Ephesians 4:16

  4:16   1537 εξ from 3739 ου whom 3956 παν all 3588 το the 4983 σώμα body 4883 συναρμολογούμενον being fitted together, 2532 και and 4822 συμβιβαζόμενον being instructed 1223 διά by 3956 πάσης every 860 αφής ligament 3588 της   2024 επιχορηγίας of supply, 2596 κατ΄ according to 1753 ενέργειαν energy 1722 εν in 3358 μέτρω measure 1520 ενός [2one 1538 εκάστου 1of each] 3313 μέρους part, 3588 την the 838 αύξησιν growth 3588 του of the 4983 σώματος body 4160 ποιείται to produce for itself 1519 εις to 3619 οικοδομήν the construction 1438 εαυτού of itself 1722 εν in 26 αγάπη love.