Numbers 30

DSV_Strongs(i)
  1 H4872 En Mozes H1696 [H8762] sprak H7218 tot de hoofden H4294 der stammen H1121 van de kinderen H3478 Israels H559 [H8800] , zeggende H1697 : Dit is de zaak H3068 , die de HEERE H6680 [H8765] geboden heeft:
  2 H376 Wanneer een man H3068 den HEERE H5088 een gelofte H5087 [H8799] zal beloofd H7621 , of een eed H7650 [H8736] zal gezworen hebben H5315 , zijn ziel H632 met een verbintenis H631 [H8800] verbindende H1697 , zijn woord H2490 [H8686] zal hij niet ontheiligen H6310 ; naar alles, wat uit zijn mond H3318 [H8802] gegaan is H6213 [H8799] , zal hij doen.
  3 H802 Maar als een vrouw H3068 den HEERE H5088 een gelofte H5087 [H8799] zal beloofd hebben H632 , en zich met een verbintenis H1004 in het huis H1 haars vaders H5271 in haar jonkheid H631 [H8804] zal verbonden hebben;
  4 H1 En haar vader H5088 haar gelofte H632 , en haar verbintenis H5315 , waarmede zij haar ziel H631 [H8804] verbonden heeft H8085 [H8804] , zal horen H1 , en haar vader H2790 [H8689] tegen haar zal stilzwijgen H5088 , zo zullen al haar geloften H6965 [H8804] bestaan H632 , en alle verbintenis H5315 , waarmede zij haar ziel H631 [H8804] verbonden heeft H6965 [H8799] , zal bestaan.
  5 H1 Maar indien haar vader H5106 [H8689] dat zal breken H3117 , ten dage H8085 [H8800] als hij het hoort H5088 , al haar geloften H632 , en haar verbintenissen H5315 , waarmede zij haar ziel H631 [H8804] verbonden heeft H6965 [H8799] , zullen niet bestaan H3068 ; maar de HEERE H5545 [H8799] zal het haar vergeven H1 ; want haar vader H5106 [H8689] heeft ze haar doen breken.
  6 H376 Doch indien zij immers een man H5088 heeft, en haar geloften H4008 op haar zijn, of de uitspraak H8193 harer lippen H5315 , waarmede zij haar ziel H631 [H8804] verbonden heeft;
  7 H376 En haar man H8085 [H8804] [dat] zal horen H3117 , en ten dage H8085 [H8800] als hij het hoort H2790 [H8689] , tegen haar zal stilzwijgen H5088 , zo zullen haar geloften H6965 [H8804] bestaan H632 , en haar verbintenissen H5315 , waarmede zij haar ziel H631 [H8804] verbonden heeft H6965 [H8799] , zullen bestaan.
  8 H376 Maar indien haar man H3117 ten dage H8085 [H8800] , als hij het hoorde H5106 [H8686] , dat zal breken H5088 , en haar gelofte H6565 [H8689] , die op haar was, zal te niet maken H4008 , mitsgaders de uitspraak H8193 harer lippen H5315 , waarmede zij haar ziel H631 [H8804] verbonden heeft H3068 , zo zal het de HEERE H5545 [H8799] haar vergeven.
  9 H5088 Aangaande de gelofte H490 ener weduwe H1644 [H8803] , of ener verstotene H5315 : alles, waarmede zij haar ziel H631 [H8804] verbonden heeft H6965 [H8799] , zal over haar bestaan.
  10 H1004 Maar indien zij ten huize H376 haars mans H5087 [H8804] gelofte gedaan heeft H7621 , of met een eed H632 door verbintenis H5315 haar ziel H631 [H8804] verbonden heeft;
  11 H376 En haar man H8085 [H8804] [dat] gehoord H2790 [H8689] , en tegen haar stil zal gezwegen hebben H5106 [H8689] , dat niet brekende H5088 ; zo zullen al haar geloften H6965 [H8799] bestaan H632 , mitsgaders alle verbintenis H5315 , waarmede zij haar ziel H631 [H8804] verbonden heeft H6965 [H8804] , zal bestaan.
  12 H376 Maar indien haar man H6565 [H8687] die dingen ganselijk H6565 [H8686] te niet maakt H3117 , ten dage H8085 [H8800] als hij het hoort H8193 , niets van al wat uit haar lippen H4161 gegaan is H5088 , van haar gelofte H632 , en van de verbintenis H5315 harer ziel H6965 [H8799] , zal bestaan H376 ; haar man H6565 [H8689] heeft ze te niet gemaakt H3068 , en de HEERE H5545 [H8799] zal het haar vergeven.
  13 H5088 Alle gelofte H7621 , en allen eed H632 der verbintenis H5315 , om de ziel H6031 [H8763] te verootmoedigen H376 , die zal haar man H6965 [H8686] bevestigen H376 , of die zal haar man H6565 [H8686] te niet maken.
  14 H376 Maar zo haar man H3117 tegen haar van dag H3117 tot dag H2790 [H8687] ganselijk H2790 [H8686] stilzwijgt H6965 [H8689] , zo bevestigt hij H5088 al haar geloften H632 , of al haar verbintenissen H6965 [H8689] , dewelke op haar zijn; hij heeft ze bevestigd H2790 [H8689] , omdat hij tegen haar stilgezwegen heeft H3117 , ten dage H8085 [H8800] als hij het hoorde.
  15 H6565 [H8687] Doch zo hij ze ganselijk H6565 [H8686] te niet maken zal H310 , nadat H8085 [H8800] hij het gehoord zal hebben H5771 , zo zal hij haar ongerechtigheid H5375 [H8804] dragen.
  16 H2706 Dat zijn de inzettingen H3068 , die de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden heeft H376 , tussen een man H802 en zijn huisvrouw H1 , tussen een vader H1323 en zijn dochter H5271 , zijnde in haar jonkheid H1004 , ten huize H1 haars vaders.