John 11:10

DSV(i) 10 Maar indien iemand in den nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is.