Psalms 40

  40:Title   1519 εις To 3588 το the 5056 τέλος director; 5568 ψαλμός a psalm 3588 τω to * Δαυίδ David.   40:1   5278 υπομένων Enduring, 5278 υπέμεινα I waited 3588 τον on the 2962 κύριον lord, 2532 και and 4337 προσέσχε he took heed 1473 μοι to me, 2532 και and 1522 εισήκουσε he heard 3588 της   1162-1473 δεήσεώς μου my supplication.   40:2   2532 και And 321 ανήγαγέ he led 1473 με me 1537 εκ from out of 2978.1 λάκκου the pit 5004 ταλαιπωρίας of misery, 2532 και and 575 από from 4081 πηλού the mud 2437.1 ιλύος of slime. 2532 και And 2476 έστησεν he stood 1909 επί [2upon 4073 πέτραν 3the rock 3588 τους   4228-1473 πόδας μου 1my feet], 2532 και and 2720 κατεύθυνε straightened out 3588 τα   1226.1-1473 διαβήματά μου my footsteps.   40:3   2532 και And 1685 ενέβαλεν he put 1519 εις into 3588 το   4750-1473 στόμα μου my mouth 779.1 άσμα [2song 2537 καινόν 1a new], 5215 ύμνον a hymn 3588 τω to 2316-1473 θεώ ημών our God. 3708 όψονται [2shall see 4183 πολλοί 1Many], 2532 και and 5399 φοβηθήσονται shall fear, 2532 και and 1679 ελπιούσιν shall hope 1909 επί upon 2962 κύριον the lord.   40:4   3107 μακάριος Blessed is 435 ανήρ the man 3739 ου of which 1510.2.3 εστι [2is 3588 το 3in the 3686 όνομα 4name 2962 κυρίου 5of the lord 1680-1473 ελπίς αυτού 1his hope], 2532 και and 3756 ουκ did not 1914 επέβλεψεν look 1519 εις to 3153 ματαιότητας follies 2532 και and 3130 μανίας [2frenzies 5571 ψευδείς 1false].   40:5   4183 πολλά Many things 4160 εποίησας you did 1473 συ yourself, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316-1473 θεός μου my God, 3588 τα concerning 2297-1473 θαυμάσιά σου your wonders; 2532 και and 3588 τοις concerning 1261-1473 διαλογισμοίς σου your devices 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is not 5100 τις any 3666 ομοιωθήσεταί that shall be likened 1473 σοι to you. 518 απήγγειλα I reported 2532 και and 2980 ελάλησα spoke -- 4129 επληθύνθησαν they were multiplied 5228 υπέρ above 706 αριθμόν number.   40:6   2378 θυσίαν A sacrifice 2532 και and 4376 προσφοράν offering 3756-2309 ουκ ηθέλησας you wanted not, 4983-1161 σώμα δε but a body 2675 κατηρτίσω you readied 1473 μοι to me; 3646 ολοκαυτώματα whole burnt-offerings 2532 και and 4012 περί a sacrifice for 266 αμαρτίας sin 3756 ουκ you did not 2212 εζήτησας seek.   40:7   5119 τότε Then 2036 είπον I said, 2400 ιδού Behold, 2240 ήκω I come. 1722 εν In 2777 κεφαλίδι the chapter 975 βιβλίου of the scroll 1125 γέγραπται it is written 4012 περί concerning 1473 εμού me.   40:8   3588 του   4160 ποιήσαι To do 3588 το   2307-1473 θέλημά σου your will, 3588 ο O 2316-1473 θεός μου my God 1014 ηβουλήθην I wanted; 2532 και and 3588 τον   3551-1473 νόμον σου your law 1722 εν is in 3319 μέσω the midst 3588 της   2836-1473 κοιλίας μου of my belly.   40:9   2097 ευηγγελισάμην I announced good news -- 1343 δικαιοσύνην righteousness 1722 εν in 1577 εκκλησία [2assembly 3173 μεγάλη 1the great]. 2400 ιδού Behold, 3588 τα   5491-1473 χείλη μου [3my lips 3766.2 ου μη 1in no way 2967 κωλύσω 2should I restrain], 2962 κύριε O lord, 1473 συ you 1097 έγνως know.   40:10   3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην μου My righteousness 3756-2928 ουκ έκρυψα I hid not 1722 εν in 3588 τη   2588-1473 καρδία μου my heart; 3588 την   225-1473 αλήθειάν σου your truth 2532 και and 3588 το   4992-1473 σωτήριόν σου your deliverance 2036 είπα I told; 3756-2928 ουκ έκρυψα I hid not 3588 το   1656-1473 έλεός σου your mercy 2532 και and 3588 την   225-1473 αλήθειάν σου your truth 575 από from 4864 συναγωγής the gathering 4183 πολλής of many.   40:11   1473-1161 συ δε But you, 2962 κύριε O lord, 3361 μη [2should not be 3118.2 μακρύνης 3far 3588 τους   3628-1473 οικτιρμούς σου 1your compassions] 575 απ΄ from 1473 εμού me. 3588 το   1656-1473 έλεός σου Your mercy 2532 και and 3588 η   225-1473 αλήθειά σου your truth, 1275 διαπαντός [2always 482 αντιλάβοιντό 1may they] take hold of 1473 μου me.   40:12   3754 ότι For 4023 περιέσχον [2compass 1473 με 3me 2556 κακά 1bad things] 3739 ων which 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 706 αριθμός number. 2638 κατέλαβόν [2overtook 1473 με 3me 3588 αι   458-1473 ανομίαι μου 1My lawless deeds], 2532 και and 3756-1410 ουκ ηδυνήθην I was not able 3588 του   991 βλέπειν to see. 4129 επληθύνθησαν They were multiplied 5228 υπέρ over 3588 τας the 2359 τρίχας hairs 3588 της   2776-1473 κεφαλής μου of my head; 2532 και and 3588 η   2588-1473 καρδία μου my heart 1459 εγκατέλιπέ abandoned 1473 με me.   40:13   2106 ευδόκησον Think well, 2962 κύριε O lord, 3588 του   4506 ρύσασθαί to rescue 1473 με me! 2962 κύριε O lord, 1519 εις [2to 3588 το   997 βοηθήσαί 3help 1473 μοι 4me 4337 πρόσχες 1take heed]!   40:14   2617 καταισχυνθείησαν May [5be disgraced 2532 και 6and 1788 εντραπείησαν 7feel shame 260 άμα 8together 3588 οι 1the ones 2212 ζητούντες 2seeking 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 3my life 3588 του   1808-1473 εξάραι αυτήν 4to lift it away]. 654 αποστραφείησαν May they be turned back 1519 εις to 3588 τα the 3694 οπίσω rear, 2532 και and 1788 εντραπείησαν may [4feel shame 3588 οι 1the ones 2309 θέλοντές 2wanting 1473-2556 μοι κακά 3bad things for me].   40:15   2865 κομισάσθωσαν Let them carry 3916 παραχρήμα immediately 152-1473 αισχύνην αυτών their shame -- 3588 οι the 3004 λέγοντές ones saying 1473 μοι to me, 2103.1 εύγε Well done. 2103.1 εύγε well done.   40:16   21 αγαλλιάσθωσαν [5exult 2532 και 6and 2165 ευφρανθήτωσαν 7are glad 1909 επί 8over 1473 σοι 9you 3956 πάντες 1All 3588 οι 2the ones 2212 ζητούντές 3seeking 1473 σε 4you], 2962 κύριε O lord. 2532 και And 2036 ειπάτωσαν let [5say 1275 διαπαντός 4always 3170-3588-2962 μεγαλυνθήτω ο κύριος 6let the lord be magnified 3588 οι 1the ones 25 αγαπώντες 2loving 3588 το   4992-1473 σωτήριόν σου 3your deliverance]!   40:17   1473-1161 εγώ δε But I 4434-1510.2.1 πτωχός ειμί am poor 2532 και and 3993 πένης needy; 2962 κύριος the lord 5431 φροντιεί will be thoughtful 1473 μου of me. 998-1473 βοηθός μου [2my helper 2532 και 3and 5231.5-1473 υπερασπιστής μου 4my defender 1510.2.2-1473 ει συ 1You are], 3588 ο O 2316-1473 θεός μου my God, 3361 μη you should not 5549 χρονίσης delay.