Proverbs 20:1-6

HOT(i) 1 לץ היין המה שׁכר וכל שׁגה בו לא יחכם׃ 2 נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשׁו׃ 3 כבוד לאישׁ שׁבת מריב וכל אויל יתגלע׃ 4 מחרף עצל לא יחרשׁ ישׁאל בקציר ואין׃ 5 מים עמקים עצה בלב אישׁ ואישׁ תבונה ידלנה׃ 6 רב אדם יקרא אישׁ חסדו ואישׁ אמונים מי ימצא׃