Exodus 36:3

ABP_GRK(i)
  3 G2532 και G2983 έλαβον G3844 παρά G* Μωυσή G3956 πάντα G3588 τα G850.4 αφαιρέματα G3739 α G5342 ήνεγκαν G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G1519 εις G3956 πάντα G3588 τα G2041 έργα G3588 του G39 αγίου G4160 ποιείν G1473 αυτά G2532 και G1473 αυτοί G4327 προσεδέχοντο G2089 έτι G3588 τα G4374 προσφερόμενα G3844 παρά G3588 των G5342 φερόντων G4404 πρωϊ G4404 πρωϊ
LXX_WH(i)
    3 G2532 CONJ και G2983 V-AAI-3P ελαβον G3844 PREP παρα   N-GSM μωυση G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα   N-APN αφαιρεματα G3739 R-APN α G5342 V-AAI-3P ηνεγκαν G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G2474 N-PRI ισραηλ G1519 PREP εις G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G2041 N-APN εργα G3588 T-GSN του G40 A-GSN αγιου G4160 V-PAN ποιειν G846 D-APN αυτα G2532 CONJ και G846 D-NPM αυτοι G4327 V-IMI-3P προσεδεχοντο G2089 ADV ετι G3588 T-APN τα G4374 V-PMPAP προσφερομενα G3844 PREP παρα G3588 T-GPM των G5342 V-PAPGP φεροντων G3588 T-ASN το G4404 ADV πρωι G4404 ADV πρωι
HOT(i) 3 ויקחו מלפני משׁה את כל התרומה אשׁר הביאו בני ישׂראל למלאכת עבדת הקדשׁ לעשׂת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר׃
IHOT(i) (In English order)
  3 H3947 ויקחו And they received H6440 מלפני of H4872 משׁה Moses H853 את   H3605 כל all H8641 התרומה the offering, H834 אשׁר which H935 הביאו had brought H1121 בני the children H3478 ישׂראל of Israel H4399 למלאכת for the work H5656 עבדת of the service H6944 הקדשׁ of the sanctuary, H6213 לעשׂת to make H853 אתה   H1992 והם it And they H935 הביאו brought H413 אליו unto H5750 עוד yet H5071 נדבה him free offerings H1242 בבקר every morning. H1242 בבקר׃ every morning.
Vulgate(i) 3 tradidit eis universa donaria filiorum Israhel qui cum instarent operi cotidie mane vota populus offerebat
Clementine_Vulgate(i) 3 tradidit eis universa donaria filiorum Israël. Qui cum instarent operi, quotidie mane vota populus offerebat.
Wycliffe(i) 3 he bitook to hem alle the yiftis of the sones of Israel. And whanne thei weren bisi in the werk ech dai, the puple offride auowis eerli.
Tyndale(i) 3 And they receaued of Moses all the heueoffrynges which the childern of Israel had brought for the worke of the holye service to make it with all. And they brought besyde that wyllyngeoffringes euery mornyng.
Coverdale(i) 3 And they receaued of Moses all the Heue offerynges, that the children of Israel had brought for the worke of the seruyce of the Sanctuary, that it might be made: & euery morninge brought they their willinge offerynges vnto him.
MSTC(i) 3 And they received of Moses all the heave offerings which the children of Israel had brought for the work of the holy service to make it withal. And they brought, beside that, willing offerings every morning.
Matthew(i) 3 And they receiued of Moses al the heueofferinges which the children of Israel had brought for the worke of the holy seruice to make it withal. And they brought beside that wyllyng offeringes euery morning.
Great(i) 3 And they receaued of Moses all the present, whyche the chyldren of Israell had brought for the worcke of the seruyce of the Sanctuary, to make it. And besyde that they brought giftes vnto it euery daye in the mornynge.
Geneva(i) 3 And they receiued of Moses all the offering which the children of Israel had brought for the worke of the seruice of the Sanctuary, to make it: also they brought still vnto him free giftes euery morning.
Bishops(i) 3 And they receaued of Moyses all the heaue offering whiche the chyldren of Israel had brought for the worke of the seruice of ye sanctuarie, to make it withall: And beside yt, they brought free offeringes vnto it euery day in ye morning
DouayRheims(i) 3 He delivered all the offerings of the children of Israel unto them. And while they were earnest about the work, the people daily in the morning offered their vows.
KJV(i) 3

And they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal. And they brought yet unto him free offerings every morning.

KJV_Cambridge(i) 3 And they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal. And they brought yet unto him free offerings every morning.
Thomson(i) 3 they received from Moses all the offerings which the Israelites had brought for making all the works of the sanctuary. They received also the offerings from those who still continued to bring them in, every morning.
Webster(i) 3 And they received from Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it. And they brought yet to him free-offerings every morning.
Brenton(i) 3 And they received from Moses all the offerings, which the children of Israel brought for all the works of the sanctuary to do them; and they continued to receive the gifts brought, from those who brought them in the morning.
Brenton_Greek(i) 3 Καὶ ἔλαβον παρὰ Μωυσῆ πάντα τὰ ἀφαιρέματα, ἃ ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου ποιεῖν αὐτά· καὶ αὐτοὶ προσεδέχοντο ἔτι τὰ προσφερόμενα παρὰ τῶν φερόντων τὸ πρωΐ.
Leeser(i) 3 And they received from Moses the whole of the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it; and these brought unto him yet more free-will offerings morning after morning.
YLT(i) 3 And they take from before Moses all the heave-offering which the sons of Israel have brought in for the work of the service of the sanctuary to do it; and still they have brought in unto him a willing-offering morning by morning.
JuliaSmith(i) 3 And they will take from before Moses all the offering which the sons of Israel brought for the work of the service of the holy place to do it. And they brought to him yet a voluntary gift in the morning by morning.
Darby(i) 3 And they took from Moses every heave-offering that the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it. And they still brought him voluntary offerings morning by morning.
ERV(i) 3 and they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal. And they brought yet unto him freewill offerings every morning.
ASV(i) 3 and they received of Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, wherewith to make it. And they brought yet unto him freewill-offerings every morning.
JPS_ASV_Byz(i) 3 And they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, wherewith to make it. And they brought yet unto him freewill-offerings every morning.
Rotherham(i) 3 And they took, from the presence of Moses, all the heave–offering which the sons of Israel had brought in, for the work of the holy, service, to do it,––howbeit, they, brought in unto him yet more free–will offerings, morning by morning.
CLV(i) 3 So they took from before Moses the entire heave offering which the sons of Israel brought for the work of the service of the holy place, to do it. And still they brought to him voluntary offerings morning by morning.
BBE(i) 3 And they took from Moses all the offerings which the children of Israel had given for the building of the holy place. And still they went on giving him more free offerings every morning.
MKJV(i) 3 And they received all the offerings from Moses, the offering which the sons of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it. And they still brought to him free offerings every morning.
LITV(i) 3 And they took every offering before Moses which the sons of Israel had brought for the work of the service in the holy place, to do it. And they brought to him still more willing offerings morning by morning.
ECB(i) 3 and at the face of Mosheh they all take the exaltment the sons of Yisra El bring to work the work of the service of the holies: and they still bring him voluntaries morning by morning.
ACV(i) 3 and they received from Moses all the offering which the sons of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, with which to make it. And they brought yet to him freewill-offerings every morning.
WEB(i) 3 They received from Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, with which to make it. They kept bringing free will offerings to him every morning.
NHEB(i) 3 and they received from Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, with which to make it. They brought yet to him freewill offerings every morning.
AKJV(i) 3 And they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it with. And they brought yet to him free offerings every morning.
KJ2000(i) 3 And they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it. And they brought yet unto him free offerings every morning.
UKJV(i) 3 And they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it likewise. And they brought yet unto him free offerings every morning.
EJ2000(i) 3 and they took from the presence of Moses all the offering which the sons of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it with. And they brought yet unto him free will offerings every morning.
CAB(i) 3 And they received from Moses all the offerings, which the children of Israel brought for all the works of the sanctuary, to do them; and they continued to receive the gifts brought, from those who brought them in the morning.
LXX2012(i) 3 And they received from Moses all the offerings, which the children of Israel brought for all the works of the sanctuary to do them; and they continued to receive the gifts brought, from those who brought them in the morning.
NSB(i) 3 Moses provided them with all the contributions the Israelites brought for the work of constructing the holy place. Plus, the people still kept bringing him (voluntary) freewill offerings every morning.
ISV(i) 3 They received from Moses all the offerings that the Israelites had brought for doing the work of constructing the sanctuary, and the people continued to bring freewill offerings every morning.
LEB(i) 3 And they took from Moses all the contributions* that the Israelites* had brought for the work of the service for the sanctuary in order to do it, and they still brought to him voluntary offerings every morning.*
MLV(i) 3 and they received from Moses all the offering which the sons of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, with which to make it. And they brought yet to him free-will offerings every morning.
VIN(i) 3 They received from Moses all the offerings that the Israelites had brought for doing the work of constructing the sanctuary, and the people continued to bring freewill offerings every morning.
Luther1545(i) 3 Und sie nahmen zu sich von Mose alle Hebe, die die Kinder Israel brachten zu dem Werk des Dienstes des Heiligtums, daß es gemacht würde. Denn sie brachten alle Morgen ihre willige Gabe zu ihm.
Luther1912(i) 3 Und sie nahmen zu sich von Mose alle Hebe, die die Kinder Israel brachten zu dem Werke des Dienstes des Heiligtums, daß es gemacht würde. Denn sie brachten alle Morgen ihre willige Gabe zu ihm.
ELB1871(i) 3 Und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer, das die Kinder Israel gebracht hatten zum Werke der Arbeit des Heiligtums, um es zu machen; und diese brachten ihm noch freiwillige Gaben, Morgen für Morgen.
ELB1905(i) 3 Und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer, das die Kinder Israel gebracht hatten zum Werke der Arbeit des Heiligtums, um es zu machen; und diese brachten ihm noch O. fortwährend freiwillige Gaben, Morgen für Morgen.
DSV(i) 3 Zij dan namen van voor het aangezicht van Mozes het ganse hefoffer, hetwelk de kinderen Israëls gebracht hadden, tot het werk van den dienst des heiligdoms, om dat te maken; doch zij brachten tot hem nog allen morgen vrijwillig offer.
Giguet(i) 3 Ceux-ci prirent chez Moïse les oblations qu’avaient apportées les fils d’Israël, pour les travaux du sanctuaire; en outre, ils recueillaient eux-mêmes les offrandes de ceux qui en apportaient chaque matin.
DarbyFR(i) 3 et ils prirent de devant Moïse toute l'offrande que les fils d'Israël avaient apportée pour l'oeuvre du service du lieu saint, pour la faire. Et on lui apportait encore chaque matin des offrandes volontaires.
Martin(i) 3 Lesquels emportèrent de devant Moïse toute l'offrande que les enfants d'Israël avaient apportée pour faire l'ouvrage du service du Sanctuaire. Or on apportait encore chaque matin quelque oblation volontaire.
Segond(i) 3 Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires.
SE(i) 3 y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aun ofrenda voluntaria cada mañana.
ReinaValera(i) 3 Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, á fin de hacerla. Y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana.
JBS(i) 3 y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aun ofrenda voluntaria cada mañana.
Albanian(i) 3 Dhe ata morën nga Moisiu të gjitha ofertat e sjella nga bijtë e Izraelit për punimet për ndërtimin e shenjtërores dhe kryerjen e tyre. Por çdo mëngjes bijtë e Izraelit vazhdonin t'i sillnin Moisiut oferta vullnetare.
RST(i) 3 И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро.
Arabic(i) 3 فاخذوا من قدام موسى كل التقدمة التي جاء بها بنو اسرائيل لصنعة عمل المقدس لكي يصنعوه. وهم جاءوا اليه ايضا بشيء تبرّعا كل صباح.
ArmenianEastern(i) 3 Նրանք Մովսէսից ստացան այն բոլոր նուէրները, որ իսրայէլացիները բերել էին սրբարանը հանդերձաւորելու համար: Ամէն առաւօտ նրանք ընդունում էին նաեւ նուիրատուների բերած նուէրները:
Bulgarian(i) 3 И те приеха от Мойсей целия възвишаем принос, който израилевите синове бяха принесли за делото на службата на светилището, за да го извършат. А те принасяха още доброволни приноси всяка сутрин.
Croatian(i) 3 Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja Svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom,
BKR(i) 3 A vzali od Mojžíše všecky dary, kteréž přinesli synové Izraelští k dílu služebnému svatyně, aby dělali je. Ale oni vždy předce přinášeli k němu každého jitra dary dobrovolné.
Danish(i) 3 Og de modtoge af Mose hele Offergaven, som Israels Børn fremførte til Helligdommens Tjenestes Gerning, for at gøre den færdig; og de fremførte desuden til ham frivillige Gaver hver Morgen.
CUV(i) 3 這 些 人 就 從 摩 西 收 了 以 色 列 人 為 做 聖 所 並 聖 所 使 用 之 工 所 拿 來 的 禮 物 。 百 姓 每 早 晨 還 把 甘 心 獻 的 禮 物 拿 來 。
CUVS(i) 3 这 些 人 就 从 摩 西 收 了 以 色 列 人 为 做 圣 所 并 圣 所 使 用 之 工 所 拿 来 的 礼 物 。 百 姓 每 早 晨 还 把 甘 心 献 的 礼 物 拿 来 。
Esperanto(i) 3 Kaj ili prenis de Moseo cxiujn oferdonojn, kiujn alportis la Izraelidoj por la bezonoj de la servado en la sanktejo, por ellabori ilin. Kaj tiuj alportadis al li ankoraux plue oferdonojn cxiumatene.
Finnish(i) 3 Ja he ottivat Mosekselta kaikkinaiset ylennykset, jotka Israelin lapset toivat pyhän palveluksen tarpeeksi, että sen piti tehdyksi tuleman: ja he toivat joka aamu hyvämielisen lahjansa hänelle.
FinnishPR(i) 3 Ja he ottivat Moosekselta kaikki annit, jotka israelilaiset olivat tuoneet pyhäkössä tehtävien töiden suorittamista varten. Mutta he toivat hänelle vielä joka aamu vapaaehtoisia lahjoja.
Haitian(i) 3 Yo resevwa nan men Moyiz tout ofrann moun pèp Izrayèl yo te pote pou fè tou sa ki nesesè pou kay Bondye a. Y al travay. Moun Izrayèl yo menm te toujou ap pote ofrann yo bay Moyiz chak maten, san pesonn pa t' fòse yo.
Hungarian(i) 3 Eljövének azért mind azok a bölcsek, kik a szent hajlék minden munkáján dolgoztak, kiki a maga munkájától, a melyen dolgozott.
Indonesian(i) 3 Musa memberi mereka segala yang disumbangkan orang Israel untuk pekerjaan membangun Kemah TUHAN. Tetapi bangsa Israel masih terus saja membawa persembahan kepada Musa tiap-tiap pagi.
Italian(i) 3 (H36-2) Ed essi tolsero d’innanzi a Mosè tutta quella offerta, che i figliuoli d’Israele aveano portata, acciocchè se ne facesse l’opera del lavoro del Santuario. Ma i figliuoli d’Israele portando loro ancora ogni mattina alcuna offerta volontaria;
ItalianRiveduta(i) 3 ed essi presero in presenza di Mosè tutte le offerte recate dai figliuoli d’Israele per i lavori destinati al servizio del santuario, affin di eseguirli. Ma ogni mattina i figliuoli d’Israele continuavano a portare a Mosè delle offerte volontarie.
Korean(i) 3 그들이 이스라엘 자손의 성소의 모든 것을 만들기 위하여 가져 온 예물을 모세에게서 받으니라 그러나 백성이 아침마다 자원하는 예물을 연하여 가져오는 고로
Lithuanian(i) 3 Mozė atidavė jiems visas aukas, kurias Izraelio vaikai atnešė šventyklos darbams. Tauta kas rytą vis dar nešė laisvos valios aukas.
PBG(i) 3 I wzięli od Mojżesza wszystkie podarki, które byli przynieśli synowie Izraelscy na robotę ku usłudze świątnicy, aby ją wykonali; ale oni przynaszali do niego jeszcze dobrowolne dary na każdy poranek.
Portuguese(i) 3 e receberam de Moisés toda a oferta alçada, que os filhos de Israel tinham do para a obra do serviço do santuário, para fazê-la; e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias.
Norwegian(i) 3 Og de fikk hos Moses hele den gave som Israels barn hadde båret frem til det arbeid som skulde utføres for å få helligdommen ferdig. Men folket bar fremdeles frivillige gaver frem til ham hver morgen.
Romanian(i) 3 Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele, pe cari le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările rînduite pentru slujba sfîntului locaş. Chiar şi dupăce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, în fiecare dimineaţă, daruri de bună voie.
Ukrainian(i) 3 І взяли вони від Мойсея все приношення, що позносили Ізраїлеві сини для праці служби святині, щоб зробити її. А вони ще приносили до нього щоранку добровільного дара.