John 11:10

Stephanus(i) 10 εαν δε τις περιπατη εν τη νυκτι προσκοπτει οτι το φως ουκ εστιν εν αυτω
Tregelles(i) 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
Nestle(i) 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
RP(i) 10 εαν 1437 {COND} δε 1161 {CONJ} τις 5100 {X-NSM} περιπατη 4043 5725 {V-PAS-3S} εν 1722 {PREP} τη 3588 {T-DSF} νυκτι 3571 {N-DSF} προσκοπτει 4350 5719 {V-PAI-3S} οτι 3754 {CONJ} το 3588 {T-NSN} φως 5457 {N-NSN} ουκ 3756 {PRT-N} εστιν 1510 5719 {V-PAI-3S} εν 1722 {PREP} αυτω 846 {P-DSM}
SBLGNT(i) 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
f35(i) 10 εαν δε τις περιπατη εν τη νυκτι προσκοπτει οτι το φως ουκ εστιν εν αυτω
Vulgate(i) 10 si autem ambulaverit nocte offendit quia lux non est in eo
WestSaxon990(i) 10 Gif he gæð on niht he æt-spyrnð forþam þe leoht nis on hyre;
Wycliffe(i) 10 But if he wandre in the niyt, he stomblith, for liyt is not in him.
Tyndale(i) 10 But yf a ma walke in ye nyght he stombleth because ther is no lyght in him.
Coverdale(i) 10 But he that walketh in the night, stobleth: for there is no light in him.
MSTC(i) 10 But if a man walk in the night he stumbleth, because there is no light in him."
Matthew(i) 10 But yf a man walke in the nyght, he stombleth, because there is no lyght in him.
Great(i) 10 But yf a man walke in the nyght, he stombleth, because there is no lyght in him.
Geneva(i) 10 But if a man walke in the night, hee stumbleth, because there is no light in him.
Bishops(i) 10 But yf a man walke in the nyght, he stumbleth, because there is no lyght in hym
DouayRheims(i) 10 But if he walk in the night, he stumbleth, because the light is not in him.
KJV(i) 10

But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.

KJV_Cambridge(i) 10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.
Mace(i) 10 but if a man travels by night he stumbles, because there is no light for him.
Whiston(i) 10 But if any one walk in the night, he stumbleth, because there is not light in him.
Wesley(i) 10 But if any man walk in the night, he stumbleth, because the light is not in him.
Worsley(i) 10 but if any one walk in the night, he stumbleth; because he hath no light.
Haweis(i) 10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light with him.
Thomson(i) 10 but if any one walk in the night he stumbleth because there is no light in him.
Webster(i) 10 But if a man walketh in the night, he stumbleth, because there is no light in him.
Etheridge(i) 10 but if a man walk in the night, he stumbleth, because no light is in him.
Murdock(i) 10 But if one walk in the night, he stumbleth; because there is no light in him.
Sawyer(i) 10 but if he walks in the night he stumbles, because the light is not in it.
Diaglott(i) 10 If but any one may walk in the night, he stumbles, because the light not is in him.
ABU(i) 10 But if any one walk in the night, he stumbles, because the light is not in him.
Anderson(i) 10 But if any one walks in the night, he stumbles, be cause there is no light in him.
Noyes(i) 10 but if a man walk in the night, he stumbleth; because the light is not in him.
YLT(i) 10 and if any one may walk in the night, he stumbleth, because the light is not in him.'
JuliaSmith(i) 10 But if any walk in the night, he stumbles, for light is not in him.
Darby(i) 10 but if any one walk in the night, he stumbles, because the light is not in him.
ERV(i) 10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because the light is not in him.
ASV(i) 10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because the light is not in him.
JPS_ASV_Byz(i) 10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because the light is not in him.
Rotherham(i) 10 But, if one walk in the night, he stumbleth, because, the light, is not in him.
Godbey(i) 10 if any one may walk in the night, he stumbles, because the light is not in him.
WNT(i) 10 But if a man walks by night, he does stumble, because the light is not in him."
Worrell(i) 10 but, if any one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him."
Moffatt(i) 10 but if one walks during the night he does stumble, for the light is not in him."
Goodspeed(i) 10 but if he travels at night he will stumble because he has no light."
Riverside(i) 10 But if any one walks in the night, he stumbles because the light is not in him."
MNT(i) 10 but if any one walks during the night he does stumble, because the light is not in him."
Lamsa(i) 10 But if a man travels at night time, he will stumble, because there is no light in it.
CLV(i) 10 Yet if anyone should be walking in the night, he is stumbling, for the light is not in him."
Williams(i) 10 but if he travels in the nighttime, he does stumble, because he has no light."
BBE(i) 10 But if a man goes about in the night, he may have a fall because the light is not in him.
MKJV(i) 10 But if anyone walks in the night, he stumbles because there is no light in him.
LITV(i) 10 But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him.
ECB(i) 10 but whenever a man walks in the night, he stumbles, because there is no light in him.
AUV(i) 10 But if he walks at night he [might] stumble, because there is no light [to see by]. [Note: These words have a figurative meaning as Jesus is speaking about His mission in life].
ACV(i) 10 But if any man walks in the night, he stumbles, because the light is not in him.
Common(i) 10 But if one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him."
WEB(i) 10 But if a man walks in the night, he stumbles, because the light isn’t in him.”
NHEB(i) 10 But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him."
AKJV(i) 10 But if a man walk in the night, he stumbles, because there is no light in him.
KJC(i) 10 But if a man walk in the night, he stumbles, because there is no light in him.
KJ2000(i) 10 But if a man walks in the night, he stumbles, because there is no light in him.
UKJV(i) 10 But if a man walk in the night, he stumbles, because there is no light in him.
RKJNT(i) 10 But if a man walks in the night, he stumbles, because there is no light in him.
EJ2000(i) 10 But he who walks in the night stumbles because there is no light in him.
CAB(i) 10 But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him."
WPNT(i) 10 But if anyone walks in the night he does stumble, because the light is not in him.”
JMNT(i) 10 "Yet, if anyone should habitually walk around within the Night, he constantly stumbles (strikes against [things]), because the Light is not (does not exist) within him."
NSB(i) 10 »But if a man walk in the night, he stumbles, because the light is not in him.«
ISV(i) 10 But if anyone walks at night he stumbles, because the light is not in him."
LEB(i) 10 But if anyone walks around in the night, he stumbles, because the light is not in him.
BGB(i) 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.”
BIB(i) 10 ἐὰν (if) δέ (however) τις (anyone) περιπατῇ (walks) ἐν (in) τῇ (the) νυκτί (night), προσκόπτει (he stumbles), ὅτι (because) τὸ (the) φῶς (light) οὐκ (not) ἔστιν (is) ἐν (in) αὐτῷ (him).”
BLB(i) 10 But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him.”
BSB(i) 10 But if anyone walks at night, he will stumble, because he has no light.”
MLV(i) 10 But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him.
VIN(i) 10 But if anyone walks at night, he will stumble, because he has no light.”
Luther1545(i) 10 Wer aber des Nachts wandelt, der stößet sich, denn es ist kein Licht in ihm.
Luther1912(i) 10 Wer aber des Nachts wandelt, der stößt sich; denn es ist kein Licht in ihm.
ELB1871(i) 10 wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist.
ELB1905(i) 10 wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist.
DSV(i) 10 Maar indien iemand in den nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is.
DarbyFR(i) 10 mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche, car la lumière n'est pas en lui.
Martin(i) 10 Mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche; car il n'y a point de lumière avec lui.
Segond(i) 10 mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui.
SE(i) 10 Mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz en él.
ReinaValera(i) 10 Mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz en él.
JBS(i) 10 Mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz en él.
Albanian(i) 10 por nëse dikush ecën natën, pengohet, sepse drita nuk është në të''.
RST(i) 10 а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
Peshitta(i) 10 ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܢܗܠܟ ܡܬܬܩܠ ܡܛܠ ܕܢܗܝܪܐ ܠܝܬ ܒܗ ܀
Arabic(i) 10 ولكن ان كان احد يمشي في الليل يعثر لان النور ليس فيه.
Amharic(i) 10 በሌሊት የሚመላለስ ቢኖር ግን ብርሃን በእርሱ ስለ ሌለ ይሰናከላል አላቸው።
Armenian(i) 10 բայց եթէ մէկը գիշերուան մէջ քալէ՝ կը սայթաքի, որովհետեւ իրեն հետ լոյս չկայ»:
ArmenianEastern(i) 10 իսկ եթէ մէկը գիշերն է քայլում, սայթաքում է, որովհետեւ հետը լոյս չունի»:
Breton(i) 10 Met mar bale unan bennak e-pad an noz, e kouezh, abalamour n'eus ket a sklêrijenn ennañ.
Basque(i) 10 Baina baldin nehor ebil badadi gauaz, behaztopatzen da: ecen arguiric ezta hura baithan.
Bulgarian(i) 10 Но ако някой ходи нощем, се препъва, защото светлината не е в него.
Croatian(i) 10 Hodi li tko noću, spotiče se jer nema svjetlosti u njemu."
BKR(i) 10 Pakliť by kdo chodil v noci, urazíť se; nebo světla není v něm.
Danish(i) 10 Men vandrer Nogen om Natten da støder han an; thi Lyset er ikke i ham.
CUV(i) 10 若 在 黑 夜 走 路 , 就 必 跌 倒 , 因 為 他 沒 有 光 。
CUVS(i) 10 若 在 黑 夜 走 路 , 就 必 跌 倒 , 因 为 他 没 冇 光 。
Esperanto(i) 10 Sed se iu iras dum la nokto, li faletas, cxar en li ne estas la lumo.
Estonian(i) 10 Aga kui keegi kõnnib öösel siis ta komistab, sest temas ei ole valjust!"
Finnish(i) 10 Mutta jos joku yöllä vaeltaa, hän loukkaa itsensä; sillä ei valkeus ole hänessä.
FinnishPR(i) 10 Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa."
Georgian(i) 10 და უკუეთუ ვინმე ვიდოდის ღამესა შინა, უბრკუმეს მას, რამეთუ ნათელი არა არს მას შინა.
Haitian(i) 10 Men, si yon moun ap mache lannwit, l'ap kase pye l', paske li pa gen limyè nan li.
Hungarian(i) 10 De a ki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.
Indonesian(i) 10 Tetapi orang yang berjalan di waktu malam tersandung, sebab tidak ada terang padanya."
Italian(i) 10 Ma, se alcuno cammina di notte, s’intoppa, perciocchè egli non ha luce.
Japanese(i) 10 夜あるかば、光その人になき故に躓くなり』
Kabyle(i) 10 Lameɛna ma ileḥḥu deg iḍ ad imḍerkal axaṭer ulac tafat.
Korean(i) 10 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는고로 실족하느니라'
Latvian(i) 10 Bet ja kāds staigā naktī, tas apdauzās, jo gaismas tam nav.
Lithuanian(i) 10 O kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jame nėra šviesos”.
PBG(i) 10 A jeźli kto chodzi w nocy, obrazi się; bo w nim światła nie masz.
Portuguese(i) 10 mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
ManxGaelic(i) 10 Agh my ta dooinney shooyll ayns yn oie, t'eh snapperal, er-y-fa nagh vel soilshey ayn.
Norwegian(i) 10 men den som vandrer om natten, han støter sig, fordi lyset ikke er i ham.
Romanian(i) 10 dar dacă umblă noaptea, se poticneşte, pentrucă n'are lumina în el.``
Ukrainian(i) 10 А хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла.
UkrainianNT(i) 10 Коли ж хто ходить поночі, спотикаєть ся, бо нема сьвітла в йому.