Exodus 36:3

ABP_GRK(i)
  3 G2532 και G2983 έλαβον G3844 παρά G* Μωυσή G3956 πάντα G3588 τα G850.4 αφαιρέματα G3739 α G5342 ήνεγκαν G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G1519 εις G3956 πάντα G3588 τα G2041 έργα G3588 του G39 αγίου G4160 ποιείν G1473 αυτά G2532 και G1473 αυτοί G4327 προσεδέχοντο G2089 έτι G3588 τα G4374 προσφερόμενα G3844 παρά G3588 των G5342 φερόντων G4404 πρωϊ G4404 πρωϊ