1 Peter 2

  2:1   659 αποθέμενοι Having put aside 3767 ούν then 3956 πάσαν all 2549 κακίαν evil, 2532 και and 3956 πάντα all 1388 δόλον treachery, 2532 και and 5272 υποκρίσεις hypocrisies, 2532 και and 5355 φθόνους envies, 2532 και and 3956 πάσας all 2636 καταλαλιάς evil speakings,   2:2   5613 ως as 738 αρτιγέννητα newborn 1025 βρέφη babes, 3588 το [2the 3050 λογικόν 3rational 97 άδολον 4sincere 1051 γάλα 5milk 1971 επιποθήσατε 1long after]! 2443 ίνα that 1722 εν by 1473 αυτώ it 837 αυξηθήτε you should grow;   2:3   1512 είπερ if indeed 1089 εγεύσασθε you tasted 3754 ότι that 5543 χρηστός [3is gracious 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord].   2:4   4314 προς To 3739 ον whom 4334 προσερχόμενοι coming forward 3037 λίθον [2stone 2198 ζώντα 1as a living], 5259 υπό [3by 444 ανθρώπων 4men 3303 μεν 1indeed 593 αποδεδοκιμασμένον 2being rejected], 3844-1161 παρά δε but by 2316 θεώ God 1588 εκλεκτόν chosen, 1784 έντιμον valued;   2:5   2532 και also 1473 αυτοί yourselves, 5613 ως as 3037 λίθοι [2stones 2198 ζώντες 1living], 3618 οικοδομείσθε are being built up 3624 οίκος [2house 4152 πνευματικός 1a spiritual], 2406 ιεράτευμα [2priesthood 39 άγιον 1a holy], 399 ανενέγκαι to offer 4152 πνευματικάς spiritual 2378 θυσίας sacrifices, 2144 ευπροσδέκτους well-received 3588 τω   2316 θεώ to God 1223 διά through * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ.   2:6   1360 διότι For 4023 περιέχει it is contained 1722 εν in 3588 τη the 1124 γραφή scripture, 2400 ιδού Behold, 5087 τίθημι I place 1722 εν in * Σιών Zion 3037 λίθον [4stone 204 ακρογωνιαίον 3cornering 1588 εκλεκτόν 1a chosen 1784 έντιμον 2valued]; 2532 και and 3588 ο the one 4100 πιστεύων believing 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ him, 3766.2 ου μη in no way 2617 καταισχυνθη shall be disgraced.   2:7   1473 υμίν To you 3767 ούν then 3588 η a stone of 5092 τιμή value -- 3588 τοις to the ones 4100 πιστεύουσιν believing; 544-1161 απειθούσι δε but to the ones disobeying, 3037 λίθον a stone 3739 ον which 593 απεδοκίμασαν [3rejected 3588 οι 1the ones 3618 οικοδομούντες 2building], 3778 ούτος this one 1096 εγενήθη became 1519 εις for 2776 κεφαλήν the head 1137 γωνίας of the corner,   2:8   2532 και and 3037 λίθος a stone 4348 προσκόμματος of stumbling, 2532 και and 4073 πέτρα a rock 4625 σκανδάλου causing offence, 3739 οι which 4350 προσκόπτουσι they stumble against 3588 τω the 3056 λόγω word, 544 απειθούντες being disobedient; 1519 εις to 3739 ο which 2532 και also 5087 ετέθησαν they were appointed.   2:9   1473-1161 υμείς δε But you 1085 γένος [2race 1588 εκλεκτόν 1are a chosen], 934 βασίλειον a royal 2406 ιεράτευμα priesthood, 1484 έθνος [2nation 39 άγιον 1a holy], 2992 λαός a people 1519 εις for 4047 περιποίησιν procurement; 3704 όπως so that 3588 τας [2the 703 αρετάς 3virtues 1804 εξαγγείλητε 1you should publish] 3588 του of the one 1537 εκ [2from out of 4655 σκότους 3darkness 1473-2564 υμάς καλέσαντος 1calling you] 1519 εις into 3588 το   2298-1473 θαυμαστόν αυτού his wonderful 5457 φως light.   2:10   3588 οι The ones 4218 ποτέ at some time or other 3756 ου not 2992 λαός a people, 3568-1161 νυν δε but now 2992 λαός are a people 2316 θεού of God; 3588 οι the ones 3756 ουκ not 1653 ηλεημένοι being shown mercy, 3568-1161 νυν δε but now 1653 ελεηθέντες are shown mercy.   2:11   27 αγαπητοί Beloved, 3870 παρακαλώ I appeal to you 5613 ως as 3941 παροίκους sojourners 2532 και and 3927 παρεπιδήμους immigrants, 566 απέχεσθε to be at a distance 3588 των from the 4559 σαρκικών fleshy 1939 επιθυμιών desires, 3748 αίτινες which 4754 στρατεύονται soldier 2596 κατά against 3588 της the 5590 ψυχής soul;   2:12   3588 την   391 αναστροφήν [2behavior 1473-2192 υμών έχοντες 1having your] 2570 καλήν good 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations; 2443 ίνα that 1722 εν in 3739 ω what 2635 καταλαλούσιν they speak ill 1473 υμών of you, 5613 ως as 2555 κακοποιών ones doing evil, 1537 εκ that from 3588 των [2the 2570 καλών 3good 2041 έργων 4works 2029 εποπτεύσαντες 1having scrutinized], 1392 δοξάσωσι they should glorify 3588 τον   2316 θεόν God 1722 εν in 2250 ημέρα the day 1984 επισκοπής of visitation.   2:13   5293 υποτάγητε Submit 3767 ούν then 3956 πάση to every 442 ανθρωπίνη human 2937 κτίσει institution 1223 διά for the sake of 3588 τον the 2962 κύριον Lord! 1535 είτε whether 935 βασιλεί to king 5613 ως as 5242 υπερέχοντι being superior;   2:14   1535 είτε or whether 2232 ηγεμόσιν to governors 5613 ως as 1223 δι΄ [2by 1473 αυτού 3him 3992 πεμπομένοις 1being sent] 1519 εις for 1557 εκδίκησιν punishment 3303 μεν indeed on 2555 κακοποιών ones doing evil, 1868-1161 έπαινον δε and high praise 17 αγαθοποιών on ones beneficial.   2:15   3754 ότι For 3779 ούτως so 1510.2.3 εστί is 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του   2316 θεού of God, 15 αγαθοποιούντας by doing good 5392 φιμούν to halt 3588 την the 3588 των   878 αφρόνων [2of foolish 444 ανθρώπων 3men 56 αγνωσίαν 1ignorance];   2:16   5613 ως as 1658 ελεύθεροι free, 2532 και and 3361 μη not 5613 ως [3as 1942 επικάλυμμα 4a covering 2192 έχοντες 1having 3588 της   2549 κακίας 5of evil 3588 την   1657 ελευθερίαν 2freedom], 235 αλλ΄ but 5613 ως as 1401 δούλοι bondmen 2316 θεού of God.   2:17   3956-5091 πάντας τιμήσατε Honor all! 3588 την [2the 81 αδελφότητα 3brotherhood 25 αγαπάτε 1Love]! 3588 τον   2316-5399 θεόν φοβείσθε Fear God! 3588 τον [2the 935 βασιλέα 3king 5091 τιμάτε 1Honor]!   2:18   3588 οι   3610 οικέται Domestic servants -- 5293 υποτασσόμενοι being submitted 1722 εν with 3956 παντί all 5401 φόβω fear 3588 τοις to the 1203 δεσπόταις masters, 3756 ου not 3440 μόνον only 3588 τοις to the 18 αγαθοίς good 2532 και and 1933 επιεικέσιν lenient, 235 αλλά but 2532 και also 3588 τοις to the 4646 σκολιοίς crooked.   2:19   3778-1063 τούτο γαρ For this 5484 χάρις is favor, 1487 ει if 1223 διά through 4893 συνείδησιν conscience 2316 θεού of God 5297-5100 υποφέρει τις anyone endures 3077 λύπας distress, 3958 πάσχων suffering 95 αδίκως unjustly.   2:20   4169-1063 ποίον γαρ For what 2811 κλέος fame 1487 ει if 264 αμαρτάνοντες sinning 2532 και and 2852 κολαφιζόμενοι [2being buffeted 5278 υπομενείτε 1you endure]? 235 αλλ΄ But 1487 ει if 15 αγαθοποιούντες doing good 2532 και and 3958 πάσχοντες suffering 5278 υπομενείτε you endure, 3778 τούτο this 5484 χάρις is favorable 3844 παρά with 2316 θεώ God.   2:21   1519-3778-1063 εις τούτο γαρ For this 2564 εκλήθητε you were called, 3754 ότι for 2532 και also 5547 χριστός Christ 3958 έπαθεν suffered 5228 υπέρ for 1473 ημών us, 1473-5277 ημίν υπολιμπάνων leaving behind to us 5261 υπογραμμόν a pattern, 2443 ίνα that 1872 επακολουθήσητε you should follow after 3588 τοις   2487-1473 ίχνεσιν αυτού his tracks;   2:22   3739 ος who 266 αμαρτίαν [3sin 3756 ουκ 2not 4160 εποίησεν 1did], 3761 ουδέ nor 2147 ευρέθη was there [2found 1388 δόλος 1treachery] 1722 εν in 3588 τω   4750-1473 στόματι αυτού his mouth;   2:23   3739 ος who 3058 λοιδορούμενος being reviled 3756 ουκ did not 486 αντελοιδόρει return verbal abuse; 3958 πάσχων when suffering 3756 ουκ did not 546 ηπείλει threaten; 3860-1161 παρεδίδου δε but delivered himself up 3588 τω to the one 2919 κρίνοντι judging 1346 δικαίως justly;   2:24   3739 ος who 3588 τας   266-1473 αμαρτίας ημών [3our sins 1473 αυτός 1himself 399 ανήνεγκεν 2bore] 1722 εν in 3588 τω   4983-1473 σώματι αυτού his body 1909 επί upon 3588 το the 3586 ξύλον timber, 2443 ίνα that 3588 ταις   266 αμαρτίαις [2to sins 581 απογενόμενοι 1becoming dead], 3588 τη [2to the 1343 δικαιοσύνη 3righteousness 2198 ζήσωμεν 1we should live]; 3739 ου of which 3588 τω by 3468-1473 μώλωπι αυτού his stripe 2390 ιάθητε you were healed.   2:25   1510.7.5-1063 ήτε γαρ For you were 5613 ως as 4263 πρόβατα sheep 4105 πλανώμενα wandering; 235 αλλ΄ but 1994 επεστράφητε are returned 3568 νυν now 1909 επί unto 3588 τον the 4166 ποιμένα shepherd 2532 και and 1985 επίσκοπον overseer 3588 των   5590-1473 ψυχών υμών of your souls.