Numbers 21:23

ABP_GRK(i)
  23 G2532 και G3756 ουκ G1325 έδωκε G* Σηών G3588 τω G* Ισραήλ G3928 παρελθείν G1223 διά G3588 των G3725 ορίων αυτού G1473   G2532 και G4863 συνήγαγε Σηών G*   G3956 πάντα G3588 τον G2992 λαόν αυτού G1473   G2532 και G1831 εξήλθε G3904.4 παρατάξασθαι G3588 τω G* Ισραήλ G1519 εις G3588 την G2048 έρημον G2532 και G2064 ήλθεν G1519 εις G* Ιάσσα G2532 και G3904.4 παρετάξατο G3588 τω G* Ισραήλ
LXX_WH(i)
    23 G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1325 V-AAI-3S εδωκεν   N-PRI σηων G3588 T-DSM τω G2474 N-PRI ισραηλ G3928 V-AAN παρελθειν G1223 PREP δια G3588 T-GPN των G3725 N-GPN οριων G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4863 V-AAI-3S συνηγαγεν   N-PRI σηων G3956 A-ASM παντα G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1831 V-AAI-3S εξηλθεν   V-AMN παραταξασθαι G3588 T-DSM τω G2474 N-PRI ισραηλ G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2048 N-ASF ερημον G2532 CONJ και G2064 V-AAI-3S ηλθεν G1519 PREP εις   N-PRI ιασσα G2532 CONJ και   V-AMI-3S παρεταξατο G3588 T-DSM τω G2474 N-PRI ισραηλ
HOT(i) 23 ולא נתן סיחן את ישׂראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישׂראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישׂראל׃
IHOT(i) (In English order)
  23 H3808 ולא would not H5414 נתן suffer H5511 סיחן And Sihon H853 את   H3478 ישׂראל Israel H5674 עבר to pass H1366 בגבלו through his border: H622 ויאסף   H5511 סיחן but Sihon H853 את   H3605 כל   H5971 עמו   H3318 ויצא and went out H7125 לקראת against H3478 ישׂראל Israel H4057 המדברה into the wilderness: H935 ויבא and he came H3096 יהצה to Jahaz, H3898 וילחם and fought H3478 בישׂראל׃ against Israel.
Vulgate(i) 23 qui concedere noluit ut transiret Israhel per fines suos quin potius exercitu congregato egressus est obviam in desertum et venit in Iasa pugnavitque contra eum
Clementine_Vulgate(i) 23 Qui concedere noluit ut transiret Israël per fines suos: quin potius exercitu congregato, egressus est obviam in desertum, et venit in Jasa, pugnavitque contra eum.
Wycliffe(i) 23 Which nolde graunte that Israel schulde passe thury hise coostis, but rather, whanne the oost was gaderid, he yede out ayens Israel, in to deseert. And he cam in to Yasa, and fauyt ayens Israel;
Tyndale(i) 23 And Siho wolde geue Israel no licence to passe thorow his contre but gathered all his people together and went out agest Israel in to the wildernesse. And he came to Iaheza and foughte with Israel.
Coverdale(i) 23 Howbeit Sihon wolde not geue the children of Israel licence to go thorow the coastes of his londe, but gathered all his people together, and wente out agaynst Israel in the wyldernesse. And whan he came to Iaheza, he fought agaynst Israel.
MSTC(i) 23 And Sihon would give Israel no license to pass through his country, but gathered all his people together and went out against Israel into the wilderness. And he came to Jahaz and fought with Israel.
Matthew(i) 23 And Sehon wold giue Israel no lycence to passe thorow hys contrey, but gathered al hys people togyther, & went oute agaynste Israell into the wyldernesse. And he came to Iaheza and foughte wyth Israell.
Great(i) 23 But Sehon wolde geue Israel no licence to passe thorowe hys countre, but gethered all hys people together and went oute agaynst Israel into the wyldernesse. And he came to Iaheza and foughte agaynst Israel.
Geneva(i) 23 But Sihon gaue Israel no licence to passe through his countrey, but Sihon assembled all his people, and went out against Israel into the wildernesse: and he came to Iahoz, and fought against Israel.
Bishops(i) 23 But Sehon woulde geue Israel no lisence to passe through his countrey: but gathered all his people together, & went out agaynst Israel into the wildernesse: And he came to Iaza, and fought agaynst Israel
DouayRheims(i) 23 And he would not grant that Israel should pass by his borders: but rather gathering an army, went forth to meet them in the desert, and came to Jasa and fought against them.
KJV(i) 23

And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel.

KJV_Cambridge(i) 23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel.
Thomson(i) 23 But Seon would not grant Israel a passage through his territories. He indeed assembled all his people, and went out to the wilderness, to attack Israel, and came to Jessa, and drew up in array against Israel.
Webster(i) 23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon collected all his people, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel:
Brenton(i) 23 And Seon did not allow Israel to pass through his borders, and Seon gathered all his people, and went out to set the battle in array against Israel into the wilderness; and he came to Jassa, and set the battle in array against Israel.
Brenton_Greek(i) 23 Καὶ οὐκ ἔδωκε Σηὼν τῷ Ἰσραὴλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ· καὶ συνήγαγε Σηὼν πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθε παρατάξασθαι τῷ Ἰσραὴλ εἰς τὴν ἔρημον· καὶ ἦλθεν εἰς Ἰασσὰ, καὶ παρετάξατο τῷ Ἰσραήλ.
Leeser(i) 23 But Sichon would not suffer Israel to pass through his border; and Sichon assembled all his people together; and went out against Israel into the wilderness; and he came to Yahaz, and fought against Israel.
YLT(i) 23 And Sihon hath not suffered Israel to pass through his border, and Sihon gathereth all his people, and cometh out to meet Israel into the wilderness, and cometh in to Jahaz, and fighteth against Israel.
JuliaSmith(i) 23 And Sihon gave not to Israel to pass over by his boundary; and Sihon will gather all his people, and will come forth to meet Israel to the desert: and he will come to Jahaz, and he will fight against Israel.
Darby(i) 23 But Sihon would not suffer Israel to go through his border; and Sihon gathered all his people, and went out against Israel into the wilderness, and came to Jahaz, and fought against Israel.
ERV(i) 23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness, and came to Jahaz: and he fought against Israel.
ASV(i) 23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness, and came to Jahaz; and he fought against Israel.
JPS_ASV_Byz(i) 23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border; but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness, and came to Jahaz; and he fought against Israel.
Rotherham(i) 23 And Sihon suffered not Israel to pass through his boundary, but Sihon gathered together all his people, and came forth to meet Israel, towards the desert, and entered Jahaz, and fought with Israel.
CLV(i) 23 Yet Sihon would not allow Israel to cross over at his boundary. Sihon gathered all his people and went forth to meet Israel toward the wilderness. He came to Jahaz and fought against Israel.
BBE(i) 23 And Sihon would not let Israel go through his land; but got all his people together and went out against Israel into the waste land, as far as Jahaz, to make war on Israel.
MKJV(i) 23 And Sihon would not allow Israel to pass through his border. But Sihon gathered all his people, and went out against Israel in the wilderness. And he came to Jahaz and fought against Israel.
LITV(i) 23 And Sihon would not allow Israel to pass through his border. And Sihon gathered all his people and went out to meet Israel in the wilderness, and they came to Jahaz and fought against Israel.
ECB(i) 23 And Sichon gives not Yisra El to pass through his border: but Sichon gathers all his people together and goes and confronts Yisra El in the wilderness: and he comes to Yahsah who fights Yisra El:
ACV(i) 23 And Sihon would not allow Israel to pass through his border, but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness, and came to Jahaz, and he fought against Israel.
WEB(i) 23 Sihon would not allow Israel to pass through his border, but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness, and came to Jahaz. He fought against Israel.
NHEB(i) 23 Sihon would not allow Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness, and came to Jahaz; and he fought against Israel.
AKJV(i) 23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel.
KJ2000(i) 23 And Sihon would not allow Israel to pass through his territory: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel.
UKJV(i) 23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel.
EJ2000(i) 23 But Sihon would not allow Israel to pass through his border; instead Sihon gathered all his people together and went out against Israel into the wilderness; and he came to Jahaz and fought against Israel.
CAB(i) 23 And Sihon did not allow Israel to pass through his borders, and Sihon gathered all his people, and went out to set the battle in array against Israel into the wilderness; and he came to Jahaz, and set the battle in array against Israel.
LXX2012(i) 23 And Seon did not allow Israel to pass through his borders, and Seon gathered all his people, and went out to set the battle in array against Israel into the wilderness; and he came to Jassa, and set the battle in array against Israel.
NSB(i) 23 Sihon would not let Israel pass through his territory. Sihon gathered all his troops and came out into the desert to attack Israel. When Sihon’s troops came to Jahaz, they fought against Israel.
LEB(i) 23 But Sihon did not allow Israel to go through his territory. Sihon gathered all his people and went out to meet Israel; he came to the desert, to Jahaz, and he fought against Israel.
MLV(i) 23 And Sihon would not allow Israel to pass through his border, but Sihon gathered all his people together and went out against Israel into the wilderness and came to Jahaz and he fought against Israel.
VIN(i) 23 Sihon would not let Israel pass through his territory. Sihon gathered all his troops and came out into the desert to attack Israel. When Sihon's troops came to Jahaz, they fought against Israel.
Luther1545(i) 23 Aber Sihon gestattete den Kindern Israel den Zug nicht durch seine Grenze, sondern sammelte all sein Volk und zog aus Israel entgegen in die Wüste; und als er gen Jahza kam, stritt er wider Israel.
Luther1912(i) 23 Aber Sihon gestattete den Kindern Israel nicht den Zug durch sein Gebiet, sondern sammelte all sein Volk und zog aus, Israel entgegen in die Wüste; und als er gen Jahza kam, stritt er wider Israel.
ELB1871(i) 23 Aber Sihon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen; und Sihon versammelte all sein Volk und zog aus, Israel entgegen in die Wüste, und kam nach Jahaz und stritt wider Israel.
ELB1905(i) 23 Aber Sihon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen; und Sihon versammelte all sein Volk und zog aus, Israel entgegen in die Wüste, und kam nach Jahaz und stritt wider Israel.
DSV(i) 23 Doch Sihon liet Israël niet toe, door zijn landpale door te trekken; maar Sihon vergaderde al zijn volk, en hij ging uit, Israël tegemoet, naar de woestijn, en hij kwam te Jahza, en streed tegen Israël;
Giguet(i) 23 Mais Séhon ne permit point à Israël de franchir ses frontières; il rassembla tout son peuple, et il sortit pour se ranger en bataille devant Israël, dans le désert; il vint à Jasa, et il se rangea en bataille devant Israël.
DarbyFR(i) 23 Mais Sihon ne permit pas à Israël de passer par ses limites; et Sihon rassembla tout son peuple, et sortit à la rencontre d'Israël, au désert, et vint à Jahats et combattit contre Israël.
Martin(i) 23 Mais Sihon ne permit point qu'Israël passât par ses terres; et il assembla tout son peuple, et sortit contre Israël au désert, et vint jusqu'en Jahats, et il combattit contre Israël.
Segond(i) 23 Sihon n'accorda point à Israël le passage sur son territoire; il rassembla tout son peuple, et sortit à la rencontre d'Israël, dans le désert; il vint à Jahats, et combattit Israël.
SE(i) 23 Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su término; antes juntó Sehón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto; y vino a Jahaza, y peleó contra Israel.
ReinaValera(i) 23 Mas Sehón no dejó pasar á Israel por su término: antes juntó Sehón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto: y vino á Jahaz, y peleó contra Israel.
JBS(i) 23 Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su término; antes juntó Sehón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto; y vino a Jahaza, y peleó contra Israel.
Albanian(i) 23 Por Sihoni nuk e lejoi Izraelin të kalonte nëpër territorin e tij; për më tepër Sihoni mblodhi njerëzit e tij dhe doli kundër Izraelit në shkretëtirë; arriti në Jahats dhe luftoi kundër Izraelit.
RST(i) 23 Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы; и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаацы, и сразился с Израилем.
Arabic(i) 23 فلم يسمح سيحون لاسرائيل بالمرور في تخومه بل جمع سيحون جميع قومه وخرج للقاء اسرائيل الى البرية فأتى الى ياهص وحارب اسرائيل.
Bulgarian(i) 23 Но Сион не пусна Израил да мине през областта му. И Сион събра целия си народ, излезе срещу Израил в пустинята и дойде в Яса, и се би против Израил.
Croatian(i) 23 Ali Sihon ne dopusti Izraelu da prođe njegovim područjem, nego skupi sav svoj narod te izađe u pustinju da presretne Izraelce. Stigavši do Jahze, zavojuje na Izraela.
BKR(i) 23 I nedopustil Seon jíti lidu Izraelskému skrze krajinu svou, nýbrž sebrav Seon všecken lid svůj, vytáhl proti lidu Izraelskému na poušť, a přitáh do Jasa, bojoval proti Izraelovi.
Danish(i) 23 Og Sihon vilde ikke tilstede Israel at gaa igennem sit Landemærke; men Sihon samlede alt sit Folk og drog ud mod Israel i Ørken og kom til Jaza; og han stred imod Israel.
CUV(i) 23 西 宏 不 容 以 色 列 人 從 他 的 境 界 經 過 , 就 招 聚 他 的 眾 民 出 到 曠 野 , 要 攻 擊 以 色 列 人 , 到 了 雅 雜 與 以 色 列 人 爭 戰 。
CUVS(i) 23 西 宏 不 容 以 色 列 人 从 他 的 境 界 经 过 , 就 招 聚 他 的 众 民 出 到 旷 野 , 要 攻 击 以 色 列 人 , 到 了 雅 杂 与 以 色 列 人 争 战 。
Esperanto(i) 23 Sed Sihxon ne permesis al Izrael trapasi liajn limojn; kaj Sihxon kolektis sian tutan popolon kaj eliris kontraux Izraelon en la dezerton kaj venis gxis Jahac kaj ekbatalis kontraux Izrael.
Finnish(i) 23 Mutta Sihon ei sallinut Israelin vaeltaa maakuntansa lävitse, vaan Sihon kokosi kaiken väkensä, ja meni Israelia vastaan korpeen, ja tuli Jaksaan, ja soti Israelia vastaan.
FinnishPR(i) 23 Mutta Siihon ei sallinut Israelin kulkea alueensa läpi, vaan kokosi kaiken väkensä ja lähti Israelia vastaan erämaahan. Ja kun hän oli tullut Jahaaseen, ryhtyi hän taisteluun Israelia vastaan.
Haitian(i) 23 Men, Siyon pa t' vle kite pèp Izrayèl la pase sou tè li yo. Li leve tout pèp l' a, li mache sou moun pèp Izrayèl yo, l' al kontre ak yo yon kote nan dezè a yo rele Jaza, l' atake yo.
Hungarian(i) 23 De nem engedé Szíhon Izráelnek, hogy átmenjen az õ határán, sõt egybegyûjté Szíhon minden népét, és kiméne Izráel ellen a pusztába, és jöve Jaháczba; és megütközék Izráellel.
Indonesian(i) 23 Tetapi Raja Sihon tidak mengizinkan orang-orang Israel melalui negerinya. Ia mengumpulkan pasukannya lalu pergi ke Yahas di padang gurun dan menyerang orang Israel di situ.
Italian(i) 23 Ma Sihon non concedette a Israele di passar per li suoi confini; anzi adunò tutta la sua gente, e uscì fuori incontro a Israele, nel deserto; e venne in Iaas, e combattè con Israele.
ItalianRiveduta(i) 23 Ma Sihon non permise a Israele di passare per i suoi confini; anzi radunò tutta la sua gente e uscì fuori contro Israele nel deserto; giunse a Jahats, e diè battaglia a Israele.
Korean(i) 23 시혼이 자기 지경으로 이스라엘의 통과함을 용납하지 아니하고 그 백성을 다 모아 이스라엘을 치러 광야로 나와서 야하스에 이르러 이스라엘을 치므로
Lithuanian(i) 23 Bet Sihonas neleido izraelitams eiti per savo kraštą. Surinkęs savo kariuomenę, išėjo prieš juos į dykumą ir prie Jahaco kovojo su izraelitais.
PBG(i) 23 Ale nie pozwolił Sehon Izraelowi iść przez granice swoje; i zebrawszy Sehon wszystek lud swój, wyciągnął przeciw Izraelowi na puszczę, a gdy przyszedł do Jahazy, zwiódł bitwę z Izraelem.
Portuguese(i) 23 Síon, porém, não deixou Israel passar pelos seus termos; pelo contrário, ajuntou todo o seu povo, saiu ao encontro de Israel no deserto e, vindo a Jaza, pelejou contra ele.
Norwegian(i) 23 Men Sihon gav ikke Israel lov til å dra gjennem sitt land. Han samlet alt sitt folk og drog ut i ørkenen mot Israel, og han kom til Jahas og stred mot Israel.
Romanian(i) 23 Sihon n'a îngăduit lui Israel să treacă prin ţinutul lui. Sihon a strîns tot poporul, şi a ieşit înaintea lui Israel, în pustie. A venit la Iahaţ, şi s'a luptat împotriva lui Israel.
Ukrainian(i) 23 І не дав Сигон Ізраїлеві перейти в границі його. І зібрав Сигон увесь свій народ, та й вийшов навпроти Ізраїля на пустині, і прибув до Йогці, і воював з Ізраїлем.