift 3588 του of the 5547 χριστού Christ.   4:8   1352 διό Therefore 3004 λέγει he says, 305 αναβάς Having ascended 1519 εις into 5311 ύψος the height 162 ηχμαλώτευσεν he captured 161 αιχμαλωσίαν the captivity, 2532 και and 1325 έδωκε he gave 1390 δόματα gifts 3588 τοις   444 ανθρώποις to men.   4:9   3588-1161 το δε And the one 305 ανέβη that ascended, 5100 τι what 1510.2.3 εστιν is it 1508 ει μη unless 3754 ότι that 2532 και also 2597 κατέβη he came down 4412 πρώτον first 1519 εις unto 3588 το the 2737 κατώτερα lower 3313 μέρη parts 3588 της of the 1093 γης earth?   4:10   3588 ο The one 2597 καταβάς having come down, 1473 αυτός he 1510.2.3 εστι is 2532 και also 3588 ο the one 305 αναβάς having ascended 5231 υπεράνω up above 3956 πάντων all 3588 των the 3772 ουρανών heavens, 2443 ίνα that 4137 πληρώση he should fulfill 3588-3956 τα πάντα all things.   4:11   2532 και And 1473 αυτός he 1325 έδωκε gave 3588-3303 τους μεν some indeed for 652 αποστόλους apostles, 3588 τους   1161 δε and some 4396 προφήτας prophets, 3588 τους   1161 δε and some 2099 ευαγγελιστάς evangelists; 3588 τους   1161 δε but some 4166 ποιμένας shepherds 2532 και and 1320 διδασκάλους teachers,   4:12   4314 προς for 3588 τον the 2677 καταρτισμόν readying 3588 των of the 39 αγίων holy ones 1519 εις for 2041 έργον a work 1248 διακονίας of service, 1519 εις for 3619 οικοδομήν edification 3588 του of the 4983 σώματος body 3588 του of the 5547 χριστού Christ;   4:13   3360 μέχρι until 2658 καταντήσωμεν we should [2arrive 3588 οι   3956 πάντες 1all] 1519 εις in 3588 την the 1775 ενότητα unity 3588 της of the 4102 πίστεως belief, 2532 και and 3588 της of the 1922 επιγνώσεως full knowledge 3588 του of the 5207 υιού son 3588 του   2316 θεού of God, 1519 εις in 435 άνδρα [2man 5046 τέλειον 1a perfect], 1519 εις in 3358 μέτρον the measure 2244 ηλικίας of the stature 3588 του of the 4138 πληρώματος fullness 3588 του of the 5547 χριστού Christ;   4:14   2443 ίνα that 3371 μηκέτι no longer 1510.3 ώμεν should we be 3516 νήπιοι infants, 2831 κλυδωνιζόμενοι being swelled 2532 και and 4064 περιφερόμενοι carried round about 3956 παντί by every 417 ανέμω wind 3588 της of the 1319 διδασκαλίας instruction, 1722 εν in 3588 τη the 2940 κυβεία cunning 3588 των   444 ανθρώπων of men, 1722 εν in 3834 πανουργία cleverness 4314 προς to 3588 την the 3180 μεθοδείαν craft 3588 της of the 4106 πλάνης delusion.   4:15   226-1161 αληθεύοντες δε But being truthful 1722 εν in 26 αγάπη love, 837 αυξήσωμεν we should grow 1519 εις in 1473 αυτόν him 3588-3956 τα πάντα in all things, 3739 ος which 1510.2.3 εστιν is 3588 η the 2776 κεφαλή head -- 3588 ο the 5547 χριστός Christ;   4:16   1537 εξ from 3739 ου whom 3956 παν all 3588 το the 4983 σώμα body 4883 συναρμολογούμενον being fitted together, 2532 και and 4822 συμβιβαζόμενον being instructed 1223 διά by 3956 πάσης every 860 αφής ligament 3588 της   2024 επιχορηγίας of supply, 2596 κατ΄ according to 1753 ενέργειαν energy 1722 εν in 3358 μέτρω measure 1520 ενός [2one 1538 εκάστου 1of each] 3313 μέρους part, 3588 την the 838 αύξησιν growth 3588 του of the 4983 σώματος body 4160 ποιείται to produce for itself 1519 εις to 3619 οικοδομήν the construction 1438 εαυτού of itself 1722 εν in 26 αγάπη love.   4:17   3778 τούτο This 3767 ούν then 3004 λέγω I say 2532 και and 3143 μαρτύρομαι testify 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord, 3371-1473 μηκέτι υμάς for you to no longer 4043 περιπατείν walk 2531 καθώς as 2532 και also 3588 τα the 3062 λοιπά rest 1484 έθνη of the nations 4043 περιπατεί walk, 1722 εν in 3153 ματαιότητι the folly 3588 του   3563-1473 νοός αυτών of their mind,   4:18   4654 εσκοτισμένοι being darkened 3588 τη in the 1271 διανοία mind, 1510.6 όντες being 526 απηλλοτριωμένοι separated from 3588 της the 2222 ζωής life 3588 του   2316 θεού of God, 1223 διά through 3588 την the 52 άγνοιαν ignorance 3588 την   1510.6 όυσαν being 1722 εν in 1473 αυτοίς them, 1223 διά through 3588 την the 4457 πώρωσιν callousness 3588 της   2588-1473 καρδίας αυτών of their heart;   4:19   3748 οίτινες ones who 524 απηλγηκότες being numbed, 1438-3860 εαυτούς παρέδωκαν delivered themselves up 3588 τη to 766 ασελγεία lewdness, 1519 εις for 2039 εργασίαν a work 167-3956 ακαθαρσίας πάσης of all uncleanness 1722 εν in 4124 πλεονεξία a desire for wealth.   4:20   1473-1161 υμείς δε But you 3756 ουχ [2not 3779 ούτως 3thus 3129 εμάθετε 1learned] 3588 τον the 5547 χριστόν Christ,   4:21   1489 είγε if indeed 1473-191 αυτόν ηκούσατε you heard him, 2532 και and 1722 εν [2in 1473 αυτώ 3him 1321 εδιδάχθητε 1were taught], 2531 καθώς as 1510.2.3-225 εστιν αλήθεια truth is 1722 εν in 3588 τω   * Ιησού Jesus;   4:22   659-1473 αποθέσθαι υμάς for you to put aside 2596 κατά according to 3588 την the 4387 προτέραν former 391 αναστροφήν behavior, 3588 τον the 3820 παλαιόν old 444 άνθρωπον man, 3588 τον the one 5351 φθειρόμενον being corrupt 2596 κατά according to 3588 τας the 1939 επιθυμίας desires 3588 της of the 539 απάτης deception;   4:23   365-1161 ανανεούσθαι δε and to be renewed 3588 τω in the 4151 πνεύματι spirit 3588 του   3563-1473 νοός υμών of your mind;   4:24   2532 και and 1746 ενδύσασθαι to put on 3588 τον the 2537 καινόν new 444 άνθρωπον man, 3588 τον the one 2596 κατά according to 2316 θεόν God 2936 κτισθέντα being created 1722 εν in 1343 δικαιοσύνη righteousness 2532 και and 3742 οσιότητι sacredness 3588 της of the 225 αληθείας truth.   4:25   1352 διό Therefore 659 αποθέμενοι having put aside 3588 το the 5579 ψεύδος lie, 2980 λαλείτε let [2speak 225 αλήθειαν 3truth 1538 έκαστος 1each] 3326 μετά with 3588 του   4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor! 3754 ότι for 1510.2.4 εσμέν we are 240 αλλήλων [2of one another 3196 μέλη 1members].   4:26   3710 οργίζεσθε Be angry 2532 και and 3361 μη do not 264 αμαρτάνετε sin! 3588 ο [3the 2246 ήλιος 4sun 3361 μη 1Do not 1931 επιδυέτω 2let] set 1909 επί upon 3588 τω the 3950-1473 παροργισμώ υμών provocation to your anger!   4:27   3366 μηδέ nor 1325 δίδοτε give 5117 τόπον place 3588 τω to the 1228 διαβόλω devil!   4:28   3588 ο The one 2813 κλέπτων stealing 3371 μηκέτι no longer 2813 κλεπτέτω let him steal! 3123-1161 μάλλον δε but rather 2872 κοπιάτω let him tire 2038 εργαζόμενος working 3588 το what is 18 αγαθόν good 3588 ταις with the 5495 χερσίν hands! 2443 ίνα that 2192 έχη he should have 3330 μεταδιδόναι something to share 3588 τω with the one 5532 χρείαν [2need 2192 έχοντι 1having].   4:29   3956 πας Every 3056 λόγος [2word 4550 σαπρός 1rotten] 1537 εκ from out of 3588 του   4750-1473 στόματος υμών your mouth, 3361 μη let it not 1607 εκπορευέσθω go forth! 235 αλλ΄ but 1536 ει τις if any 18 αγαθός good word 4314 προς for 3619 οικοδομήν edification 3588 της for the 5532 χρείας need, 2443 ίνα let it go forth so that 1325 δω it should give 5484 χάριν favor 3588 τοις to the ones 191 ακούουσι hearing.   4:30   2532 και And 3361 μη do not 3076 λυπείτε fret 3588 το the 4151 πνεύμα [2spirit 3588 το   39 άγιον 1holy] 3588 του   2316 θεού of God, 1722 εν in 3739 ω which 4972 εσφραγίσθητε you were sealed 1519 εις for 2250 ημέραν the day 629 απολυτρώσεως of release by ransom!   4:31   3956 πάσα All 4088 πικρία bitterness, 2532 και and 2372 θυμός rage, 2532 και and 3709 οργή anger, 2532 και and 2906 κραυγή roaring, 2532 και and 988 βλασφημία blasphemy 142 αρθήτω take away 575 αφ΄ from 1473 υμών you 4862 συν with 3956 πάση all 2549 κακία evil!   4:32   1096-1161 γίνεσθε δε And be 1519 εις to 240 αλλήλους one another 5543 χρηστοί gracious, 2155 εύσπλαγχνοι compassionate, 5483 χαριζόμενοι granting 1438 εαυτοίς to each other, 2531 καθώς as 2532 και also 3588 ο   2316 θεός God 5483 εχαρίσατο granted 1473 ημίν to us 1722 εν in 5547 χριστω Christ!