2 Samuel 9

DSV_Strongs(i)
  1 H1732 En David H559 [H8799] zeide H3426 : Is er H5750 nog H834 iemand die H3498 [H8738] overgebleven is H1004 van het huis H7586 van Saul H2617 , dat ik weldadigheid H5973 aan H6213 [H8799] hem doe H3083 , om Jonathans wil?
  2 H1004 Het huis H7586 van Saul H5650 nu had een knecht H8034 , wiens naam H6717 was Ziba H7121 [H8799] ; en zij riepen H413 hem tot H1732 David H4428 . En de koning H559 [H8799] zeide H413 tot H859 hem: Zijt gij H6717 Ziba H559 [H8799] ? En hij zeide H5650 : Uw knecht.
  3 H4428 En de koning H559 [H8799] zeide H657 : Is er H5750 nog H376 iemand H1004 van het huis H7586 van Saul H430 , dat ik Gods H2617 weldadigheid H5973 bij H6213 [H8799] hem doe H559 [H8799] ? Toen zeide H6717 Ziba H413 tot H4428 den koning H5750 : Er is nog H1121 een zoon H3083 van Jonathan H5223 , die geslagen H7272 is aan beide voeten.
  4 H4428 En de koning H559 [H8799] zeide H375 tot hem: Waar H1931 is hij H6717 ? En Ziba H559 [H8799] zeide H413 tot H4428 den koning H2009 : Zie H1931 , hij H1004 is in het huis H4353 van Machir H1121 , den zoon H5988 van Ammiel H3810 , te Lodebar.
  5 H7971 [H8799] Toen zond H4428 de koning H1732 David H3947 [H8799] heen, en hij nam H4480 hem uit H1004 het huis H4353 van Machir H1121 , den zoon H5988 van Ammiel H4480 , van H3810 Lodebar.
  6 H4648 Als nu Mefiboseth H1121 , de zoon H3083 van Jonathan H1121 , den zoon H7586 van Saul H413 , tot H1732 David H935 [H8799] inkwam H5307 [H8799] , zo viel hij H5921 op H6440 zijn aangezicht H7812 [H8691] , en boog zich neder H1732 . En David H559 [H8799] zeide H4648 : Mefiboseth H559 [H8799] ! En hij zeide H2009 : Zie H5650 , [hier] is uw knecht.
  7 H1732 En David H559 [H8799] zeide H3372 [H8799] tot hem: Vrees H408 niet H3588 , want H6213 [H8800] ik zal zekerlijk H2617 weldadigheid H5973 bij H6213 [H8799] u doen H5668 , om H1 uws vaders H3083 Jonathans H3605 wil; en ik zal u alle H7704 akkers H1 van uw vader H7586 Saul H7725 [H8689] wedergeven H859 ; en gij H8548 zult geduriglijk H3899 brood H398 [H8799] eten H5921 aan H7979 mijn tafel.
  8 H7812 [H8691] Toen boog hij zich H559 [H8799] , en zeide H4100 : Wat H5650 is uw knecht H3588 , dat H6437 [H8804] gij omgezien hebt H413 naar H4191 [H8801] een doden H3611 hond H834 , als H3644 ik ben?
  9 H7121 [H8799] Toen riep H4428 de koning H413 H6717 Ziba H7586 , Sauls H5288 jongen H559 [H8799] , en zeide H413 tot H3605 hem: Al H834 wat H7586 Saul H1961 [H8804] gehad heeft H3605 , en zijn ganse H1004 huis H1121 , heb ik den zoon H113 uws heren H5414 [H8804] gegeven.
  10 H859 Daarom zult gij H127 voor hem het land H5647 [H8804] bearbeiden H1121 , gij, en uw zonen H5650 , en uw knechten H935 [H8689] , en zult [de] [vruchten] inbrengen H1121 , opdat de zoon H113 uws heren H3899 brood H1961 [H8804] hebbe H398 [H8804] , dat hij ete H4648 ; en Mefiboseth H1121 , de zoon H113 uws heren H8548 , zal geduriglijk H3899 brood H398 [H8799] eten H5921 aan H7979 mijn tafel H6717 . Ziba H2568 H6240 nu had vijftien H1121 zonen H6242 en twintig H5650 knechten.
  11 H6717 En Ziba H559 [H8799] zeide H413 tot H4428 den koning H3605 : Naar alles H834 , wat H113 mijn heer H4428 de koning H5650 zijn knecht H6680 [H8762] gebiedt H3651 , alzo H5650 zal uw knecht H6213 [H8799] doen H4648 . Ook zou Mefiboseth H398 [H8802] , etende H5921 aan H7979 mijn tafel H259 , als een H4480 van H4428 des konings H1121 zonen zijn.
  12 H4648 Mefiboseth H6996 nu had een kleinen H1121 zoon H8034 , wiens naam H4316 was Micha H3605 ; en allen H1004 , die in het huis H6717 van Ziba H4186 woonden H5650 , waren knechten H4648 van Mefiboseth.
  13 H3427 [H8802] Alzo woonde H4648 Mefiboseth H3389 te Jeruzalem H3588 , omdat H1931 hij H8548 geduriglijk H398 [H8802] at H5921 aan H4428 des konings H7979 tafel H1931 ; en hij H6455 was kreupel H8147 aan beide H7272 zijn voeten.