Genesis 9:10

LXX_WH(i)
    10 G2532 CONJ και G3956 A-DSF παση G5590 N-DSF ψυχη G3588 T-DSF τη G2198 V-PAPDS ζωση G3326 PREP μεθ G4771 P-GP υμων G575 PREP απο G3732 N-GPN ορνεων G2532 CONJ και G575 PREP απο G2934 N-GPN κτηνων G2532 CONJ και G3956 A-DPN πασι G3588 T-DPN τοις G2342 N-DPN θηριοις G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G3745 A-NPN οσα G3326 PREP μεθ G4771 P-GP υμων G575 PREP απο G3956 A-GPM παντων G3588 T-GPM των G1831 V-AAPGP εξελθοντων G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G2787 N-GSF κιβωτου
HOT(i) 10 ואת כל נפשׁ החיה אשׁר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ׃
IHOT(i) (In English order)
  10 H854 ואת And with H3605 כל every H5315 נפשׁ creature H2416 החיה living H834 אשׁר that H854 אתכם with H5775 בעוף you, of the fowl, H929 בבהמה of the cattle, H3605 ובכל and of every H2416 חית beast H776 הארץ of the earth H854 אתכם with H3605 מכל you; from all H3318 יצאי that go out H8392 התבה of the ark, H3605 לכל to every H2416 חית beast H776 הארץ׃ of the earth.
Vulgate(i) 10 et ad omnem animam viventem quae est vobiscum tam in volucribus quam in iumentis et pecudibus terrae cunctis quae egressa sunt de arca et universis bestiis terrae
Clementine_Vulgate(i) 10 et ad omnem animam viventem, quæ est vobiscum, tam in volucribus quam in jumentis et pecudibus terræ cunctis, quæ egressa sunt de arca, et universis bestiis terræ.
Wycliffe(i) 10 and to ech lyuynge soule which is with you, as wel in briddis as in werk beestis and smale beestis of erthe, and to alle thingis that yeden out of the schip, and to alle vnresonable beestis of erthe.
Tyndale(i) 10 and wyth all lyvynge thinge that is wyth you: both foule and catell and all maner beste of the erth that is wyth yow of all that commeth out of the arke what soeuer beste of the erth it be.
Coverdale(i) 10 and with euery lyuynge creature that is with you, both foule, catell, and all beastes vpon the earth with you, of all that is gone out of the Arke, what so euer beast of the earth it be:
MSTC(i) 10 and with all living things that is with you: both fowl and cattle, and all manner beast of the earth that is with you, of all that cometh out of the ark, whatsoever beast of the earth it be.
Matthew(i) 10 & wyth all lyuynge thynge that is wyth you: both foule & cattel, & al maner beastes of the earth that is with you, of al that commeth out of the arcke, whatsoeuer beast of the earth it be.
Great(i) 10 and with euery liuing creature that is with you, both in foule and in catell, and in euery beast of the earth which is with you of all that go oute of the Arke, according vnto euery liuyng thing of the earth.
Geneva(i) 10 And with euery liuing creature that is with you, with the foule, with the cattell, and with euery beast of the earth with you, from all that goe out of the Arke, vnto euery beast of the earth.
Bishops(i) 10 And with euery liuing creature that is with you, in foule, in cattell, in euery beast of the earth whiche is with you, of all that go out of the arke, whatsoeuer liuing thyng of the earth it be
DouayRheims(i) 10 And with every living soul that is with you, as well in all birds, as in cattle and beasts of the earth, that are come forth out of the ark, and in all the beasts of the earth.
KJV(i) 10

And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.

KJV_Cambridge(i) 10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
Thomson(i) 10 and with every living creature with you both birds and cattle and with all the wild beasts of the earth which are with you; even with all that went out of the ark.
Webster(i) 10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you, from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
Brenton(i) 10 and with every living creature with you, of birds and of beasts, and with all the wild beasts of the earth, as many as are with you, of all that come out of the ark.
Brenton_Greek(i) 10 καὶ πάσῃ ψυχῇ ζώσῃ μεθʼ ὑμῶν, ἀπὸ ὀρνέων, καὶ ἀπὸ κτηνῶν· καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ὅσα ἐστὶ μεθʼ ὑμῶν ἀπὸ πάντων τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς κιβωτοῦ.
Leeser(i) 10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you, from all those that go out of the ark, for every beast of the earth.
YLT(i) 10 and with every living creature which is with you, among fowl, among cattle, and among every beast of the earth with you, from all who are going out of the ark—to every beast of the earth.
JuliaSmith(i) 10 And with every breathing thing which is with you, of birds, of cattle, and of every living thing of the earth with you, from all going out of the ark, to every living thing of the earth.
Darby(i) 10 and with every living soul which is with you, fowl as well as cattle, and all the animals of the earth with you, of all that has gone out of the ark -- every animal of the earth.
ERV(i) 10 and with every living creature that is with you, the fowl, the cattle, and every beast of the earth with you; of all that go out of the ark, even every beast of the earth.
ASV(i) 10 and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you. Of all that go out of the ark, even every beast of the earth.
JPS_ASV_Byz(i) 10 and with every living creature that is with you, the fowl, the cattle, and every beast of the earth with you; of all that go out of the ark, even every beast of the earth.
Rotherham(i) 10 and with every living soul that is with you, of birds, of tame-beasts and of all wild-beasts of the earth that are with you,—of all coming forth out of the ark, even to all wild-beasts of the earth;
CLV(i) 10 and with every living soul which is with you, with flyer and with beast and with all land life with you, with all faring forth from the ark, for all the land life.
BBE(i) 10 And with every living thing with you, all birds and cattle and every beast of the earth which comes out of the ark with you.
MKJV(i) 10 and with every living creature that is with you, of the birds, of the cattle, and of every animal of the earth with you; from all that go out from the ark, to every animal of the earth.
LITV(i) 10 and with every living creature which is with you, among fowl, among cattle, and among every animal of the earth with you, from all that go out from the ark, to every animal of the earth.
ECB(i) 10 and with every living soul with you - of the flyers, of the animals and of every live being of the earth with you; from all who go from the ark to every live being of the earth:
ACV(i) 10 and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, of all that go out of the ark, even every beast of the earth.
WEB(i) 10 and with every living creature that is with you: the birds, the livestock, and every animal of the earth with you, of all that go out of the ship, even every animal of the earth.
NHEB(i) 10 and with every living creature that is with you: the birds, and the livestock, and every animal of the earth with you, of all that go out of the ship, even every animal of the earth.
AKJV(i) 10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
KJ2000(i) 10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
UKJV(i) 10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
EJ2000(i) 10 and with every living soul that is with you, of the fowl, of the animals, and of every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to every animal of the earth,
CAB(i) 10 and with every living creature with you, of birds and of beasts, and with all the wild beasts of the earth, as many as are with you, of all that came out of the ark.
LXX2012(i) 10 and with every living creature with you, of birds and of beasts, and with all the wild beasts of the earth, as many as are with you, of all that come out of the ark.
NSB(i) 10 »and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you, every living creature on earth.
LEB(i) 10 and with every living creature that is with you—the birds, the animals, and every animal of the earth with you, from all that came out of the ark to all the animals of the earth.
MLV(i) 10 and with every living creature that is with you*, the birds, the cattle and every beast of the earth with you*, of all that go out of the ark, even every beast of the earth.
VIN(i) 10 "and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you, every living creature on earth.
Luther1545(i) 10 und mit allem lebendigen Tier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, das aus dem Kasten gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden.
Luther1912(i) 10 und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus dem Kasten gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden.
ELB1871(i) 10 und mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, an Gevögel, an Vieh und an allem Getier der Erde bei euch, was irgend von allem Getier der Erde aus der Arche gegangen ist.
ELB1905(i) 10 und mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, an Gevögel, an Vieh und an allem Getier der Erde bei euch, was irgend von allem Getier der Erde aus der Arche gegangen ist.
DSV(i) 10 En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe.
Giguet(i) 10 Avec toute âme vivante, oiseaux et bestiaux, et avec toutes les bêtes fauves de la terre qui sont sorties de l’arche avec vous.
DarbyFR(i) 10 et avec tout être vivant qui est avec vous, tant oiseaux que bétail et tout animal de la terre avec vous, d'entre tout ce qui est sorti de l'arche, -tout animal de la terre.
Martin(i) 10 Et avec tout animal vivant qui est avec vous, tant des oiseaux, que du bétail, et de toutes les bêtes de la terre qui sont avec vous, de toutes celles qui sont sorties de l'arche, jusqu'à toutes les bêtes de la terre.
Segond(i) 10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre.
SE(i) 10 y con toda alma viviente que está con vosotros, en aves, en animales, y en toda bestia de la tierra que está con vosotros; desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra.
ReinaValera(i) 10 Y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, y de toda bestia de la tierra que está con vosotros; desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra.
JBS(i) 10 y con toda alma viviente que está con vosotros, en aves, en animales, y en toda bestia de la tierra que está con vosotros; desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra.
Albanian(i) 10 dhe me gjithë gjallesat që janë me ju: zogj, bagëti dhe tërë kafshët e tokës që janë me ju, duke filluar nga tërë ata që kanë dalë nga arka dhe deri te tërë kafshët e tokës.
RST(i) 10 и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые увас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными;
Arabic(i) 10 ومع كل ذوات الانفس الحيّة التي معكم. الطيور والبهائم وكل وحوش الارض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الارض.
ArmenianEastern(i) 10 ձեզ հետ եղող բոլոր կենդանի էակների հետ՝ թռչունների, անասունների, երկրի բոլոր գազանների, այդ տապանից դուրս եկած բոլորի եւ երկրի բոլոր կենդանիների հետ:
Bulgarian(i) 10 и с всичко живо, което е с вас — птиците, добитъка и всичките земни животни, които са с вас — с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.
Croatian(i) 10 i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima - sa svime što je s vama izišlo iz korablje - sa svim živim stvorovima na zemlji.
BKR(i) 10 A se všelikou duší živou, kteráž jest s vámi, z ptactva, z hovad a ze všech živočichů zemských, kteříž jsou s vámi, ode všech, kteříž vyšli z korábu, až do všelikého živočicha zemského.
Danish(i) 10 og med hver levende Sjæl, som er hos eder af Fugle, af Kvæg og af alle vilde Dyr paa Jorden hos eder, af alle dem, som gik ud ad Arken, af alle Dyr, som ere paa Jorden.
CUV(i) 10 並 與 你 們 這 裡 的 一 切 活 物 ─ 就 是 飛 鳥 、 牲 畜 、 走 獸 , 凡 從 方 舟 裡 出 來 的 活 物 ─ 立 約 。
CUVS(i) 10 并 与 你 们 这 里 的 一 切 活 物 ― 就 是 飞 鸟 、 牲 畜 、 走 兽 , 凡 从 方 舟 里 出 来 的 活 物 ― 立 约 。
Esperanto(i) 10 kaj kun cxiu viva ekzistajxo, kiu estas kun vi, el birdoj, el brutoj, kaj el cxiuj bestoj de la tero kun vi, el cxiuj, kiuj eliris el la arkeo, kun cxiuj bestoj de la tero.
Estonian(i) 10 ja iga elava hingega, kes teie juures on: lindudega, lojustega ja kõigi metselajatega, kes teie juures on, kõigiga, kes laevast välja tulid, kõigi maa loomadega.
Finnish(i) 10 Ja jokaisen elävän hengen kanssa, jotka teidän tykönänne ovat, sekä linnuissa että karjassa, ja kaikissa eläimissä maan päällä, jotka teidän tykönänne ovat, kaikissa niissä, jotka arkista läksivät, mikä ikänänsä eläin se maassa on.
FinnishPR(i) 10 ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.
Haitian(i) 10 M'ap pase kontra a ak tout bèt vivan ki la avèk nou yo, zwazo, zannimo domestik, bèt nan bwa, avèk tout sa ki soti nan batiman an pou peple sou latè ankò.
Hungarian(i) 10 És minden élõ állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.
Indonesian(i) 10 dan dengan segala makhluk yang hidup, yaitu burung-burung dan semua binatang darat, ya semuanya yang keluar dari kapal itu bersama-sama dengan kamu.
Italian(i) 10 e con ogni animal vivente ch’è con voi, così degli uccelli, come degli animali domestici, e di tutte le fiere della terra, con voi; così con quelle che sono uscite fuor dell’Arca, come con ogni altra bestia della terra.
ItalianRiveduta(i) 10 e con tutti gli esseri viventi che sono con voi: uccelli, bestiame, e tutti gli animali della terra con voi; da tutti quelli che sono usciti dall’arca, a tutti quanti gli animali della terra.
Korean(i) 10 너희와 함께 한 모든 생물 곧 너희와 함께 한 새와 육축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것 곧 땅의 모든 짐승에게니라
Lithuanian(i) 10 ir su visais gyvais padarais, visais paukščiais, galvijais ir žvėrimis, kurie išėjo su jumis iš arkos.
PBG(i) 10 I z każdą duszą żywiącą, która jest z wami: w ptastwie, w bydle, i w każdem zwierzęciu ziemi, które są z wami, ze wszystkich, co wyszły z korabia, aż do każdego zwierzęcia na ziemi.
Portuguese(i) 10 e com todo ser vivente que convosco está: com as aves, com o gado e com todo animal da terra; com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra.
Norwegian(i) 10 og med alt levende som er hos eder, både fugler og fe og alle de ville dyr som er hos eder, alt som gikk ut av arken, alt som lever på jorden.
Romanian(i) 10 cu toate vieţuitoarele, cari sînt cu voi, atît păsările cît şi vitele, şi toate fiarele de pe pămînt cari sînt cu voi; cu toate cele cari au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pămînt.
Ukrainian(i) 10 І з кожною живою душею, що з вами: серед птаства, серед худоби, і серед усієї земної звірини з вами, від усіх, що виходять з ковчегу, до всієї земної звірини.