Isaiah 1:26

ABP_GRK(i)
  26 G2532 και G3956 πάντας G5244 υπερηφάνους G5013 ταπεινώσω G2532 και G2186 επιστήσω G3588 τους G2923 κριτάς σου G1473   G5613 ως G3588 το G4387 πρότερον G2532 και G3588 τους G4825 συμβούλους σου G1473   G5613 ως G3588 το G575 απ΄ G746 αρχής G2532 και G3326 μετά G3778 ταύτα G2564 κληθήση G4172 πόλις G1343 δικαιοσύνης G3390 μητρόπολις G4103 πιστή G* Σιών
LXX_WH(i)
    26 G2532 CONJ και   V-FAI-1S επιστησω G3588 T-APM τους G2923 N-APM κριτας G4771 P-GS σου G3739 ADV ως G3588 T-ASN το G4387 A-NSM προτερον G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4825 N-APM συμβουλους G4771 P-GS σου G3739 ADV ως G3588 T-ASN το G575 PREP απ G746 N-GSF αρχης G2532 CONJ και G3326 PREP μετα G3778 D-APN ταυτα G2564 V-FPI-2S κληθηση G4172 N-NSF πολις G1343 N-GSF δικαιοσυνης G3390 N-NSF μητροπολις G4103 A-NSF πιστη G4622 N-PRI σιων
HOT(i) 26 ואשׁיבה שׁפטיך כבראשׁנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה׃
IHOT(i) (In English order)
  26 H7725 ואשׁיבה And I will restore H8199 שׁפטיך thy judges H7223 כבראשׁנה as at the first, H3289 ויעציך and thy counselors H8462 כבתחלה as at the beginning: H310 אחרי afterward H3651 כן afterward H7121 יקרא thou shalt be called, H5892 לך עיר The city H6664 הצדק of righteousness, H7151 קריה city. H539 נאמנה׃ the faithful
Vulgate(i) 26 et restituam iudices tuos ut fuerunt prius et consiliarios tuos sicut antiquitus post haec vocaberis civitas iusti urbs fidelis
Clementine_Vulgate(i) 26 Et restituam judices tuos ut fuerunt prius, et consiliarios tuos sicut antiquitus; post hæc vocaberis civitas justi, urbs fidelis.
Wycliffe(i) 26 And Y schal restore thi iuges, as thei weren bifor to, and thi counselours, as in elde tyme. Aftir these thingis thou schalt be clepid the citee of the riytful, a feithful citee.
Coverdale(i) 26 & set thy iudges agayne as they were somtyme, and thy Senatours as they were from ye begynnynge. Then shalt thou be called the rightuous citie, the faithful citie.
MSTC(i) 26 and set thy judges again as they were sometime, and thy Senators as they were from the beginning. Then shalt thou be called the righteous city, the faithful city.
Matthew(i) 26 and set thy iudges agayne as they were some tyme, and thy Senatours as they were from the begynninge. Then shalte thou be called the ryghtuous cytie, the faithful citye.
Great(i) 26 & set thy iudges agayne as they were somtyme & thy Senatours as they were from the beginynge. Then shalt thou be called the ryghteous cytie, the faythfull cytie.
Geneva(i) 26 And I will restore thy iudges as at the first, and thy counsellers as at the beginning: afterward shalt thou be called a citie of righteousnes, and a faithfull citie.
Bishops(i) 26 And set thy iudges agayne as they were sometyme, and thy senatours as they were from the begynnyng: and then thou shalt be called the ryghteous citie, the faythfull citie
DouayRheims(i) 26 And I will restore thy judges as they were before, and thy counsellors as of old. After this thou shalt be called the city of the just, a faithful city.
KJV(i) 26

And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning: afterward thou shalt be called, The city of righteousness, the faithful city.

KJV_Cambridge(i) 26 And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellers as at the beginning: afterward thou shalt be called, The city of righteousness, the faithful city.
Thomson(i) 26 and establish thy judges as at the first: and thy counsellors as at the beginning: and after these things thou shalt be called The city of Righteousness, the faithful metropolis, Sion.
Webster(i) 26 And I will restore thy judges as at the first, and thy counselors as at the beginning: afterward thou shalt be called, The city of righteousness, the faithful city.
Brenton(i) 26 And I will establish thy judges as before, and thy counsellors as at the beginning: and afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful mother-city of Sion.
Brenton_Greek(i) 26 Καὶ ἐπιστήσω τοὺς κριτάς σου ὡς τὸ πρότερον, καὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς τὸ ἀπʼ ἀρχῆς· καὶ μετὰ ταῦτα κληθήσῃ πόλις δικαιοσύνης, μητρόπολις πιστὴ Σιών·
Leeser(i) 26 And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning; after that shalt thou be called, The city of righteousness, the town that is faithful.
YLT(i) 26 And I give back thy judges as at the first, And thy counsellors as in the beginning, After this thou art called, `A city of righteousness—a faithful city.'
JuliaSmith(i) 26 And I will turn back thy judges as in the beginning, and thy counsellors as in the beginning: after this he shall call to thee, The city of justice, the faithful city.
Darby(i) 26 and I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning. Afterwards thou shalt be called, Town of righteousness, Faithful city.
ERV(i) 26 and I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning: afterward thou shalt be called The city of righteousness, the faithful city.
ASV(i) 26 and I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning: afterward thou shalt be called The city of righteousness, a faithful town.
JPS_ASV_Byz(i) 26 And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning; afterward thou shalt be called The city of righteousness, the faithful city.
Rotherham(i) 26 That I may restore thy Judges as at the first, and thy Counsellors as at the beginning,—After that, shalt thou he called Righteous citadel, Trusty city,—
CLV(i) 26 And I will restore your judges as at the first, and your counselors as at the start. And afterward shall they call you, `Righteous city,' `Faithful Mother-Town.'"
BBE(i) 26 And I will give you judges again as at the first, and wise guides as in the past; then you will be named, The Town of Righteousness, the true town.
MKJV(i) 26 And I will restore your judges as at first, and your counselors as at the beginning; afterwards you shall be called the city of righteousness, the faithful city.
LITV(i) 26 And I will return your judges as at the first; and your advisors, as at the beginning; then you shall be called the city of righteousness, a faithful town.
ECB(i) 26 and I restore your judges as at the first and your counsellors as at the beginning: and afterward call you, The City of Justness; The City Trustworthy.
ACV(i) 26 And I will restore thy judges as at the first, and thy counselors as at the beginning. Afterward thou shall be called the city of righteousness, a faithful town.
WEB(i) 26 I will restore your judges as at the first, and your counselors as at the beginning. Afterward you shall be called ‘The city of righteousness, a faithful town.’
NHEB(i) 26 I will restore your judges as at the first, and your counselors as at the beginning. Afterward you shall be called 'The city of righteousness, a faithful town.'
AKJV(i) 26 And I will restore your judges as at the first, and your counsellors as at the beginning: afterward you shall be called, The city of righteousness, the faithful city.
KJ2000(i) 26 And I will restore your judges as at the first, and your counselors as at the beginning: afterward you shall be called, The city of righteousness, the faithful city.
UKJV(i) 26 And I will restore your judges as at the first, and your counsellors as at the beginning: afterward you shall be called, The city of righteousness, the faithful city.
EJ2000(i) 26 and I will restore thy judges as at the first and thy counsellors as at the beginning; afterward thou shalt be called The city of righteousness, the faithful city.
CAB(i) 26 And I will establish your judges as before, and your counselors as at the beginning; and afterward you shall be called the city of righteousness, the faithful mother city of Zion.
LXX2012(i) 26 And I will establish your judges as before, and your counselors as at the beginning: and afterward you shall be called the city of righteousness, the faithful mother-city of Sion.
NSB(i) 26 »I will give you judges like you had long ago, advisers like you had in the beginning. After that you will be called the Righteous City, the Faithful City.«
LEB(i) 26 And I will restore your judges, as at the first, and your counselors, as at the beginning. After this you will be called* the city of righteousness, faithful city.
MLV(i) 26 And I will restore your judges as at the first and your counselors as at the beginning. Afterward you will be called the city of righteousness, a faithful town.
VIN(i) 26 And I will restore your judges as at first, and your counselors as at the beginning; afterwards you shall be called the city of righteousness, the faithful city.
Luther1545(i) 26 und dir wieder Richter geben, wie zuvor waren, und Ratsherren wie im Anfang. Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine fromme Stadt heißen.
Luther1912(i) 26 und dir wieder Richter geben, wie zuvor waren, und Ratsherren wie im Anfang. Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine fromme Stadt heißen.
ELB1871(i) 26 Und ich werde deine Richter wiederherstellen wie zuerst, und deine Räte wie im Anfang. Danach wird man dich nennen: Stadt der Gerechtigkeit, treue Stadt.
ELB1905(i) 26 Und ich werde deine Richter wiederherstellen wie zuerst, und deine Räte wie im Anfang. Danach wird man dich nennen: Stadt der Gerechtigkeit, treue Stadt.
DSV(i) 26 En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als in den beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden.
Giguet(i) 26 Et je rétablirai tes juges comme autrefois, et tes conseillers comme dès le commencement. Et après cela tu seras appelée Ville de justice, métropole fidèle, Sion.
DarbyFR(i) 26 et je rétablirai tes juges comme au commencement, et tes conseillers comme dans les premiers temps. Après cela, tu seras appelée ville de justice, cité fidèle.
Martin(i) 26 Mais je rétablirai tes Juges, tels qu'ils étaient la première fois, et tes Conseillers, tels que du commencement; et après cela on t'appellera, Cité de justice, ville fidèle.
Segond(i) 26 Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, Et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, Cité fidèle.
SE(i) 26 y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero; entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel.
ReinaValera(i) 26 Y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero: entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel.
JBS(i) 26 y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero; entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel.
Albanian(i) 26 Do të rivendos gjyqtarët e tu siç ishin në krye dhe këshilltarët e tu siç ishin në fillim. Mbas kësaj do të quhesh "qyteti i drejtësisë", "qyteti besnik".
RST(i) 26 и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, исоветников, как вначале; тогда будут говорить о тебе: „город правды, столица верная".
Arabic(i) 26 واعيد قضاتك كما في الاول ومشيريك كما في البداءة. بعد ذلك تدعين مدينة العدل القرية الامينة.
Bulgarian(i) 26 И ще възстановя съдиите ти както по-напред и съветниците ти — както отначало. След това ще се наречеш град на правда, верен град.
Croatian(i) 26 Da ti opet postavim suce kao negda, savjetnike kao u početku, pa da te zovu Gradom pravednim, Tvrđom vjernosti."
BKR(i) 26 A obnovím soudce tvé tak jako na počátku, a rádce tvé jako s prvu. A tu potom slouti budeš městem spravedlnosti, městem věrným.
Danish(i) 26 Og jeg vil give dig Dommere igen som i Førstningen og Raadsherrer som i Begyndelsen; derefter skal, du kaldes Retfærdigheds Stad, en trofast By.
CUV(i) 26 我 也 必 復 還 你 的 審 判 官 , 像 起 初 一 樣 , 復 還 你 的 謀 士 , 像 起 先 一 般 。 然 後 , 你 必 稱 為 公 義 之 城 , 忠 信 之 邑 。
CUVS(i) 26 我 也 必 复 还 你 的 审 判 官 , 象 起 初 一 样 , 复 还 你 的 谋 士 , 象 起 先 一 般 。 然 后 , 你 必 称 为 公 义 之 城 , 忠 信 之 邑 。
Esperanto(i) 26 Kaj Mi restarigos viajn jugxistojn, kiel antauxe, kaj viajn konsilistojn, kiel en la komenco; post tio oni nomos vin urbo de virto, civito fidela.
Finnish(i) 26 Ja saatan sinun tuomaris entisellensä, ja neuvonantajas niinkuin alustakin: sitte sinä kutsutaan vanhurskaaksi ja uskolliseksi kaupungiksi.
FinnishPR(i) 26 Ja minä palautan sinun tuomarisi muinaiselleen ja sinun neuvonantajasi sellaisiksi, kuin alkuaan olivat. Sitten sinua kutsutaan "vanhurskauden linnaksi", "uskolliseksi kaupungiksi".
Haitian(i) 26 Mwen pral ban nou chèf ak majistra tankou sa nou te konn genyen nan tan lontan yo. Lè sa a, y'a rele lavil Jerizalèm: lavil kote moun mache dwat la, lavil ki renmen m' ak tout kè li.
Hungarian(i) 26 És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz város, ez hív város.
Indonesian(i) 26 Kamu akan Kuberikan lagi hakim-hakim dan penasihat seperti dahulu. Maka Yerusalem akan dinamakan kota yang adil dan setia."
Italian(i) 26 e ristabilirò i tuoi rettori, come erano da principio; ed i tuoi consiglieri, come erano al cominciamento; dopo questo tu sarai chiamata: Città di giustizia, Città fedele.
ItalianRiveduta(i) 26 Ristabilirò i tuoi giudici com’erano anticamente, e i tuoi consiglieri com’erano al principio. Dopo questo, sarai chiamata "la città della giustizia", "la città fedele".
Korean(i) 26 내가 너의 사사들을 처음과 같이 너의 모사들을 본래와 같이 회복할 것이라 그리한 후에야 네가 의의 성읍이라,신실한 고을이라 칭함이 되리라 하셨나니
Lithuanian(i) 26 Aš grąžinsiu tau teisėjus, kokie jie buvo, ir patarėjus kaip pradžioje. Tuomet tu būsi teisumo ir ištikimybės miestas.
PBG(i) 26 A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem.
Portuguese(i) 26 e te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como no princípio, então serás chamada cidade de justiça, cidade fiel.
Norwegian(i) 26 Og jeg vil atter gi dig slike dommere som i førstningen og rådsherrer som i begynnelsen; derefter skal du kalles rettferdighetens stad, en trofast by.
Romanian(i) 26 Voi face iarăş pe judecătorii tăi ca odinioară, şi pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea, vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.``
Ukrainian(i) 26 І верну твоїх суддів, як перше було, і твоїх радників, як напочатку. По цьому тебе будуть звати: місто справедливости, місто вірне!