2 Samuel 9

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G2036 είπε Δαυίδ G*   G1487 ει έστι G1510.2.3   G5100 τις G2089 έτι G5275 υπολελειμμένος G1722 εν G3588 τω G3624 οίκω G* Σαούλ G2532 και G4160 ποιήσω G3326 μετ΄ G1473 αυτού G1656 έλεος G1752 ένεκεν G* Ιωναθάν
  2 G2532 και G1537 εκ G3588 του G3624 οίκου G* Σαούλ G1510.7.3 ην G3816 παις G2532 και G3686 όνομα G1473 αυτώ G* Σιβά G2532 και G2564 καλούσιν G1473 αυτόν G4314 προς G* Δαυίδ G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτόν G3588 ο G935 βασιλεύς G1473 συ G1510.2.2 ει G* Σιβά G2532 και G2036 είπεν G1401 δούλος σος G4674  
  3 G2532 και G2036 είπεν G3588 ο G935 βασιλεύς G1487 ει G5275 υπολέλειπται G2089 έτι G435 ανήρ G1537 εκ G3588 του G3624 οίκου G* Σαούλ G2532 και G4160 ποιήσω G3326 μετ΄ G1473 αυτού G1656 έλεος G2316 θεού G2532 και G2036 είπε Σιβά G*   G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G2089 έτι G1510.2.3 εστίν G5207 υιός G3588 τω G* Ιωναθάν G4141 πεπληγώς G3588 τους G4228 πόδας
  4 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G3588 ο G935 βασιλεύς G4226 που G3778 ούτος G2532 και G2036 είπε Σιβά G*   G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G2400 ιδού G1722 εν G3624 οίκω G* Μαχείρ G5207 υιόυ G* Αμιήλ G1537 εκ G3588 της G* Λοδαβάρ
  5 G2532 και G649 απέστειλεν G3588 ο G935 βασιλεύς G* Δαυίδ G2532 και G2983 έλαβεν G1473 αυτόν G1537 εκ G3588 του G3624 οίκου G* Μαχείρ G5207 υιόυ G* Αμιήλ G1537 εκ G3588 της G* Λοδεβάρ
  6 G2532 και G3854 παραγίνεται G* Μεφιβόσεθ G5207 υιός G* Ιωανθάν G5207 υιόυ G* Σαούλ G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G* Δαυίδ G2532 και G4098 έπεσεν G1909 επί G4383 πρόσωπον αυτού G1473   G2532 και G4352 προσεκύνησεν G1473 αυτώ G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G* Δαυίδ G* Μεφιβόσεθ G2532 και G2036 είπεν G2400 ιδού G3588 ο G1401 δούλός σου G1473  
  7 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G* Δαυίδ G3361 μη G5399 φοβού G3754 ότι G4160 ποιών G4160 ποιήσω G3326 μετά G1473 σου G1656 έλεος G1223 διά G* Ιωναθάν G3588 τον G3962 πατέρα σου G1473   G2532 και G600 αποκαταστήσω G1473 σοι G3956 πάντας G3588 τους G68 αγρούς G* Σαούλ G3962 πατρός G3588 του G3962 πατρός σου G1473   G2532 και G1473 συ G2068 φαγή G740 άρτον G1909 επί G3588 της G5132 τραπέζης μου G1473   G1275 διαπαντός
  8 G2532 και G4352 προσεκύνησεν G1473 αυτώ G2532 και G2036 είπε G5100 τις G1510.2.1 ειμί G3588 ο G1401 δούλός σου G1473   G3754 ότι G1914 επέβλεψας G1909 επί G3588 τον G2965 κύνα G3588 τον G2348 τεθνηκότα G3588 τον G3664 όμοιον G1473 εμοί
  9 G2532 και G2564 εκάλεσεν G3588 ο G935 βασιλεύς G3588 τον G* Σιβά G3588 το G3816 παίδα G* Σαούλ G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτόν G3956 πάντα G3745 όσα G1510.2.3 εστί G3588 τω G* Σαούλ G2532 και G3650 όλον G3588 τον G3624 οίκον G1473 αυτού G1325 δέδωκα G3588 τω G5207 υιώ G3588 του G2962 κυρίου σου G1473  
  10 G2532 και G2038 έργα G1473 αυτώ G3588 την G1093 γην G1473 συ G2532 και G3588 οι G5207 υιοί σου G1473   G2532 και G3588 οι G1401 δούλοί σου G1473   G2532 και G1533 εισοίσεις G3588 τω G5207 υιώ G3588 του G2962 κυρίου σου G1473   G740 άρτους G2532 και G2068 φάγονται G2532 και G* Μεφιβόσεθ G5207 υιός G3588 του G2962 κυρίου σου G1473   G2068 φάγεται G740 άρτον G1275 διαπαντός G1909 επί G3588 της G5132 τραπέζης μου G1473   G2532 και G3588 τω G* Σιβά G1510.7.6 ήσαν G4002.1 πεντεκαίδεκα G5207 υιοί G2532 και G1501 είκοσι G1401 δούλοι
  11 G2532 και G2036 είπε Σιβά G*   G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G2596 κατά G3956 πάντα G3745 όσα G1781 εντέταλται G3588 ο G2962 κύριός μου G1473   G3588 ο G935 βασιλεύς G3588 τω G1401 δούλω αυτού G1473   G3779 ούτως G4160 ποιήσει G3588 ο G1401 δούλός σου G1473   G2532 και G* Μεφιβόσεθ G2068 ήσθιεν G1909 επί G3588 της G5132 τραπέζης G* Δαυίδ G2531 καθώς G1520 εις G3588 των G5207 υιών G3588 του G935 βασιλέως
  12 G2532 και G3588 τω G* Μεφιβόσεθ G5207 υιός G3397 μικρός G1510.7.3 ην G2532 και G3686 όνομα G1473 αυτώ G* Μιχά G2532 και G3956 πάσα G3588 η G2731 κατοίκησις G3588 του G3624 οίκου G* Σιβά G1401 δούλοι G3588 τω G* Μεφιβόσεθ
  13 G2532 και G* Μεφιβόσεθ G2730 κατώκει G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G3754 ότι G1909 επί G3588 της G5132 τραπέζης G3588 του G935 βασιλέως G2068 ήσθιε G1275 διαπαντός G2532 και G1473 αυτός G1510.7.3 ην G5560 χωλός G297 αμφοτέρους G3588 τους G4228 πόδας αυτού G1473